Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

کنگره و اتحادیه

 کارگران فارسی زبان

June 06,  2014
با تشکر از ایران استار 

سالیان دراز در حال مبارزه در این راه میباشند، به پا خیزند. چه بهتر که کنگره ایرانیان با تشکیل کمیته ای در این رابطه و بهره گیری از تجربه و نیروهایی داوطلبینی همچو مریم در این جهت اقدام نماید. این نه تنها میتواند تعداد قابل توجه ای از افراد جامعه را به کنگره جلب نماید، بلکه باعث آن نیز میگردد که کامیونیتی منسجم تر شده، و از لحاظ افکار عمومی و قدرت سیاسی حضور فعال تری در جامعه بزرگتر داشته باشد. جای آن دارد که از مریم تشکر نموده و انشاالله به همت یکدیگر بتوانیم بزودی اتحادیه ای در جهت دفاع از منافع کارگران کامیونیتی در تورنتو داشته باشیم.

هر ساله با نزدیک شدن پایان دوره یکساله کنگره، تشکیل مجمع عمومی و اجرای انتخابات، نیروی خاصی در جامعه بوجود آمده و باعث آن میشود که توجه تعداد بیشتری از افراد جامعه به این ارگان و فعالیت هایش جلب شود. متاسفانه شاهد آن هستیم که به دلایل نامعلوم، که هیچکدام از اعضاء هییت مدیره های دوره های مختلف مایل نبوده و یا لازم ندیده اند که در باره آن صحبت شده تا راه حلی از برای آن پیدا شود، مدتی را در سکوت و سکون میگذرانند. متاسفانه امسال نیز با همان مشکل روبرو بوده و جز صبر و انتظار راه دیگری از برای ما باقی نیست.

چه خوب بود که کنگره ایرانیان این را بر خود لازم میدید که در هر شرایطی تماس خود را با کامیونیتی قطع ننماید. چه بهتر بود که هر هفته با مقاله ای کوتاه در نشریات، از روند فعالیت و تصمیمات خود جامعه را مطلع میساخت. بخصوص که این اواخر جناب بهمن رودگرنیا، یکی از اعضای هییت مدیره کنگره و عضو انجمن روزنامه نگاران و نویسندگان قومی آمریکای شمالی، هر هفته در ایران استار با نوشتن مقاله ای عقاید خود را با جامعه در میان میگذارد. امیدواریم که کنگره به این پیشنهاد که اجرایش به سادگی امکان پذیر بوده و نتایجش مثبتش بسیارند، توجه بنماید.

هفت روزی بیشتر به انتخابات پارلمان انتاریو باقی نمانده است. خوشبختانه در کمپین رضا مریدی حضور ایرانیان به صورت انبوه و بسیار فعال دیده میشود. ولی متاسفانه در دیگر حوزه هائی که ساکنین ایرانی آن بسیارند، حضور افراد کامیونیتی در کمپین های انتخاباتی بسیار کم رنگ میباشد. میتوان به این امر مهم پی برد که تا چه اندازه حضور یک ایرانی در صحنه های اجتماعی میتواند محرکی برای جلب نیروهای دیگر کامیونیتی باشد. در نظر داشته باشیم که شرکت در انتخابات یکی از وظائف مهم شهروندی میباشد که به فرد این حق را خواهد داد تا از نمایندگان منتخب خود بخواهد، خواسته هایش را به عمل برسانند. نتیجه آن اعتماد به نفس و حس تعلق به جامعه ای خواهد بود که در آن زندگی میکند. بدون این مشارکت انتظار هر گونه تغییر و تحول بیش از یک وهم و خیال نبوده، و نتیجه آن جر سرخوردگی و بیگانگی نیست. بیائید روز پنجشنبه 12 جون را فراموش نکنیم. اگر تا به حال در هیچکدام ازانتخابات کانادا شرکت نکرده ایم به خود نهیبی بزنیم، و قدم اول را در این راه برداشته و اجازه دهیم در درون خود دربی بسوی باورهائی نو باز گردد. طوری رفتار نمائیم که هیچ رائی بی مصرف از بین نرود. پا از این هم فراتر نهاده و اگر برای کمک به کاندیدا ها، درب به درب خانه ها رجوع نکرده ایم،  حداقل در پی آن باشیم که تمام اطرافیانمان را در جریان این انتخابات گذاشته و مطمئن شویم که رای آنها نیز جائی از برای خود در صندوق ها خواهند داشت.

در هفته ای که گذشت مریم ناظمی با تمام توان سعی نمود سی و یکمین سال بزرگداشت روز کارگران مصدوم را، که هر ساله در اول ماه جون در مقابل پارلمان انتاریو اجرا میگردد، به کامیونیتی معرفی و در باره آن اطلاع رسانی کند. مریم خود یک معلم میباشد که ده سال پیش به دلیل شرایط نامناسب کاری صدمه دیده، و مجبور شده است به دلایل پزشکی کارکردن را متوقف کند. بعد از گذراندن بحران های شدید جسمی، روانی و شرایط سخت اقتصادی که به طور طبیعی همیشه همراه این نوع اتفاقات میباشد، موفق گشته نیروهای خود را باز یافته، و نه تنها برای دفاع از حقوق خود بلکه دفاع از حقوق کارگران صدمه دیده به مبارزه بپردازد.

 

سال گذشته مریم برای اولین بار با تماس با هییت مدیره کنگره ایرانیان، سعی نمود از تجربیات خود استفاده کرده و آنرا به خدمت کامیونیتی بگذارد. کنگره ایرانیان به صورت لفظی از این اقدام استقبال مینماید ولی عملن هیچگونه اقدامی نمیکند. امسال مریم در سطح وسیعتری با کامیونیتی تماس گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده است. از کلیه رهبران، نمایندگان، کاندیدا های انتخاباتی، کنگره ایرانیان، فعالان اجتماعی و جراید دعوت نمود که در این مراسم شرکت نمایند. متاسفانه به جز یک نشریه که اعلامیه ارسالی را به چاپ رسانده، و تنی چند که به ایمیل مریم پاسخ داده اند هیچکدام از آنان در این مراسم شرکت نکرده اند.

همچنین مریم به اتقاق چند بانوی صدمه دیده اقدام به تشکیل گروهی به نام  Women of Inspiration در جهت حمایت از حقوق بانوان صدمه دیده کاری کرده است. این گروه هر ساله برای همدردی با کارگران مصدوم، شب سی و یکم ماه می را در مقابل پارلمان به بیداری میگذارنند. امسال سال هشتم این مراسم بوده که فیلم، عکس و گزارشات مربوط به آن در سایت "همبستگی و حمایت" در دسترس همگان میباشد.

این حرکت باعث برانگیخته شدن افکار و جلب توجه عده ائی از فعالان اجتماعی به موضوع کارگران کامیونیتی شده است. با اینکه اکثریت 150.000 ایرانی که مقیم تورنتو میباشند را کارگران تشکیل میدهند، ولی متاسفانه در اخبار، افکار عمومی و فعالیت های اجتماعی نادیده گرفته شده اند. تا به امروز توجه جامعه ما به صورت های مختلف، از طریق اخبار و مقالات در نشریات، گالا، تقدیر و جایزه، پیرامون افراد، سازمانها و مشاغل موفق بوده است. انگاری از یاد برده ایم که علت مهاجرت ما دلایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده و نه شرایط اقتصادی. از یاد برده ایم که همگی قربانیان سیستم جدید استعمار سرمایه داری بوده، که از بحران هائی همچو آنچه در کشور ما میگذرد سوء استفاده نموده، و به نام دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، به بهره برداری از نیروی های انسانی، افراد تحصیلکرده و ماهر کشور های در حال توسعه میباشند. 

جای تعجب نیست و نخواهد بود که بسیاری از این افراد به حقوق عادی خویش نیز آگاه نبوده، چه رسد به حقوقی که در صورت صدمه دیدن به آنها میبایست تعلق بگیرد. متاسفانه بنا به آنچه مریم اظهار میدارد، به علت فشارهائی که کارفرمایان بر دولت وارد مینمایند، قوانین هر ساله به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان در حال تغییر میباشند.  از این رو لازم میباشد که کامیونیتی ما، بخصوص کارگران با توجه به این امر همصدا شده، نه تنها برای آگاهی از حقوق خود، بلکه برای پیوستن به آنهائی که همچو مریم

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca