Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

شانزده

سال

 بعد

May 05, 2018
با تشکر از شهرما  

از بخش دوم مقاله آرش آبادی به چند خط زیر اکتفا کرده و به حضور رئیس هییت مدیره کانون مهندس در انتخابات امسال کنگره اشاره ائی میکنم که در مقابل رفتار غیر دموکراتیک رئیس هییت مدیره کنگره مجبور به انصراف میشود. مقابل یکدیگر قرار گرفتن این دو فرد، نحوه عمل هر کدام که به گونه ائی تصاویری از ماهییت این دو نهاد میباشند قابل تعمق اند. شاید سال گذشته در کنگره یک استعفاء بیشتر نداشتیم، ولی باید بپذیریم که اعضای دیگر هییت مدیره نیز آنچنان که باید صاحب نظر نبوده، استقلال فکری نداشته و متاسفانه این نهاد به یک فرد خلاصه شده است. درست است که بر خلاف آنچه در سال 2002 در انجمن ایرانیان صورت گرفت در کنگره هنوز پلیس کشی صورت نگرفته، ولی عدم تحمل تنها عضو مخالف در هییت مدیره، کار را امسال به جائی کشاند که سخن از طرح لایحه برکناری ایشان در مجمع عمومی به میان آمد.

 

"ـ دموكراسی درونی: برخورد نوع اول، برخورد نوع دوم:"

" در میان نهادهای اجتماعی مان و در عرصه دموكراسی درونی آنها دو نوع برخورد را شاهده بوده ایم. برخورد نخست ازآن كانون مهندسان بود كه الگوی مثبتی در این عرصه ارائه نمود و برخورد نوع دوم ازآن انجمن ایرانیان كه بدترین نمونه را پیش رویمان نهاد.

سال گذشته انجمن ایرانیان ركوردی تازه در عرصه اختلافات درون هیأت مدیره، استعفاهای پی درپی، پلیس كشی، تهمت زدن های بی وقفه و عدم تحمل مخالف، باند بازی، خود محوری و عدم پایبندی به اساسنامه و آئین نامه و مشاجره های غیر اصولی بر جای گذاشت."

"- مبارزه دموكراتیك درونی، یك ضرورت:"

"مبارزه درونی در انجمن ایرانیان اشكال نادرستی به خود گرفته كه گاه سر به توهین، فریاد، باندبازی، پلیس كشی، افترا و تهمت، ناباوری به یكدیگر، منفی بافی، غیبت و ترور شخصیت میزند.

شاید وقت آن رسیده باشد كه دست از چنین برخوردهایی بشوییم و به مبارزه دموكراتیك درونی روی بیاوریم. اكنون دو جناح یا بیشتر در انجمن در برابر هم صف كشیده اند اما سئوال اینجاست كه چرا این جناح ها به طور علنی دست به مبارزه دموكراتیك انتخاباتی نمیزنند؟ چرا فهرست نامزدان، برنامه انتخاباتی و انتقادات خود به جناح دیگر را به طور مشخص تدوین و منتشر نمیكنند؟ این بخشی از حقوق دموكراتیك آنهاست. چرا آشكارا و صادقانه با اعضا سخن نمی گوییم تا آگاهی آنها افزایش یابد و انتخاباتی آگاهانه را در پی داشته باشد؟ چرا تحمل مخالف و ظرفیت نقدپذیری خویش را اندكی افزایش نمیدهیم تا در مجمع عمومی با احترام با یكدیگر سخن بگوییم و به چاره اندیشی و انتخاب بنشینیم؟ چرا حقوق و شأن انسانی یكدیگر را پاس نمیداریم؟

با چنین برخوردی است كه مجمع عمومی راهگشا خواهد بود و آینده بهتری را رقم خواهد زد و در غیر اینصورت خودخواهی، رنجش، نابردباری، توهین و تهمت، عصبیت و خشم، توطئه و باندبازی و سرانجام بی تفاوتی و كناره گزینی و بی اعتمادی اعضا بر هم انباشته خواهد شد و بحران، فرازی دیگر را آغاز خواهد كرد.

زمان آنست كه بیش از خود به انجمن و جامعه ایرانی ـ كانادایی بیاندیشیم."

رودرروئی های اعضاء با هییت مدیره ها که در دو سال اخیرهر روز بیشتر میگردند، انتخابات بیهوده که از تخلفات مبرا نیستند، مجمع عمومی هائی که بیشتر بحران می آفرینند، آیا این نهاد را در مسیر سرنوشت انجمن ایرانیان قرار نداده اند؟ 

دو هفته پیش بصورت اتفاقی با یکی از اعضای آخرین هییت مدیره های انجمن ایرانیان ملاقاتی داشتم. من از کنگره میگفتم و او از هییت مدیره ائی که در آن عضویت داشت. از مشکلاتی که برای سالیان دراز حضورش در آن نهاد در زندگی اش بوجود آورد، گله میکرد. او هم در سال 2002 در حد سنی اعضای هییت مدیره کنونی بود. چندی بعد دوباره ملاقاتش کردم و اینبار تعداد نشریه قدیمی، شهروند، ایران استار، ایرانیان و پیک روز مربوط به سالهای 2000 همراه خود داشت. برای من که با انجمن ایرانیان هیچگونه آشنائی نداشته ام این نشریات گنجینه ای به حساب می آیند تا بهتر به ریشه مشکلات کنگره ایرانیان که چند سالی بعد از منحل شدن انجمن بوجود آمد پی ببرم. آیا این هم واقعن تصادفی میباشد که امروز ده می 2018 از مقاله ائی سخن به میان آوریم که در تاریخ ده می 2002 در شهروند به چاپ رسیده است؟ از مقاله ائی که از تداوم و بحران یک نهاد میگوید، از راهگشائی و یا بحران سازی مجمع عمومی آن، و ضرورت مبارزه دموکراتیک. آنهم چند روزی بعد از مجمع عمومی استثنائی اخیر کنگره ایرانیان، که ورای آنچه در این نهاد میگذرد، تعمق در رفتار های فردی ما را الزامی میدارد.  با تشکر از شهروند که با در اختیار گذاردن فایل این مقاله طولانی، نه تنها من را از تایپ مجدد آن بی نیاز ساخت، بلکه این امکان را برای دیگران نیز بوجود آورد که از طریق سایت انجمن اعضای کنگره ایرانیان به آن دسترسی داشته باشند.

در اینجا عین مقدمه آرش آبادی را تکرار کرده و برخلاف او جویا میشوم که چرا نهال های ما هیچکدام بارور نمیگردند؟ شاید گفتمان ها که بیشتر به مشاجره شباهت دارند هنوز ادامه داشته، ولی آیا ما را به جائی رسانده اند؟ آیا نشریات ما، امروز، به نقد و نقادی و گفت وگوی موافق و مخالف میپردازند و یا اینکه هر کدام خود به موافق و مخالفی مبدل شده و به اختلافات دامن میزنند؟ به چه باید خرسند بود؟

"ـ پیش درآمد:"

" چند سال پیش، شهروند و ستون "زیر پوست شهر" برخورد با نهادها و سازمان های اجتماعی در درون جامعه ایرانی ـ كانادایی خودمان را آغاز كرد تا تریبونی برای بیان دیدگاه های درون و برون این نهادها باشد، تا گفتمانی سازنده پیرامون اهداف، وظایف و شیوه های اجرایی این نهادها را در جامعه جاری سازد، تا امكان نقد و نقادی و رشد ظرفیت نقد پذیری را فراهم آورد، تا در آزمونی كه فراروی جامعه ما با هدف رشد دموكراسی درونی است یاریگر یكدیگر باشیم، تا به ستایش ارزشها و نفی ضد ارزشها بنشینیم، تا آگاهی جمعی از رویدادها و روابط آشكار و پنهان فعالیت گروهی را افزایش دهد و روند اطلاع رسانی و گزارش دهی به تك تك افراد جامعه و اعضای این نهادها را شتاب بخشد، تا چیزی برای پنهان كردن باقی نماند و با خود و نهادهایمان همان گونه كه هستند ـ با تمامی توانایی ها و ناتوانی ها ـ رویارو شویم و سخن كوتاه، تا تمرین دموكراسی را جدی بگیریم، مهر خویش را بر زندگی مان حك نماییم، در تصمیم گیری و نهادهای دموكراتیك حضوری سرنوشت ساز داشته باشیم، بی تفاوتی و كناره گزینی را پس برانیم، تحمل و احترام به مخالف را پاس بداریم، حقوق انسانی و دموكراتیك یكدیگر را قدر بدانیم، فعالیت های گروهی و همكاری داوطلبانه را رشد دهیم و گام های ارزشمند در راستای خدمت رسانی به جامعه خویش به پیش برداریم.

اكنون نهالی كه كاشتیم بار و بر میدهد و تمامی دگر رسانه های جمعی ـ نشریات، رادیوها و تلویزیون هاـ در چنین صحنه ای حاضر میشوند و برنامه های بسیاری را به بررسی، نقد و نقادی و گفت وگوی موافق و مخالف پیرامون عملكرد این نهادها و انتخابات آنها اختصاص میدهند.

خرسندیم كه گفتمان ادامه دارد و اوج میگیرد و دیگر نمیتوان با سكوت و پنهان كاری، حقیقت را از دیگران مخفی داشت. كافی است تنها نگاهی به برنامه های فراوان پیرامون موارد فوق در رادیو و تلویزیون و دگر نشریات انداخت تا به درستی راهی كه در پیش گرفتیم بیشتر باور كنیم."


ویدئو های مجمع عمومی 2018

قسمت اول     قسمت دوم      قسمت سوم     قسمت چهارم     قسمت پنچم    قسمت ششم      قسمت هفتم     قسمت هشتم     قسمت نهم

مقاله آرش آبادی در رابطه با انجمن ایرانیان در سال 2002 در شهروند شماره 682


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca