Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

دموکراسی

 

ظاهری

 

October 11, 2018
با تشکر از شهرما  

پائین آمدن تعداد حوزه های انتخاباتی و ادغام آنها تغییراتی در میزان تعیین شده مخارج و کمک های مالی بوجود آورد که در جهت منافع کاندیدا های شناخته شده، بخصوص نمایندگان شورای شهر میباشد که در انتخابات شرکت میکنند. میزان حداکثر مخارج بستگی به تعداد افرادی دارد که در یک ناحیه حق رای دارند. شهرداری این ارقام را محاسبه و به کاندیدا ها اعلام میدارد. بطور مثال با ادغام دو حوزه ویلودیل این مبلغ از سی هزار دلار به شصت هزار دلار افزایش یافته و در نتیجه میزان کمک های مالی نیز افزایش میبابد. جمع آوری کمک های مالی و تحمل مخارج بیشتر برای کاندیداهای جوان و ناشناخته که برای اولین بار در انتخابات شرکت میکنند بسیار مشکل است، در صورتیکه برای فردی مانند جان فیلیون که برای مدت 27 سال در این حوزه سمت نمایندگی شورای شهر را به عهده داشته کار بسیار ساده ای مینماید. بخصوص کسانی همچو پیمانکاران و بساز و بفروش ها که مادام با شهرداری سر و کار دارند بدون در نظر گرفتن خصوصیات فرد وبرنامه های آنها تمایل کمک به کسانی دارند که شانس انتخاب شدنشان بیشتر و یا در مسند قدرت میباشند.

بی مورد نخواهد بود که سری هم به ترازنامه مالی کاندیداهای انتخاباتی سال گذشته که از طریق سایت شهرداری در اختیار همگان میباشد بزنیم. از آنرو که اینجانب در حوزه ویلودیل ساکن و شاغل میباشم علاقه خاصی به آنچه در این ناحیه میگذرد دارم. درانتخابات شورای شهر 2014 دیوید موسوی در رقابت با جان فیلیون در حوزه 23 ویلودیل شرکت داشت. جان فیلیون موفق گردید که از طریق کمک های مالی 132 نفر که 22 نفر از آنها ایرانی بودند مبلغ 60000 دلارجمع آوری کند که حدود ده هزار دلار آن  کمک های مالی ایرانیان بوده است. قابل ذکر اینکه دفتر کمپین انتخاباتی ایشان چه در انتخابات گذشته و چه در انتخابات فعلی به مالکین ایرانی تعلق دارد. ایشان توانست نه تنها 46951 دلار حداکثر مخارج تعیین شده در این ناحیه را بپردازد، بلکه بعد از پرداخت مبلغ 15000 دلار مخارج غیر تعیین شده، مبلغ 1000 دلار مابقی را نیز به شهردای بازگرداند. در صورتیکه دیوید با اینکه موفق گردید 36000 دلار کمک های مالی جمع آوری کند در پایان کار مجبور گردید مبلغ 12000 دلار را خود متحمل گردد. حال تصور کنید که یک کاندیدای ناشناخته شده برای حوزه خود با چه تبعیضات و نا برابری ها مواجه میباشد.

برای شناخت بهتر افراد کامیونیتی بد نیست که بعد از انتخابات به ترازنامه مالی کاندیدا ها مراجعه کنیم. با توجه به کمک های مالی، بخصوص توسط پیمانکاران و بساز و بفروش ها که تعدادشان درکامیونیتی ما کم نیست، به نحوه تفکر و ارجحیت دادن ها به منافع شخصی بیشتر پی ببریم. بخصوص که با نام افرادی مواجه میشویم که در ظاهر به گونه ائی رفتار و در باطن به گونه ائی دیگر عمل مینمایند. و یا سمت هائی را به عهده میگیرند که میبایست از افراد کامیونیتی حمایت کنند. ایکاش این ناروائی ها در همین حد خاتمه مییافت. و ایکاش که تک تک ما هم به آنچه در اطرافمان میگذرد بیشتر توجه کرده و اطلاعات خود را به اشتراک میگذاشتیم. ایکاش کاندیدا ها نیز واقع بینانه تر عمل مینمودند و از فرصتی که در اختیار دارند جهت بالابردن سطح آگاهی، آموزش، مشارکت و اطلاع رسانی از نابسامانی ها تلاش میکردند. تا زمانیکه ساختار به اینگونه و سطح مشارکت مردم در این حد باقی بماند، نباید انتظار داشت که دموکراسی معنی واقعی به خود بگیرد. تا زمانیکه ساختار اجازه دهد که افرادی همچو دیوید شینر که او نیز مانند فیلیون به مدت 27 سال در بخش دیگری از ویلودیل به اصطلاح نمایندگی مردم را عهده دار باشند، نباید و نمیتوان از دموکراسی سخن گفت. انتخاباتی هم که نتایج آن از قبل مشخص باشد و هر چهار سال تکرار گردند جز نشانی از مسخ و بیگانگی جامعه، بخصوص توهم کاندیدا هائی که در آن به رقابت میپردازند نیست.

در ظاهر به نظر دموکراتیک میاید.

1- هر شهروندی حق رای دارد ولی آیا همه شهروندان از توانائی تشخیص کافی نیز برخوردار میباشند؟
2- هر فردی حق نامزدی در انتخابات را دارد ولی آیا همه کاندیدا ها از مزایا و شرایط برابر در رقابت ها بهره میگیرند؟

در مورد اول بیشک مسئولیت بر عهده خود شهروند است که تا جای امکان از اموری که پیرامونش میگذرد مطلع بوده تا با آگاهی بیشتر انتخاب نماید. البته این نکته فقط به انتخابات مربوط نمیشود بلکه در هر موردی صادق است. ولی متاسفانه نظام اجتماعی حاکم آنچنان شهروندان را درگیر مشکلات روزمره میکند که که کمتر زمان و علاقه جهت فعالیت های اجتماعی برای آنها باقی میماند. از آنجائیکه در رابطه با انتخابات، کاندیدا ها عوارض عدم آگاهی رای دهندگان را میپردازند بوجود آوردن آگاهی در رای دهندگان نیز از وظایف نامزدهای انتخاباتی میباشند. در رابطه با نکته دوم نیز منطقی مینماید که تلاش برای برطرف کردن تبعیضات در انتخابات میبایست یکی از اهداف هر کاندیدا باشد. حال بنگریم که کدام یک از کاندیدا ها غیر از معرفی خود و برنامه هایش در این دو زمینه فعالیتی کرده است. یا اینکه به غیر دموکراتیک بودن ساختار و قوانین در رابطه با شوراهای شهر اشاره ائی کرده باشد، و یا از تبعیضات بیشتری که در اثر تقلیل تعداد حوزه ها  از 47 به 25 برای آنها بوجود آمده سخنی گفته باشد.

در انتخابات شورای شهر کاندیدا هائی که قصد دارند برای کمپین خود کمک های مالی جمع آوری کنند و یا اینکه مخارجی متحمل شوند میبایست که قبل از هر فعالیتی یک حساب بانکی مخصوص باز کرده که تمامی عملیات مالی از طریق آن صورت بگیرد. فقط کسانی میتوانند کمک مالی نمایند که خود از شرایط رای دادن برخوردار باشند و حداکثر کمک مالی به کاندیدا ها در انتخابات قبلی 750 دلار و در انتخابات امسال 1200 دلار است. کمک های مالی به کاندیدا هائی که برای سمت شهردار فعالیت میکنند 2500 دلار میباشد. البته افراد به شرط ساکن بودن در انتاریو میتوانند تا سقف 5000 دلار به کاندیداهای مختلف کمک مالی کنند. از امسال شرکت ها نمیتوانند به کاندیداها کمک های مالی کنند. به عکس مخارج، برای جمع آوری کمک های مالی محدودیتی وجود ندارد. کلیه کمک های مالی بیشتر از 25 دلار نیز میبایست از طریق چک ها بانکی صورت بگیرند و کاندیدا ها موظفند در قبال مبالغ دریافتی که نام و مبلغ پرداختی در آن مشخص شده است رسید بدهند. برای کلیه مبالغ دریافتی بیش از صد دلار نیز کاندیدا ها میبایست نام، مبلغ و آدرس پرداخت کننده را در اسناد خود نگاهداری کنند.  حداکثر مخارج هر کاندیدا امسال شصت هزار دلار تعیین شده است که البته مخارجی هم وجود دارند که خارج از این محدوده میباشند. حداکثر کمک های مالی خود کاندیدا و همسرش نیز مبلغ 25000 دلار است. در پایان انتخابات در صورت بالاتر بودن میزان کمک های مالی نسبت به مخارج، کاندیدا موظف است بعد از بازپرداخت کمک های خود و همسرش مابقی را به شهرداری واریز کند. کاندیدا ها موظف میباشند شرح کاملی از ریز مخارج و درآمد های در فرم مخصوصی پر کرده و به شهرداری تحویل دهند. این فرم و مدارک مربوطه میبایست تا انتخابات بعدی توسط کاندیدا ها نگاهداری شوند. کمپین های انتخاباتی از تاریخ ثبت نام کاندیدا آغاز و تا پایان روز انتخابات ادامه خواهد داشت مگر اینکه کاندیدا بخواهد که برای جبران مخارج خود این کمپین را تا پایان ماه جون 2019 ادامه دهد.   


2014 Municipal Election - View Financial Statements (pdf)


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 13/10/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca