Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Videos


|   2007   |   2008   |  2009   |   2010    |  2011   |   2012   |  2013   |  2014   |    2015      | 2016  |  2017  |
 2018  |

Videos - 2017

 

گردهمائی 12 نوامبر 2017 - برقراری روابط دیپلماتیک بی کاناداد و ایران

Part 1

Medi Shams shared 
Hambastegi.Hemayat's post.

بخش اول خوشامدگوئی و معرفی برنامه هومن شیرازی (ویدیو 1)

برگزارکنندگان، این برنامه را آموزشی اعلام میکنند ولی از جزئیات آن سخن نمیگویند. آیا حضور در چنین جلسه ائی به خودی خود میتواند آموزشی باشد؟ آیا کف زدن های حمایتی، شعار دادن های همیشگی، به محاکمه کشیدن این و آن، پدیده  نوئی در خود، برای آموختن دارند؟ آیا غیر از ادب آموختن از بی ادبان میتوان چیزی از آنها آموخت؟ و یا اینکه آیا در چنین جلسات کوتاه، و با تعداد افزون سخنرانان، میتوان غیر از کلی گوئی سخن دیگری گفت و یا شنید؟ و یا اینکه آیا آن گروه از جوانان تحصیلکرده ما که تا یک قدمی زدو خورد فیزیکی پیش میروند آمادگی شنیدن و آموختن را دارند؟ با تعمق در اینگونه سئوال ها میباشد که جنبه های آموزشی اینگونه گردهمائی ها هویدا میگردند. تازه میتوان دریافت که چرا باید به آنچه که قبل از گردهمائی در جهت آماده سازی ذهنی افراد، و تفهیم قواعد صورت میگیرند توجه داشت. اگر میخواهیم که جلسات گفتگو فرهنگ ساز باشند و به نهادی مبدل شوند، میبایست نقشه راه را خوب بدانیم و از همان قدم های اول آنرا چنان طراحی کنیم که ما را به مقصد برسانند. در رابطه با گردهمائی اخیر میتوان گفت که از همان ابتدا دو جبهه موافق و مخالف در مقابل هم شکل میگیرند، که به کناره گیری و در اختیار گذاردن صحنه به جبهه سوم خاتمه پیدا میکند. متاسفانه در شرایط فعلی فقط براندازان و همسویان میباشند که از تشکلی برخوردار میباشند و اجازه نمیدهند کسانی که خارج از این نحوه تفکر می اندیشند و عمل میکنند فعالیت ها را در مسیری غیر از خواسته آنها پیش برند. (برگفته از مقاله مهدی شمس)

Part 2


Medi Shams
 shared 
Hambastegi.Hemayat's post.

بخش دوم دستور جلسه و پروتوکل (ویدیو 2)

در این بخش دستور جلسه و پروتوکل ارائه داده میشود. من هم میخواستم یکبار دیگر ضوابط استفاده از فیلم های 100% بدون سانسور خود را اعلام کنم. به عکس هییت مدیره که فیلمبرداری از جلسات کنگره را در انحصار خود قرار میدهد، با تاخیر چند ماهه بعد از سانسور های سنگین فیلم ها را منتشر میکند، و به کسی اجازه نمیدهد از آنها استفاده کند و اگر هم کسی چنین جسارتی کرد به نیروهای انتظامی متوسل میشود، فیلم های منتشر شده توسط من به کامیونیتی تعلق دارند و هر کسی میتواند به هر گونه ائی که لازم میبیند از آنها استفاده کند.

آیا انصافن گردهمائی تا به حال در کامیونیتی داشته ایم که اینچنین موفق آمیز بوده باشد؟ اگر داشته ایم لطفن نام ببریم تا بتوانیم با مقایسه آنها نقاط مثبت و منفی هر کدام را پیدا کنیم. اما موفق بودن این جلسه به این معنی نیست که دارای نواقصی نبوده است. چه خوب میشد تعارفات را کنار میگذشتیم، دشمنی ها را فراموش میکردیم و با صداقت و صمیمیت بیشتر به کاستی ها با ارائه پیشنهاد میپرداختیم. این یکی از راه هائی میباشد که جنبه های آموزشی این نوع گردهمائی ها را تقویت کنیم.

پنل اول - سخنان سیاستمداران
Part 3

 

Hambastegi.Hemayat
Published by Medi ShamsNovember 20 at 5:50pm

 

15:30

بخش سوم - بیانات کلی سیاستمداران (ویدیو 3)

در این بخش به هر کدام از شرکت کنندگان چهار دقیقه فرصت داده شده که بیانات مقدماتی خود را ارائه دهند.

علی احساسی: علی به مدت کوتاه حضور خود در پارلمان که بیش از دو سال نیست و دوستان دیگر که بیشتر از او قدمت دارند اشاره میکند. بعد از انتخاب شدن نمایندگان خیلی سریع به نکته مهمی پی میبرند. تماس با افراد بسیار با مشکلات مختلف باعث میشود که نتوان آنطور که باید اولویت، اهداف و نظرات خود را پیش ببرند. دفتر یک نماینده به روی همه باز است و تا جائی که امکان دارد با افراد مختلف تماس داشته باشد، بعد از اینکه با مشکلات افراد آشنا میشود باید سعی کند که آنها را به مسئولین و تصمیم گیران انتقال دهد. در رابطه با کامیونیتی ما حیف است که با تمام استعداد ها موجود همکاری ها کم است  ما از یک جوی میائیم که زور گوئی توش زیاده، شعار توش زیاده، چه خوب میشد که اینجا این نوع کار ها را کنار میگذاشتیم و بیشتر با هم همکاری میکردیم.   

امیر خدیر:  امیر خدیر در آغاز به آتوسا و مهردخت هر دو زن و نقش گرداننده را به عهده دارند و مابقی سخنرانان که همگی مرد و نمایانگر قدرت میباشند اشاره میکند. او تاکید مینماید که این خواست برگزارکنندگان نبوده بلکه سمت های اجتماعی این ترکیب را بوجود آورده است. او اظهار امیدواری میکند که این ضعف به کمک همه سعی شود در مدت کوتاه برطرف شود و تعادل بیشتری میان زنان و مردان در فعالیت های اجتماعی بیشتر شود. او به گفته های هومن که در خوش آمدگوئی از اتحاد به میان آورده بود اشاره میکند و میگوید که همیشه امکان پذیر نبوده و لزومی هم به آن نیست چون افراد عقاید گوناگون دارند. البته با رشد فکری جامعه عقاید گوناگون به معنی دشمنی تلقی نخواهد شد. این را از این رو میگویم که میدانم بحث بازگشائی سفارت در تورنتو حاد میباشد. چه خوب است که این را در نظر داشته باشیم که کسانی موافق با برقرار روابط دیپلماتیک هستند از عوامل جمهوری اسلامی نیستند و آنهائی مخالف آن هستند عوامل اسرائیل نیستند. با این نحوه تفکر میتوانیم گفتگو کنیم بدون آنکه همدیگر را دشمن بدانیم. این را هم باید در نظر داشته باشیم که هدف میبایست بیشتر جامعه ایرانیان کانادا را در نظر داشته باشیم که آیا بسته بودن سفارت چه لطماتی میزند و با باز شدن آن چه اهدافی را در نظر میگیریم.

رضا مریدی: مریدی اظهار میدارد که مسائل اجتماعی را میتوان فقط با بحث و گفتگو های سازنده حل نمود. رضا مریدی به شرح بعضی از خصوصیات کار سیاسی و پیچیدگی های آن میپردازد، از همین رو میباشد که اختلاف نظر های بسیار وجود دارد. با وصف این میبایست حرمت و بخصوص فرهنگ ایرانی که به آن میبالیم رعایت شود. ایشان به عکس بسیار از افراد دیگرعقیده دارد که جامعه ایرانی متحد میباشد. ایشان به تعداد داوطلبین در فعالیت های انتخاباتی خود اشاره میکند که مورد غبطه بسیاری از سیاستمداران کامیونیتی های دیگر میباشد. در رابطه با موضوع بسته شدن و بازگشائی سفارت موضوع بحث انگیزی در جامعه ما بوده و دلیلش هم بسیار مشخص است. ما همگی از دست رژیم گریخته ایم وگرنه تعداد ایرانیان در کانادا قبل از سال 1979 بسیار اندک بوده است. برای همین حساسیت هائی وجود دارد. و به هر حال دولت کانادا باید در سطح جهانی حضور داشته باشد که آنهم بحث دیگریست.

Part 4

Medi Shams shared 
Hambastegi.Hemayat's post.

بخش چهارم - سئوالات برگزارکنندگان (ویدیو 4)
- نقش و وظایف سیاستمدارن ایرانی نسبت به کامیونیتی؟
- یک نماینده تا کجا باید نماینده کامیونیتی و یا نماینده جامعه بزرگتر باشد؟
- آنجائی که این منافع در مقابل یکدیگر قرار میگیرند به کدام باید اولویت دهند؟

علی احساسی: چون در حوزه من ایرانی ها زیاد میباشند سعی میکنم تا جای امکان به مشکلات گوش بدم و تا جای امکان به آنها نسبت به اولویت های خودم ارجحیت دهم و آنها را منتقل کنم به مسئولین. به نظر من فکر نکنم اولویت های جامعه ایرانی با جامعه کانادائی در تضاد باشند. بطور مثال در رابطه با برقراری روابط مسئولین حکومتی دوست دارند بدانند که جامعه ایرانی چه فکر میکند و خواسته های آنها را در نظر خواهند داشت. بطور کلی سیاستمداران تصمیم گیری هایشان در رابطه با نیاز و خواسته های شهروندان و با در نظر داشتن چندین عامل میباشد و هیچوقت یک نیاز و یک عامل نمیتواند بر عوامل دیگر قالب شود.

امیر خدیر: این سئوال بیشتر در حوزه دوستان که ایرانی های بیشتری در آن زندگی میکنند مفهوم داد. در حوزه من مانند بعضی از مناطق در انتاریو ایرانی زیادی وجود ندارد که در چنین موقعیت هائی قرار بگیرم. ولی من هم فکر نمیکنم که میان منافع کامیونیتی با منافع جامعه بزرگتر مغایرت ویا تضادی وجود داشته باشد. معمولن زمانی این تضاد پیش میاید که یک اقلیتی قدرت را در دست داشته باشد. امیر به  منتسکیو اشاره میکند که میگوید اگر چیزی برای خانواده من خوب است ولی برای کشورم مضر است آنرا فراموش میکنم. اگر چیزی برای کشورم خوبه ولی برای اروپا مضر است با آن مخالفت میکنم. و اگر چیزی برای اروپا خوبه ولی به جهان ضرر میزند با تمام نیروی سعی میکنم که جلویش را بگیرم. من هم به این صورت فکر میکنم. بطور مثال از این سئوال اینطور برمیاید که مثلن برقرار روابط برای مردم ایران بد است ولی در جهت منافع ایرانیان کانادا میباشد. در واقع اینطور نیست.

رضا مریدی: توقع ایرانیان در هر کجائی که هستند از نمایندگان بسیار است. ایشان به خانمی از یزد اشاره میکند که بعد از انتخابات 2007 به ایشان زنگ میزند و تقاضا کمک برای آمدن به کانادا میکند. و همچنین از زندانی ایرانی در ساسکاچوآن میگوید که با او مکاتبه میکرده است. او از اینکه تعداد سیاستمداران ایرانی اضافه میشود خوشنود است که میتوانند کمکی برای برداشتن بار از دوش ایشان باشند. ایشان اظهار میدارد که منافع جامعه ایرانی نباید متضاد با منافع جامعه کانادائی باشد. برای اینکه ما ایرانیان بخشی از کانادا هستیم. از این رو اگر توقعات ما در تضاد با منافع کانادا میباشد این توقعات بی مورد میباشند.

Part 5

Medi Shams shared 
Hambastegi.Hemayat's post.

 

15:30

بخش چهارم - سئوالات برگزارکنندگان (ویدیو 5)
پروسه برقراری روابط نیاز به آن دارد که قوانین بسیاری تغییر کنند اگر هم امروز شروع شود چقدر زمان نیاز دارد؟

علی احساسی: این بستگی دارد که این دو کشور چقدر تمایل دارند که روابطشان از نو آغاز شود. همانطور که میدانیم از بعد از سال 2004 بعد از واقعه ناگوار زهرا کاظمی، هیچوقت رابطه ایران و کانادا خوب نبوده است. حالا هم به عکس انتظارات طرفین تمایلی از خود نشان نمیدهند. تا جائی که من اطلاع دارم چهار ملاقات صورت گرفته و خیلی هم مثبت نبوده اند. هر کدام از طرفین نگرانی های خودشان را دارند اینکه این پروسه کی نتیجه خواهد داد نامعلوم است.

- رابطه کامیونیتی با جامعه بزرگتر و تاثیر گذاری بر آن و یا به نحوی ما باید چقدر ایرانی و چقدر کانادائی باشیم؟

امیر خدیر: از دو طریق، یکی از راه قدرت و دیگری از طریق مشارکت. پول و ارتباطات خیلی اهمیت دارند و این روش سنتی احزاب میباشد. اقلیت ها معمولن از این طریق اقدام میکنند. راه دوم که اصولی تر میباشد و از طریق شرکت، مطالبات و مبارزات اجتماعی میباشد، که حاصلش تغییر در روابط قدرت در جامعه میباشد. بطور مثال تغییرات در مونترال در سطح شهرداری میباشد. که یکی از آنهائیکه در راس قدرت بود جای خود را به رقیبش که توانست مردم را بسیج کند میبازد.

رضا مریدی: ایرانی بودن را کسی نمیتواندد از دست ما بگیرد. ما ایرانی زاده شدیم و با ما هست و خواهد بود. ولی کانادائی بودن را باید به دست آوریم. برای کسب آن میبایست یک مقدار کوشش کنیم. باید ببینیم که جوامع دیگر چگونه زندگی میکنند، چگونه با هم همکاری میکنند و یاد بگیریم. جامعه ما جدید است و باید یاد بگیریم و مشارکت کنیم در اداره جامعه بزرگتر. و آنهم مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بازرکانی، و دانشگاهی و همه زمینه ها میباشد. در چهل سال گذشته ما مشارکت و حضور خود را به خوبی نشان داده ایم. باید بسیار امیدوار باشیم چونکه تا به امروز خودمان را خوب نشان داده ایم.


- تاثیر گذاری کنگره ایرانیان بر سیاست خارجی کانادا؟ بخصوص در رابطه با برقراری روابط دیپلماتیک با ایران؟

رضا مریدی: زمانی که کنگره ایرانیان تاسیس گردید قرار شد که نه به عنوان نماینده ایرانیان بلکه صدای ایرانیان در این استان باشد و منافع آنرا حمایت کند. منافع ایرانیان کانادا با منافع جمهوری اسلامی دو چیز کاملن متفاوت میباشند. منافع ما ایرانیان کانادا ایجاب میکند که از دولت ایران بخواهیم تسهیلات برای خدمات کنسولی بوجود آورد. همانکاری که در آمریکا در چهل سال گذشته صورت گرفت. اینجا هم میبایست صورت میگرفت و بگیرد. این دولت ایران بود که میبایست با در نظر داشتن ما ایرانیان در اینجا حافظ منافع تاسیس میکرد. دولت کانادا ایتالیا را حافظ منافع تعیین کرد و دولت جمهوری اسلامی عمان را که اصلن در کانادا سفارت ندارد را معرفی کرد. کنگره میبایست سخنگوی واقعی جامعه ایرانی باشد.

امیر خدیر: در ادامه توضیح قبلی ام باید بگویم که ایرانیان کانادا هم در تورنتو و هم در کبک از طریق مشارکت عمل نمودند و نه قدرت. با اینکه بطور سنتی راحت تر میتوان روی احزاب از طریق بالا تاثیر گذار بود. اتفاقن با در نظر گرفتن پیچیدگی و تفاوت ها کنگره نمیتوان به عنوان نماینده ایرانیان بلکه سخنگوی آنها باشد. که این هم یکی از همان روش های حضور و مشارکت است. واینکه آیا بر سر موضوع بازگشائی سفارت میتوان در کامیونیتی به توافقی رسید جای تردید وجود دارد. در رابطه با بوجود آوردن تسهیلات برای ما ایرانیان همگی واقف هستیم که آن دولت نه برای ایرانیان داخل وطن و نه برای ما ایرانیان خارج از وطن اهمیتی نمیدهد.

علی احساسی: این هم یکی دیگر از سئوالات سخت میباشد. بیشک کنگره میتواند تاثیر گذار باشد. و برای این نیازمند انست که نیاز های واقعی و اولویت را مطرح کند. و همچنین نیاز داریم که از کامیونیتی های دیگر یاد بگیریم. کنگره اگر میخواهد تاثیر گذار باشد نمیتواند یک چیز هائی را نادیده بگیرد. نمیتواند منکر مشکلات حقوق بشری در ایران شود. در ضمن باید به دنبال بوجود آوردن همدلی و همصدائی در کامیونیتی باشد. میبایست همچنین به دنبال حمایت ازاستعداد های موجود نه تنها برای خودمان بلکه برای جامعه بزرگتر باشد. و اینکه تا جای امکان از بحث و جدل و روردرروئی میان خودمان جلوگیری کنیم.

پنل دوم - روسای کنگره
Part 6

Facebook

 

 
Part 7

Facebook

 

 
Part 8

Facebook

 

 
پنل سوم - پرسش و پاسخ

Facebook

17:20g

 
Part 10

Facebook

 

 
Part 11

Facebook

 

 
Part 12

Facebook

18:47

 
سخنان هر کدام از شرکت کنندگان در گردهمائی اخیر

در مسیر اهداف آموزشی این گردهمائی، سخنان شرکت کنندگان در این گردهمائی  بصورت مجزا ارائه داده میشود
 .تا بهتر به نحوه تفکر هر کدام از آنها، و نکاتی که عنوان
میکنند پی برد

ارسلان کهنموئی پور

Arsalan Kahnemuyipour 
shared his post.

ارسلان کهنموئی پور، رئیس کنگره در سال 2015 که قبل از پایان دوره دوساله اش کناره گیری میکند، در سخنان خود به سه مشکل اساسی، همچو نگاه پارلمانی حاکم به کنگره،  ترجمه غلط کلمه "نان پارتیزان" به "غیر حزبی" به جای کلمه صحیح "غیر جانبدارانه" و "یا فراجناحی" ، و غیر دموکراتیک بودن این نهاد، میپردازد. او دموکراسی را با برگزاری انتخابات، زمانی که حقوق اقلیت تضمین نمیشوند کامل نمیداند. ارسلان مسائل حقوق بشری را از موارد سیاسی مربوط به ایران میداند، و تاکید دارد که میبایست در این رابطه به نحوی عمل شود که حالت فراجناحی را حفظ کند. حمایت از ایرانی-کانادائی هائی که در ایران با مشکل روبرو میشوند را از این قبیل میداند. عدم مداخله در امور سیاسی ایران را نه به عنوان بهترین راه حل، بلکه مناسب ترین در شرایط فعلی مطرح میکند. او با تاکید بر تکثر در کامیونیتی مصالحه را راهگشا میداند. بطور مثال به دفتر خدمات کنسولی اشاره میکند که هیچ دیدگاهی را در اقلیت قرار نمیدهد. به نظر او هییت مدیره نباید در هیچ موردی جهت گیری نماید. بلکه میبایست با بوجود آوردن تسهیلات، امکان فعالیت در هر موضوع با هر نگرشی را فراهم نماید. در رابطه با تشخیص منافع کامیونیتی نیر نظر سنجی را عنوان میکند. ایشان کنگره را نماینده کامیونیتی نمیداند و برای جلوگیری از برداشت های غلط  ناشی از نام آن، معرفی کنگره همراه با داده هائی همچو تعداد اعضاء و مناطقی که فعالیت ها آنجا متمرکز شده اند را لازم میبیند.

رضا بنائی

 
Medi Shams shared 
Hambastegi.Hemayat's 
post.

 

رضا بنائی به تاریخچه روابط دیپلماتیک میان کانادا و جمهوری اسلامی میپردازد. ایشان به ایرانی کانادائی هائی اشاره میکند که در هنگام مسافرت به ایران با مشکلاتی مواجه شده اند. پس از شرح مختصری از وقایع، اینگونه نتیجه گیری میکند که مقصر اصلی در قطع روابط دیپلماتیک، جمهوری اسلامی میباشد.

عدم فراگیری کنگره را در نبود مدیریتی میداند که بتواند توانمندی های کامیونیتی را نشان دهد. از همین رو میگوید که سطح توقعات خود را باید با واقعیت ها مطابقت دهیم. بحران هویت را بزرگترین چالش کامیونیتی میداند. هویت را نیز به دو گونه تعریف میکند. یکی حامی و مبلغ جمهوری اسلامی و دیگری آنی که آنچه در ایران میگذرد را به نمایش  میگذارد.

مداخله کنگره در رابطه با بستن و یا بازگشائی سفارت را در حوزه فعالیت های کنگره نمی بیند. تاکید میکند که به عکس هییت مدیره کنونی که خود را همه جا دعوت میکند،  در دوره ایشان هییت مدیره بصورت واکنشی عمل میکرد. در ضمن حضور اخیر دو تن از اعضای هییت مدیره در مجلس کانادا و مطرح نکردن مسائل حقوق بشری در ایران، و اظهار بی اطلاعی از تعرضات به حقوق بهائیان را باعث بی اعتباری کنگره میخواند. ایشان فاصله گیری از جمهوری اسلامی و علنی کردن آن را از بزرگترین منافع کامیونیتی میداند. در پایان دفاع از منافع کانادا و پیمانی را که در زمان پذیرش شهروندی آن بسته ایم یادآوری میکند.

فرخ زندی

 

Medi Shams shared 
Hambastegi.Hemayat's 
post.

 

زندی علت فراهم نشدن تسهیلات برای خدمات کنسولی در پنج سال گذشته را عدم همکاری جمهوری اسلامی اعلام میکند. ایشان از یک طرف خدمات کنسولی را از روابط دیپلماتیک جدا دانسته و از طرف دیگر روابط دیپلماتیک را با مسائل حقوق بشری در رابطه می بیند. زندی به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته و میگوید شاید بازگشائی سفارت در روابط تجاری بین دو کشور تاثیر گذار باشد ولی تضمینی بر رعایت حقوق بشر در ایران نخواهد بود.

به نظر ایشان کنگره نباید نسبت به موارد حقوق بشری بی اعتناء باشد. در صورتیکه برای ایرانیان در کانادا نقض حقوق بشری بوجود آید، سازمان های بسیار هستند که از حقوق آنها حمایت کنند. ولی در رابطه با مواردی که برای ایرانیانی که شهروند کانادائی میباشند در ایران مشکلاتی بوجود میاید، کنگره ایرانیان طبق تعهدش نسبت به احترام به منشور آزادی ها و حقوق شهروندی کانادا میبایست از آنها حمایت کند. کنگره در روابط خود با مسئولین دولتی کانادا باید این تضمین را بخواهد که در صورت بازگشائی سفارت موارد حقوق بشری در نظر گرفته شده و تضمینی برای حمایت از حقوق ایرانی کانادائی هائی که به ایران مسافرت میکنند وجود داشته باشد.

به عقیده ایشان با اینکه کنگره نمایند جامعه ایرانی در کانادا نیست ولی در موارد خاص، همچو بسته شدن حساب های بانکی بعضی از ایرانیان و یا مشکلات صدور ویزا برای ایرانیان در سفارت کانادا، کنگره میبایست مداخله کند. زندی به چندین مورد که در زمان ریاست ایشان توسط کنگره صورت گرفته اشاره میکند. از جمله نوشتن نامه به وزارت امور خارجه در رابطه مشکلات صدور ویزا برای ایرانیان در سفارت کانادا، نوشتن نامه به وزارت مهاجرت در حمایت از سپهر حاجیوند، نامه اعتراضی به نماینده شهری جان فیلیون در اهانت به دیوید موسوی کاندیدای انتخابات شهری، نامه به سناتور مردیت که از خمینی در دانشگاه کارلتون ستایش کرده بود.

زندی با اشاره به کشتار 67 که توسط کانادا به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد، بازگشائی سفارت را امکان ناپذیر و شرم آور میداند. ایشان اظهار میکند که همه با تحریم های هدفمند موافق بودند و کسی نمیخواست که به ملت صدمه دیده شود. و آنجائیکه بین جنگ و تحریم ها میبایست انتخاب شود، مسلمن تحریم ها ترجیح داده میشدند.

در پایان زندی عامل بعضی از مشکلات را از کم کاری افراد میداند. ایشان اظهار میدارد که اگر پتیشنی بوجود آمده بود که در آن تقاضای خدمات کنسولی مطرح میشد، طومار بازگشائی سفارت با آن سئوال غلط بوجود نمیامد.

بهنام اصفهانی زاده

 
Medi Shams shared 
Hambastegi.Hemayat's post.

 

بهنام اصفهانی زاده سخنان خود را با تاریخچه ای از حضور ایرانیان از سال 1901 در کانادا شروع میکند. ایشان اعلام میدارد که پیوستگی ایرانیان در کانادا از سال 2003 با زلزله بم آغاز میگردد. ایشان اختلاف نظرات سیاسی را دلیل ارتقاء جامعه میداند. زلزله بم باعث شد که اختلاف نظرات به کنار گذاشته شود و حداقل شصت نفر همگام شده و حدود 143 هزار دلار کمک های مالی جمع کردند. هفت سال طول کشید تا اینکه این مبلغ در سال 2011 به ایران منتقل گردد. بهنام میگوید ما دیر آمدیم و نمیتوانیم زود برویم. با در نظر گرفتن چهار نماینده در فدرال و استانی در موقعیت خوبی قرار داریم.

بهنام اظهار میدارد که اساسنامه نیاز به بازنگری دارد و باید در آن مشخص شود که در چه مواردی کنگره میبایست در موارد سیاسی دخالت کند. ایشان از نداشتن امکانات مالی کنگره میگوید و به نظر او تا زمانیکه اینچنین باشد کنگره توانائی مداخله در امور حقوق بشری را ندارد. به نظر ایشان تحریم ها هم به حقوق بشر مربوط میگردد. ایشان عقیده دارد که کنگره فقط منافع اعضای خود را حمایت کرد و نمیتواند نمایندگی کامیونیتی ایرانیان به به عهده داشته باشد. بهنام با اشاره به یکی از تجربیات تلخ کامیونیتی در رابطه با یکی از مشکلات اساسی کامیونیتی که انگ زنی باشد اشاره میکند. بهنام در پایان به ناهماهنگی جمع حاضر اشاره کرده و میگوید که اگر دولت کانادا شاهد چنین جلسه ائی بود، مطمئنن در رابطه با بازگشائی سفارت با کامیونیتی ما تبادل نظر نمیکرد.

رضا مریدی

17:30

1- مریدی اظهار میدارد که مسائل اجتماعی را میتوان فقط با بحث و گفتگو های سازنده حل نمود. رضا مریدی به شرح بعضی از خصوصیات کار سیاسی و پیچیدگی های آن میپردازد، از همین رو میباشد که اختلاف نظر های بسیار وجود دارد. با وصف این میبایست حرمت و بخصوص فرهنگ ایرانی که به آن میبالیم رعایت شود. ایشان به عکس بسیار از افراد دیگرعقیده دارد که جامعه ایرانی متحد میباشد. ایشان به تعداد داوطلبین در فعالیت های انتخاباتی خود اشاره میکند که مورد غبطه بسیاری از سیاستمداران کامیونیتی های دیگر میباشد. در رابطه با موضوع بسته شدن و بازگشائی سفارت موضوع بحث انگیزی در جامعه ما بوده و دلیلش هم بسیار مشخص است. ما همگی از دست رژیم گریخته ایم وگرنه تعداد ایرانیان در کانادا قبل از سال 1979 بسیار اندک بوده است. برای همین حساسیت هائی وجود دارد. و به هر حال دولت کانادا باید در سطح جهانی حضور داشته باشد که آنهم بحث دیگریست.

2- توقع ایرانیان در هر کجائی که هستند از نمایندگان بسیار است. ایشان به خانمی از یزد اشاره میکند که بعد از انتخابات 2007 به ایشان زنگ میزند و تقاضا کمک برای آمدن به کانادا میکند. و همچنین از زندانی ایرانی در ساسکاچوآن میگوید که با او مکاتبه میکرده است. او از اینکه تعداد سیاستمداران ایرانی اضافه میشود خوشنود است که میتوانند کمکی برای برداشتن بار از دوش ایشان باشند. ایشان اظهار میدارد که منافع جامعه ایرانی نباید متضاد با منافع جامعه کانادائی باشد. برای اینکه ما ایرانیان بخشی از کانادا هستیم. از این رو اگر توقعات ما در تضاد با منافع کانادا میباشد این توقعات بی مورد میباشند.

3- در اینکه ما چقدر ایرانی هستیم و یا چقدر کانادائی، ایرانی بودن را کسی نمیتواند از دست ما بگیرد. ما ایرانی زاده شدیم و با ما خواهد بود. ولی کانادائی بودن را باید کسب کنیم و برای کانادائی شدن میبایست تلاش کنیم. باید به مردمی که در این کشور زندگی میکنند و از کامیونیتی های مختلف میباشند نگاه کنیم و ببینیم چگونه با هم زندگی میکنند و در فعالیت های اجتماعی کانادا که خانواده بزرگ ما است مشارکت میکنند. جامعه ما چهل سال است که در کانادا حضور دارد و برای یاد گرفتن جای زیادی دارد. و شاهد هستیم که جامعه ایرانی در بسیار از زمینه ها خودش را بخوبی نشان داده اند و مشغول به خدمت وثبات مملکت ما کانادا میباشند.

4- زمانی که کنگره ایرانیان تاسیس شد قرار شد نه که نمایندگی جامعه ایرانی بلکه سخنگوی آن در استان انتاریو و مدافع منافع آن باشد. منافع ما با منافع جمهوری اسلامی دو چیز کاملن متفاوت میباشد. منافع جامعه بزرگ ایرانی در کانادا ایجاب میکند که از جمهوری اسلامی بخواهیم که در اینجا حافظ منافعی بوجود آورد که خدمات کنسولی را انجام دهد. همانطور که به مدت چهل سال در آمریکا در حال صورت گرفتن است. بعد از قطع روابط دیپلماتیک، کانادا ایتالیا را معرفی کرد و جمهوری اسلامی دولت عمان را که اصلن در کانادا حضور ندارد. کنگره ایرانیان میبایست منعکس کننده نیاز های واقعی جامعه ایرانی باشد.

5- کنگره ایرانیان نه یک سازمانی میباشد که بخواهد جمهوری اسلامی براندازد و نه سازمانی میباشد که بخواهد جمهوری اسلامی را در خارج تحمیل کند. کنگره ایرانیان میبایست حافظ منافع جامعه ایرانی در کانادا باشد. موارد حقوق بشری نیز در جهت منافع جامعه ایرانی میباشد. ما وقتی به ایران میرویم با مشکلاتی مواجه میشویم و یا اینکه خانواده هایمان در ایران با مشکلات حقوق بشری روبرو میشوند. کنگره ایرانیان میبایست موضع بگیرد.

6- در زمان بسته شدن سفارت 72 درصد مردم کانادا با آن موافقت کردند. آن موقع من هم موافق بودم که سفارت بسته شود ولی الان موافقم که باز شود. ما نمیتوانیم مسائل را سیاه و سفید ببینیم. منافع کانادا ایجاب میکند که با تمام کشورهای دنیا رابطه داشته باشیم. در این رابطه شاید اولین نفر بودم که با جاستین ترودو صحبت کردم. روابط باید وجود داشته باشد تا بتوان در باره موارد حقوق بشری هم صحبت کرد. بخصوص در زمان بازگشائی حتمن موارد حقوق بشری مورد نظر باشد، من به این مورد در ملاقاتم  با استفان دیان، وزیر امورخارجه سابق کانادا تاکید کردم. به نظر من این حرکت جمع آوری امضاء و زیر فشار گذاشتن دولت خود ما حرکت غیر نسنجیده ائی بود و ما میبایست این مذاکرات سخت و پیچیده را در جهت منافع کانادا و نه در جهت منافع جمهوری اسلامی به دولت بسپاریم.

7- مریدی در پایان اظهار امیدواری کرد که اینگونه برنامه ها بیشتر شوند. تا بتوانیم مشکلات اجتماعی مان را از طریق گفتگو حل و فصل کنیم. آنهائیکه فکر میکنند جامعه ایرانی متحد و متفق نیست اشتباه بزرگی میکنند. اتحاد هم این نیست که همه یک گونه فکر کنند. میبینیم زمانی که به موضوعات کانادا مربوط میشوند همگی با هم موافق میباشیم چون یک دلیل مشترک وجود دارد که همگی ما در کانادا هستیم.

امیر خدیر

14:30

1- امیر خدیر در آغاز به آتوسا و مهردخت هر دو زن و نقش گرداننده را به عهده دارند و مابقی سخنرانان که همگی مرد و نمایانگر قدرت میباشند اشاره میکند. او تاکید مینماید که این خواست برگزارکنندگان نبوده بلکه سمت های اجتماعی این ترکیب را بوجود آورده است. او اظهار امیدواری میکند که این ضعف به کمک همه سعی شود در مدت کوتاه برطرف شود و تعادل بیشتری میان زنان و مردان در فعالیت های اجتماعی بیشتر شود. او به گفته های هومن که در خوش آمدگوئی از اتحاد به میان آورده بود اشاره میکند و میگوید که همیشه امکان پذیر نبوده و لزومی هم به آن نیست چون افراد عقاید گوناگون دارند. البته با رشد فکری جامعه عقاید گوناگون به معنی دشمنی تلقی نخواهد شد. این را از این رو میگویم که میدانم بحث بازگشائی سفارت در تورنتو حاد میباشد. چه خوب است که این را در نظر داشته باشیم که کسانی موافق با برقرار روابط دیپلماتیک هستند از عوامل جمهوری اسلامی نیستند و آنهائی مخالف آن هستند عوامل اسرائیل نیستند. با این نحوه تفکر میتوانیم گفتگو کنیم بدون آنکه همدیگر را دشمن بدانیم. این را هم باید در نظر داشته باشیم که هدف میبایست بیشتر جامعه ایرانیان کانادا را در نظر داشته باشیم که آیا بسته بودن سفارت چه لطماتی میزند و با باز شدن آن چه اهدافی را در نظر میگیریم.

2- این سئوال بیشتر در حوزه دوستان که ایرانی های بیشتری در آن زندگی میکنند مفهوم داد. در حوزه من مانند بعضی از مناطق در انتاریو ایرانی زیادی وجود ندارد که در چنین موقعیت هائی قرار بگیرم. ولی من هم فکر نمیکنم که میان منافع کامیونیتی با منافع جامعه بزرگتر مغایرت ویا تضادی وجود داشته باشد. معمولن زمانی این تضاد پیش میاید که یک اقلیتی قدرت را در دست داشته باشد. امیر به  منتسکیو اشاره میکند که میگوید اگر چیزی برای خانواده من خوب است ولی برای کشورم مضر است آنرا فراموش میکنم. اگر چیزی برای کشورم خوبه ولی برای اروپا مضر است با آن مخالفت میکنم. و اگر چیزی برای اروپا خوبه ولی به جهان ضرر میزند با تمام نیروی سعی میکنم که جلویش را بگیرم. من هم به این صورت فکر میکنم. بطور مثال از این سئوال اینطور برمیاید که مثلن برقرار روابط برای مردم ایران بد است ولی در جهت منافع ایرانیان کانادا میباشد. در واقع اینطور نیست.

3- از دو طریق، یکی از راه قدرت و دیگری از طریق شرکت. پول و ارتباطات خیلی اهمیت دارند و این روش سنتی احزاب میباشد. اقلیت ها معمولن از این طریق اقدام میکنند. راه دوم که اصولی تر میباشد و از طریق شرکت، مطالبات و مبارزات اجتماعی میباشد، که حاصلش تغییر در روابط قدرت در جامعه میباشد. بطور مثال تغییرات در مونترال در سطح شهرداری میباشد. که یکی از آنهائیکه در راس قدرت بود جای خود را به رقیبش که توانست مردم را بسیج کند میبازد.

4- در ادامه توضیح قبلی ام باید بگویم که ایرانیان کانادا هم در تورنتو و هم در کبک از طریق مشارکت عمل نمودند و نه قدرت. با اینکه بطور سنتی راحت تر میتوان روی احزاب از طریق بالا تاثیر گذار بود. اتفاقن با در نظر گرفتن پیچیدگی و تفاوت ها کنگره نمیتوان به عنوان نماینده ایرانیان بلکه سخنگوی آنها باشد. که این هم یکی از همان روش های حضور و مشارکت است. واینکه آیا بر سر موضوع بازگشائی سفارت میتوان در کامیونیتی به توافقی رسید جای تردید وجود دارد. در رابطه با بوجود آوردن تسهیلات برای ما ایرانیان همگی واقف هستیم که آن دولت نه برای ایرانیان داخل وطن و نه برای ما ایرانیان خارج از وطن اهمیتی نمیدهد.

5- امیر به وابستگی اش به سازمان مجاهدین خلق اشاره میکند و اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع مطلع است. زهرا کاظمی در مونترال زندگی میکرد، پسرش در مونترال بود و بعد از قتلش از طریق امیر دنبال کارش گرفته شد و تمام تمام افشاگری های از طریق او انجام میشد. اخیرن هم برای هما هودفر سه روز اعتصاب غذا کرد. اینها را میگویم که ما با جمهوری اسلامی ضدیت داریم و همان ضدیتی میباشد که تحمیل میکند بر مردم در ایران. ولی این نمیتواند ما را خلاصه کند بخصوص در رابطه با مسئله پیچیده ائی که اگر کسی مخالف ما فکر میکند زود یک انگی بهش بزنیم که او عامل جمهوری اسلامی میباشد. اگر مامیخواهیم یک مشارکت طولانی مدت داشته باشیم و در سرنوشت مردم در ایران تاثیر گذار باشیم میبایست از عادات قدیمی خودمان که فقط سیاه و سفید ببینیم و راحت برویم جلوی قاضی و قضاوت کنیم باید یکخورده تغییر بدیم. باید سعی کنیم حرف همدیگر را بفهمیم و لزوم ندارد که توافق کنیم. ولی حداقل احترام را به حرف همدیگر بگذاریم. آنهائیکه موافق با بازگشائی سفارت هستند حق اظهار نظر دارند و به هیچ وجه هم جیره و مواجب بگیر جمهوری اسلامی نیستند.

6- سئوال شده که آیا میتوان بر سر مخالفت با جنایت های جمهوری اسلامی اختلاف نظر داشت. البته آنهم ممکن است. ولی من با این تصور هستم که اینجا همه سر نقض موارد حقوق بشر در ایران همگی اتفاق نظر دارند. اختلاف نظر میتواند در این باشد که در کانادا چگونه میتوان مبارزات را پیش برد که در سرنوشت مردم ایران تاثیر گذار باشد و نه اینکه فقط با شعار و بستن سفارت خلاصه شود.

7- آیا به عنوان یک نماینده سعی میکنید برای کسانی که از رژیم صدمه دیده اند کاری کنید؟ البته تا جائی که بتوانم انجام میدهم و خواهم داد.

 

علی احساسی

18:00

1- علی به مدت کوتاه حضور خود در پارلمان که بیش از دو سال نیست و دوستان دیگر که بیشتر از او قدمت دارند اشاره میکند. بعد از انتخاب شدن نمایندگان خیلی سریع به نکته مهمی پی میبرند. تماس با افراد بسیار با مشکلات مختلف باعث میشود که نتوان آنطور که باید اولویت، اهداف و نظرات خود را پیش ببرند. دفتر یک نماینده به روی همه باز است و تا جائی که امکان دارد با افراد مختلف تماس داشته باشد، بعد از اینکه با مشکلات افراد آشنا میشود باید سعی کند که آنها را به مسئولین و تصمیم گیران انتقال دهد. در رابطه با کامیونیتی ما حیف است که با تمام استعداد ها موجود همکاری ها کم است  ما از یک جوی میائیم که زور گوئی توش زیاده، شعار توش زیاده، چه خوب میشد که اینجا این نوع کار ها را کنار میگذاشتیم و بیشتر با هم همکاری میکردیم.

2- چون در حوزه من ایرانی ها زیاد میباشند سعی میکنم تا جای امکان به مشکلات گوش بدم و تا جای امکان به آنها نسبت به اولویت های خودم ارجحیت دهم و آنها را منتقل کنم به مسئولین. به نظر من فکر نکنم اولویت های جامعه ایرانی با جامعه کانادائی در تضاد باشند. بطور مثال در رابطه با برقراری روابط مسئولین حکومتی دوست دارند بدانند که جامعه ایرانی چه فکر میکند و خواسته های آنها را در نظر خواهند داشت. بطور کلی سیاستمداران تصمیم گیری هایشان در رابطه با نیاز و خواسته های شهروندان و با در نظر داشتن چندین عامل میباشد و هیچوقت یک نیاز و یک عامل نمیتواند بر عوامل دیگر قالب شود.

3- این بستگی دارد که این دو کشور چقدر تمایل دارند که روابطشان از نو آغاز شود. همانطور که میدانیم از بعد از سال 2004 بعد از واقعه ناگوار برای زهرا کاظمی، هیچوقت رابطه ایران و کانادا خوب نبوده است. حالا هم به عکس انتظارات طرفین تمایلی از خود نشان نمیدهند. تا جائی که من اطلاع دارم چهار ملاقات صورت گرفته و خیلی هم مثبت نبوده اند. هر کدام از طرفین نگرانی های خودشان را دارند اینکه این پروسه کی نتیجه خواهد داد نامعلوم است.

4- این هم یکی دیگر از سئوالات سخت میباشد. بیشک کنگره میتواند تاثیر گذار باشد. و برای این نیازمند انست که نیاز های واقعی و اولویت را مطرح کند. و همچنین نیاز داریم که از کامیونیتی های دیگر یاد بگیریم. کنگره اگر میخواهد تاثیر گذار باشد نمیتواند یک چیز هائی را نادیده بگیرد. نمیتواند منکر مشکلات حقوق بشری در ایران شود. در ضمن باید به دنبال بوجود آوردن همدلی و همصدائی در کامیونیتی باشد. میبایست همچنین به دنبال حمایت ازاستعداد های موجود نه تنها برای خودمان بلکه برای جامعه بزرگتر باشد. و اینکه تا جای امکان از بحث و جدل و روردرروئی میان خودمان جلوگیری کنیم.

5- من در مورد کنگره فعلی هم صحبت نمیکنم بدون شک اگر کنگره ائی داشته باشیم که تعداد اعضایش پائین باشد، نتواند جمع آوری کمک های مالی کند، و یا کارهایش با موضع گیری باشد و اگر نتواند در میان خودمان هماهنگی بوجود آورد، و یا کارهای ارزنده ائی بوجود آورد، به همان اندازه هم تاثیرش بر دولتمردان پائین خواهد بود. ولی در سال های گذشته شاهد بوده ایم که اصراری بوده که افرادی که در هییت مدیره قرار میگیرند همرنگ و هم فکر باشند. که این کار درستی نیست و میبایست عکس آن باشد. اگر گروهی همگی همفکر باشند آنطور که باید نشان دهنده افکار مختلف نخواهند بود. و نه میتوانند در میان ما ایرانی ها تاثیر گذار باشند و نه در کانادا.

6- من نمیتوان قاضی و وکیل وصی کسی باشم. هر کسی میتواند با هر کسی که میخواهد نشست و برخاست داشته باشد. با بعضی از فعالیت های صورت گرفته در کامیونیتی مخالف بوده ام ولی خودم را در جایگاهی نمیبینم که بخواهم در باره آنها قضاوت کنم. تا جای امکان سعی میکنم که حواسم به کارهای خودم باشد و کارهای اخلاق انجام دهم. در تایید حرف های جناب مریدی میبایست که یک دیالوگی وجود داشته باشد. واقعتن هم برای اینکه ارزش های کانادا با ارزش های ایران متفاوت میباشند فکر نکنم ما هیچوقت دوستی واقعی بین دولت ایران و دولت کانادا داشته باشیم. اما همانطور که همگی واقف هستیم خیلی از دوستان باور دارند که روابط کنسولی خیلی مهم است. بخصوص برای مسافرت خانواده ها. به همین منظور فکر میکنم که اکثریت افراد دوست دارند روابط کنسولی برقرار گردد. و این چیزیست که مد نظر دولت کانادا میباشد.

7- تظاهرات مذهبی نه چیزیست که به دولت فدرال و نه استانی مربوط میشود. یک پروسه ای میباشد که در سطح شهرداری تصمیم میگیرند که اجازه بدهند و یا ندهند. و در جواب سئوال دیگر، من اگر با گروهی موافق نباشم نمیروم که آنجا حمایتشان کنم. غیر از آن نه دوست دارم که کسی را خراب کنم و یا شعار دهم.

سئوال کننده: سئوال من را بد متوجه شدید. اینجا کسانی هستند که موافق جمهوری اسلامی هستند و از آن دفاع و برایش تبلیغ میکنند. وظیفه ما به عنوان شهروند و شما به عنوان نماینده نسبت به آن چه میباشد؟ (علی) من فکر میکنم وظیفه ما اینست که منعکس کننده واقعیت ها باشیم. شما بطور مثال احساس نگرانی میکنی که شاید یک سری از دوستان از دولت جمهوری اسلامی خوششان میاید. واقعیت امر اینست که هر کسی که اینجاست و تمام کانادائی ها واقفنت که ما ایرانی کانادائی ها با دولت ایران به کلی فرق میکنیم. اصلن لازم نیست که ما مجبور باشیم و برویم شعار دهیم و تظاهرات کنیم. همه دنیا به این واقفند که یک فاصله زیادی میان دولت ایران و مردم ایران وجود دارد.

8- واقعیت امر اینست که اگر اینجا هستیم برای اینست که از دولت ایران بیزاریم. همه دنیا میدانند که از نظر حقوق بشر در ایران مشکلات بسیاری وجود دارد و لازم نیست برویم و داد بزنیم. مهم اینست که ما بتوانیم نقاط مشترک را پیدا کنیم و روی آنها کار کنیم.

 

پنل چهارم -  حواشی

کف زنی (2)

54 بار کف زدن در کل به مدت 5:30 درگردهمائی بطول دوساعت و نیم. تازه این زمانی اینطور به وقوع می پیوندد که یک جناح حضور در این جلسه را تحریم کرده است. تصور کنید اگر آنها هم حضور داشتند چه میشد؟ البته این روش هم به نوعی بهره گیری از آزادی بیان در محیطی دموکراتیک میباشد. ولی ایکاش نحوه های دیگر دموکراسی را نیز میاموختیم.

اغتشاش پایانی  
چرا جمعه های فرهاد

اول قصد داشتم که خوابهائی طلائی معروفی را برای موزیک انتخاب کیم. ولی با مشاهده ویدئو ها هر چه عمیق تر به انچه در آن روز گذشت فرو میرفتم از خواب و خیال هایم دورتر میشدم. زلزله کرمانشاه نیز که دو ساعت زود تر از جلسه آنروز بوقوع پیوسته بود دلیل دیگری بود که جمعه های فرهاد را ترجیح دهم. آنروز پی بردم که فاصله فاحشی میان رهبران و کامیونیتی وجود دارد و نمیتوان توقع داشت که آنها بار جهالت ما را بر دوش بکشند.

پروتوکل برگزاری گردهمائی 12 نوامبر 2017

پروتوکل گردهمائی 12 نوامبر 2017

1- همکاری در گرداندن جلسه
2- مطرح کردن سئوالات و کامنت در رابطه با موضوع جلسه
3- رعایت احترام و ادب
4- پرهیز از توهین، تهمت و افترا
5- فیلمبرداری، گرفتن عکس و ضبط صدا آزاد برای عموم
6- از فیلمبرداری و گرفتن عکس از صورت حضار خودداری شود
7- فیلبرداری از کل سالن از پشت سر حضار
8- گذاردن سه پایه ها به نحوی که جلوی دید کسی را نگیرد
9- خودداری از پخش زنده
10- سپردن ضمانت اجرای پروتوکل به اخلاق و شعور افراد

بهتر استفاده کردن از زمان گردهمائی

بهبود جلسات از طریق بهتر استفاده کردن از زمان

اگر از بیست دقیقه تاخیر بگذریم، پنج دقیقه برای معرفی سخنرانان، ردیف کردن مدارک تحصیلی، شرح تجربیات، دکتر و مهندس گفتن ها، پنج دقیقه هم برای کف زدن های حمایتی و شعار گونه، آیا واقعن همه این ها لازم است؟ آیا تمام سخنرانان حاضر در این گردهمائی را مانند اعضای خانواده خود نمیشناسیم؟

150 نفر حاضر را در این گردهمائی در نظر بگیریم که مجبورشان کردیم برای ده دقیقه به شنیدن بیوگرافی ها و تحمل کف زدن ها صرف کنند. این در مجموع میشود 1500 دقیقه که معادل 25 ساعت است. آیا انصافن به صرفه تر نیست که بیست دلار خرج کنیم و بیوگرافی ها را چاپ کنیم. تازه از این طریق حضار را تا قبل از شروع جلسه مشغول نگاه داشته ایم.

گزارشات
  کی بود کی نبود پوزش و تشکر
Medi Shams
مقالات
Hambastegi.Hemayat

یکشنبه ائی که گذشت
 مقاله مهدی شمس
 

Medi Shams 
shared 
Hambastegi.Hemayat's post.
Yesterday at 12:47pm

12 نوامبر 2017 - مقاله مهدی شمس در شهرما

Shahram  Tabe 
shared a link.
آن کلام مقدس که با ما گفته بودند
 شهروند/شهرام تابع محمدی
 

گردهمائی 5 نوامبر کنگره  ایرانیان -  انتظارات جامعه ایرانی- کانادایی از نمایندگان سیاسی منتخب ایرانی تبار

ویدئوو به اشتراک گذاشته شده توسط هییت مدیره کنگره ایرانیان

هییت مدیره فیلمبرداری از این گردهمائی را در اختیار خود داشت. متعهد شده بود که فیلم ها را ظرف یک هفته بدون کم و کاست در دسترس همگان قرار دهد. یک فیلم به مدت 2 ساعت و 11 دقیقه ظرف یک هفته به اشتراک گذاشته میشود، که تکه تکه میباشد و نیمی از آن تصویر ندارد. بیش از نمی ساعت از آن سانسور شده است و برای طولانی کردن آن بخشی از آن دو بار تکرار شده است.

ویدئو های سخنرانان           صفحه اونت          معرفی سخنرانان

ویدئو کوتاه پرژن میرور 17 دقیقه     گزارش پرژن میرور

 گردهمائی گفتگوی آزاد کنگره ایرانیان - 21 سپتامبر 2017
(اجازه فیلمبرداری داده نشد)

موضوع جلسه: شنیدن نظرات افراد و امکان سنجی برای جلسات گفتگوی بزرگتر
محل برگزاری: سیویک سنتر نورت یورک - اطاق شماره 3 - 7:00 - 10:15

در ضمن مقاله این هفته خود را تحت عنوان " آزادی و دموکراسی بلی! اما و ولی....." به گفتگو و دادن اطلاعات بیشتر در رابطه با این جلسه اختصاص داده ام.

   

facebook

مقدمه

آیا واقعن در قرن بیست ویکم جای تاسف نیست؟ قرن تکنولوژی ارتباطات، که هر کسی میتواند در یک لحظه آنچه را که در اطرافش میگذرد ضبط کند و فرسنگ ها آنطرف تر ارسال کند. ولی ما شانزده نفر مجبور هستیم به مدت بیش از سه ساعت در رابطه با فیلمبرداری از یک جلسه گفتگو به مجادله بنشینیم؟ مجبور باشیم مثل من به مدت سه ساعت هجده صفحه نت برداری کنیم؟ جلوی دوربین را میگیرند جلوی چشم ها را که نمیتوانند. البته از این آدم هائی که من میبینم بعید نیست، شاید بتوانند!

جلسه ساعت 7:05 آغاز و ساعت 10:15 دقیقه شب به پایان رسید. تایاز گفته بود که زودتر بیائیم تا قبل از جلسه در رابطه با فیلمبرداری صحبت کنیم. ولی انگاری برایش یک گرفتاری پیش آمد و نتوانست. من و تاجدولتی اولین نفر ها بودیم. تایاز فخری، مجتبی ادیب راد، سوده قاسمی، مهران فرازمند، بیژن احمدی، ایمان کمالی سروستانی، زندی، ارسلان کهنموئی پور، تقی عبدالحسینی، نیاز سلیمی، شعله خلیلی، آیدین مختاری، شهرام تابع محمدی و مهدی محصصیان ، که در مجموع شانزده نفر میشدیم در این جلسه شرکت داشتیم. قرار بود که در رابطه با کلیات جلسات گفتگو و موضوعات گفتگو صحبت شود. ولی جلسه خلاصه شد به موضوع فیلمبرداری از جلسات و محاکمه مهدی شمس.

واقعن که جای تاسف است که نگذاشتند از این جلسه فیلمبرداری کنیم. خارج از موضوعات مطرحه این امکان را میداد که شناخت بهتری از افراد پیدا کنیم. به نظر من برای فهم بهتر آنچه که مردم میگویند لازم است که شناختی از آنها داشته باشیم. این جلسه درست شده بود برای این. این یکی از خوبی های فیلم نگرفتن است. مردم کمتر نقش بازی میکنند و ماهییت اصلی شان را بیشتر نشان میدهند. ولی مثل اینکه بهتر است که دوربین باشد و ماهییت اصلی مردم را ندید. میخواهم عدم فیلمبرداری را به فال نیک بگیرم و دست بکاری بزنم که تا به حال نکرده ام. از چشم و ذهنم بخواهم که بیشتر از آنچه که دیدند و شنیدند به زبان بیاورند. شاید این درس و تجربه ای باشد برای آنهائیکه که فکر میکنند با بستن چشمهایشان آفتاب را کور کرده اند.

______________________________________________________________

بخش اول

چون قصد دارم از تک تک افراد حاضر در جلسه نام ببرم از خودم شروع میکنم. سه تا درد و غم بزرگ دارم:

-1          هستی، که با مرگ به پایان نمیرسد. یادم هست که یکروزهائی، مرگ را لحظه آسودگی در گمگشتگی میدیدم. لحظه ای که بیش از یک لحظه نیست.

 -2         در جمع تنها بودن که از درد تنهائی که بزرگترین درد هاست بد تر است.

 -3        بشریت، که آینه ایست از جهالت.

این جلسه درد و غمم را دو صد چندان کرد. اگر ذره ائی امید در من بود از میان رفت. چقدر ما انسان ها میتوانیم خوار و حقیر باشیم. بعد از اینهمه سال زندگی در یک جامعه دموکراتیک و آزاد، آزادی و دموکراسی را به گونه ائی تعریف میکنیم که به استبدادی که در ما نهادینه شده است مشروعیت میدهد. بر سر این سفره همه ما بیگانه و نامحرمیم. وای بر من که جزایم شاهد بودن است. وای بر آنی که جهالتش این جسارت را به او میدهد که لب به سخن بگشاید. وای بیشتر بر آنی که باید کور و کر و مرده باشد تا این اجازه را به خود بدهد، که خود را رئیس، نایب رئیس، نماینده، رهبر، و یا سخنگو بخواند.

 

facebook

مقدمه

فیلمبرداری از جلسات دادگاه ممنوع است. از این رو در رسانه های نقاشی هائی را جایگزین تصاویر واقعی میکنند. جلسات گفتگوی آزاد کنگره هم در دوسال اخیر چیزی شبیه دادگاه شده اند. فیلمبرداری که به هیچ عنوان. حتی یک عکس نمیتوان گرفت. این دوره را چه باید بنامیم. دوره وحشت، خفقان و یا پارانوئیا.

سال گذشته دو جلسه گفتگوی آزاد بیشتر برگزار نگردید. در جلسه اول به هیچکس اجازه ضبط داده نشد و در جلسه دوم هییت مدیره فیلمبرداری را در انحصار خود قرار داد. آنهم بعد از پاقشاری و اصرار اعضاء، با دو ماه تاخیر، نیم سانسور شده فیلم ها به اشتراک گذاشته شد. کافیست یک معترض در این جلسات حضور داشته باشد. تا از تنها فرصت بوجود آمده استفاده کند و اعتراضات را بر زبان بیاورد، اطلاع رسانی کند تا شاید هییت مدیره جوابگو گردد. و یا هواداران هییت مدیره که به عکس در این گونه جلسات سعی در خاموش کردن و یا به محاکمه کشیدن معترضین کنند. همانطور که این جلسه را میتوان محاکمه مهدی شمس به حساب آورد. این اولین جلسه گفتگوی آزاد امسال میباشد که آنهم به اصرار و همت تایاز فخری برگزار شد.

____________________________________

بخش دوم

-          تایاز به توضیح در رابطه با این جلسه گفتگوی آزاد میپردازد. در رابطه با برنامه فاندریزینگ 29 سپتامبر اطلاع رسانی میکند. هدف این جلسه را شنیدن نظرات افراد و امکان سنجی برای جلسات گفتگوی بزرگتر اعلام میکند. اضافه میکند که این برنامه و برنامه های بعدی برای بوجود آوردن فضای مثبت برای گفتگو پیرامون موضوعات مختلف کامیونیتی میباشد. تایاز از غرور برای تلاش های دست جمعی برای پیدا کردن راه حل ها میگوید. امروز را آغاز تمرین در این مسیر میداند. گوش بدهیم، به نکات کلیدی یکدیگر توجه کنیم، مشکلات کامیونیتی را مشخص کنیم، و نگاهی رو به آینده و مثبت داشته باشیم. تایاز از حاضرین میخواهد که هر کدام به مدت یک دقیقه خود را معرفی کنند.

-          زندی هستم. برای اولین بار در اینگونه جلسات شرکت میکنم. چیزی برای گفتن ندارم. ترجیح میدهم بشنوم.

-          ایمان کمالی سروستانی هستم. پنج الی شش ماه است که در جریان کنگره قرار گرفته ام. چند سئوال دارم. اول اینکه هدف این جلسات چیست؟ آیا میخواهیم به یک مرامنامه برسیم و آئین نامه ای تهیه کنیم؟ و یا اینکه میخواهیم فقط گفتگو کنیم؟ تضمین اجرائی گفتگو های به عمل آمده در این جلسات چیست؟

-          ارسلان کهنموئی پور هستم. حدود ده سال است که که  کنگره در گیر هستم. در سال 2015 به مدت یکسال در هییت مدیره بوده ام.

-          مهدی موصصیان هستم. چهارده سال است که در این شهر هستم و با بعضی از اعضای هییت مدیره آشنائی دارم.

-          محمد تاجدولتی هستم. در این جمع بیشتر از همه سابقه فعالیت با کنگره را دارم. ای یکسال پیش سایت رسانه ائی پرژن میرور را راه انداخته ام. در رابطه با کنگره با اولین اعلامیه هییت موسسین همکاری های خود را شروع کردم. بی ادعا میتوانم بگویم که بیشترین مقالات را در رابطه با کنگره نوشته ام. در سال اخیر کم نوشته ام. به این نهاد باور داشته و هنوز هم دارم. بعضی از تلاش ها نتیجه داده و بعضی ها هم بی نتیجه مانده اند. به نقش حیاتی که کنگره باید انجام دهد ایمان دارم. نکات مثبت را میبینم و به نکات منفی هم توجه میکنم با هدف سازندگی و ایراد گیری. بیژن و سوده از همه بهتر میدانند که چقدر از این گروه حمایت کرده ام. هنوز هم سر باور هایم هستم. به دعوت تایاز آمدم.

-          مهدی شمس هستم. اگر اجازه فیلمبرداری از جلسه داده شود در گفتگو ها شرکت میکنم وگرنه رسانه ائی رفتار خواهم کرد.

-          بیژن احمدی هستم. ریاست کنگره را برای سال دوم به عهده دارم. چهار سال است که با کنگره همکاری میکنم. سال سوم میباشد که در هییت مدیره هستم. امروز اینجا هستم و مانند همه اعضای هییت مدیره با اینگونه جلسات موافق بوده و آنها را لازم میبینم. با تشکر از تایاز که این جلسه را برگزار میکند.

-          مجتبی ادیب راد هستم. خوشحالم که همه دوستان اینجا هستند. امیدورام که این جلسات ادامه پیدا کنند. کامیونیتی ما به کار جمعی عادت ندارد. دوست دارد کاری های فردی انجام دهد. مهاجرین مشکل دارند و همگی به کار جمعی دید منفی دارند و نمیدانند که کار جمعی چقدر برایشان مفید میتواند باشد. من از اینگونه جلسات استقبال میکنم.

-          سوده قاسمی هستم. با بیژن وارد کنگره شدم. سال سوم هست که نایب رئیس هستم. بیژن و تایاز با هم پیشنهاد تشکیل جلسات را داده اند. آمده ام تا بشنوم و ببنیم به عنوان عضوی از هییت مدیره چکار میتوان کرد.

-          شعله خلیلی هستم. از اولین اعضای هییت مدیره کنگره میباشم. مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته ایم و با مشکلات  زیادی روبرو هستیم. من هم مانند تاجدولتی کنار کنگره ایستاده ام. فکر کنم کنگره میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند بشرطی که کامیونیتی اجازه دهد که هییت مدیره کار کند. این جلسات کمک میکنند که هییت مدیره با مشکلات آشنا شوند. البته در گذشته امکان برگزاری چنین جلساتی نبوده است. امیدوارم که پا بگیرند.

-          نیاز سلیمی هستم. عذر میخواهم که کمی دیر آمده ام. قرار بود پیشنهاداتی شود. کنگره تا به امروز مسیر طولانی را طی کرده است و نیاز دارد که با جامعه تماس بیشتری داشته باشد.  پیشنهاد میکنم که اگر هییت مدیره اعلام میکند که مایل است بر اساس این گفتگو ها نظر گیری کند آنها را جدی بگیرد. سال گذشته جلسه ائی با سازمان ها گذاشته شد ولی بعد از آن کاری صورت نگرفت. باید موارد جدی گرفته شوند. جلسات مشورتی جدی گرفته نشد. بخش هائی که امکان اجرایش نیست باید اعلام گردند و اعلام شود کدام بخش ها امکان پذیر میباشند.

-          شهرام تابع محمدی هستم. چهار پنج سال است که برای دموکراتیزه کردن کنگره تلاش میکنم.

-          تقی عبدالحسینی هستم. در سال 1998 به کانادا آمده ام. از جامه کانادا خیلی زده شده بودم. در سال 2009 با شروع جنبش سبز دیدم که این چیزیست که به دنبالش بودم و وارد جریانات شدم. تا اینکه شنیدم که کنگره ای بود تا سال 2012 آمدیم تا در جریان قرار بگیریم. اینها یواش یواش من را مشغول کرد. انتظار اینرا هم داشتم که خراب کاری شود. تا اینکه این اتفاق افتاد و جلسات و صفحات فیسبوکی بوجود آمدند. تا اینکه بیژن و سوده انتخاب شدند. و نمیدانستم کیستند. یواش یواش نظرمان را جلب کرده و دیدم که در جهت خواسته های من حرکت میکنند. به هر حال به اندازه دانسته هایشان کار میکنند. دنبال این را گرفته ام تا ببینم این جریان به کدام سو میرود. وقتی چنین ارگانی بوجود آمد توجه ها جلب میشد و حالا باید دید به کدام سو میرود.

-          مهران فرازمند هستم. دبیر کنگره هستم. آمده ام تا بشنوم. ببینم و بشنوم.

-          آیدین مختاری هستم. ده سال است که در تورنتو زندگی میکنم. در زمینه ادبیات و فرهنگ و جامعه فعالیت هائی کرده و نوشته ام. زندگی کانادائی را در ابعاد مختلف تجربه کرده ام. به هر حال بصورت ملموس سعی داشته ام برای شناختن تاریخچه این سرزمین تلاش کنم. در ارتباط با کنگره من فکر میکنم از سال 2014 بود که به عضویت کنگره در آمدم. مشارکت چندانی نداشتم. یکسالی هست که عضویتم را قطع کرده ام. دلیلش هم مشغله های زندگی شخصی میباشد. فعلن به عنوان یک مستمع هستم و در این جلسه میخواهم بیشتر بشنوم. چون خیلی تنوع وجود دارد. فکر میکنم کامیونیتی به قدری شخصیات های متنوع دارد که یک گروه نمیتواند خود را نماینده آن عنوان کند. کار بسیار دشواریست. سخنم را بیشتر از این نمیکنم.

این بخش گفتگو ها در ساعت 7:39 به پایان رسید.

 

facebook

مقدمه

مطمئن هستم اگر دوربینی در جلسه گذشته در کار بود مخالفین اینچنین بی پرده سخن نمیگفتند. چنین "ولی" و "اما" ها بر سر راه آزادی و دموکراسی نمینشاندند. تا آنجائیکه یکی از کهنه کارترین های به اصطلاح حقوق مردمی و بشری سخن از ضوابط در گزارش افراد عادی بر زبان آورد. قانون را همچو سلاح بولی گیری خویش پیش مورد استفاده قرار دهد ولی مخارج آنرا دلیل عدم استفاده از آن عنوان کند. هو کردن، سوت کشیدن، کف زدن ها را روش های دموکراتیک برای برقراری نظم شناخته و معرفی کند. به آزادی و دموکراسی همچو کالائی بنگرنند و برای مبادله آن نرخ تعیین کنند. از آزادی بیان، حق دیده و شنیده شدن بگویند ولی جلوی دوربین را با مشت های گره کرده بگیرند. عدم ارائه حتی یک ویدئو بدون سانسور در دو سال گذشته را اشکالات فنی اعلام کنند.  جلسه گفتگو را همچو دشک کشتی بپندارند و از فرصت به دست آمده بهره بگیرند تا رخت های چرکین را بشویند و کینه و نفرت در دل نهفته را بیرون بریزند. زمانی که هییت مدیره ائی داوطلب و کار داوطلبانه را به شرط چاقو مجاز میداند، چه انتظار میتوان داشت؟ به دنبال سرچشمه زلال اطلاعات بودن ولی به خود زحمت برداشتن یک قدم را ندادن چه معنی دارد؟ از مسئولانه رفتار کردن گفتن ولی ناتوان از تعریف آن بودن جز سردرگمی ما را به کدام سو میبرد؟ راه حل را در توافقی جستن که اگر خلاف قانون باشد بی اعتبار است، ما را به کدام سو خواهد چه کمکی میتواند به ما کند؟

نه برای کسانی کین چنین فکر و عمل میکنند، و نه برای آنهائی که آزادی و دموکراسی در وجودشان به جوش آمده، لازم نیست که پوستری با شاخ و دم تهیه کرد. که اولی نادانسته آنرا به همراه و دومی با شنیدن این سخنان شاخ در میاورد.

جای خوشنودی است که هستند معدود کسانی که رسانه ائی بودن را در کارت شناسائی آویخته به گردن نمی بینند. به ارزش های آزادی و دموکراسی چنان پی برده اند که هیچ زیر و زبری برای آن جایز نمی بینند. آزادگی را تا حدی پیش میبرند که سلب حق فیلمبرداری از جلسات از هییت مدیره را برای بازگشت اعتماد از دست رفته لازم می بینند. 

_________________________________________________

بخش سوم

- تایاز از کلیت جلسه و جلسات فاخر میگوید. جلساتی که بتوان به آنها افتخار کرد. جلساتی که این احساس را در ما بوجود میاورند که چیزی به ما اضافه شده است. تایاز امیدوار است که این جلسه این احساس را در شرکت کنندگان بوجود آورد. تایاز این جلسه را غیر رسمی میخواند و سئوالات زیر را برای این جلسه عنوان میکند:
1- چه موضوعاتی اولویت دارند؟
2- چرا این موضوعات؟
3- غیر از محتوای گفتگو ها، ساختار جلسات باید چه شرایطی را داشته باشند؟
برای همین منظور قرار نبود که از این جلسه فیلمبرداری شود. در هییت مدیره همگی با این جلسه موافقت داشتند و از جلسات بعدی هم از رسانه ها دعوت میشود و هم از جلسه فیلمبرداری خواهد شد.

- تایاز پیشنهاد میکند که در رابطه با ضبط جلسات هر کسی دو دقیقه صحبت کند.
-  بعد از پایان این دوره تایاز اعلام میدارد که پنج نفر از حاضرین، بیژن، سوده، مهران (اعضای هییت مدیره)، نیاز و شعله با فیلبرداری جلسه شدیدن مخالف میباشند. هشت نفر هم موافق بوده و اصرار میورزند. مابقی نیز مخالفتی با فیلمبرداری ندارند.

- از آنجائیکه به نظر میامد مخالفین حرف های دیگری برای گفتن دارند، تایاز دوره دوم گفتگو ها را میگشاید تا آنهائیکه حرفی برای گفتن دارند صحبت کنند.

- دور دوم  گفتگو ها تا ساعت 8:45 دقیقه به طول میکشد. شعله با استناد بر اینکه زمانی زیادی باقی نمانده بر عدم فیلمبرداری از جلسه اصرار میورزد. خلاصه اینکه این گفتگو ها تا ساعت 10:15 شب ادامه پیدا کرده و خواسته رئیس و نایب رئیس و دبیر و دو تن از اولین اعضای هییت مدیره های کنگره که همانا جلوگیری از ضبط جلسه باشد برآورده میگردد.

- همه شرکت کنندگان با نیاز و تهیه یک پروتوکل برای جلسات گفتگو موافقت داشتند.

تایاز در پایان رضایت خود را از این جلسه اعلام میدارد. میگوید که اگر سئوالات از قبل تعیین شده بودند و جلسه غیر رسمی اعلام نشده بود بیشک چهل نفری میامدند. ولی با وصف این تایاز این جلسه را ترجیح میدهد و از اینکه دستور جلسه را دنبال نکرده معذرت خواهی میکند و قول میدهد که در جلسات بعدی جبران کند. اعلام میدارد که با شرکت کنندگان برای جلسه آینده تماس خواهد گرفت. و میگوید که با ادامه اختلافات نمیتوان به نتیجه ائی رسید. شاید لازم باشد که در پایان هر جلسه کمیته کاری بوجود آید تا دنبال قضایا را بگیرد. چه خوب اگر رسانه ها نیز در این زمینه همکاری کنند.

____________________________________________

پانوشته:

با دوباره خوانی آنچه در جلسه مطرح گردید ترجیح دادم که تا جای امکان از نام افراد و آوردن عین گفتارشان خودداری کنم. چون شکی ندارم که باعث جدال و ناباوری بسیار از خوانند گان خواهد شد. امیدوارم که در جلسات بعدی مشکل فیلمبرداری حل شود که هیچ نوشته ای بهتر از صدا و تصویر نیست. و یا اینکه حداقل به اینجانب اجازه استفاده از ضبط صوت داده شود که تهیه گزارش برایم هم ساده تر و هم دقیق تر در آید.

گزارش خود را با جملاتی از کسی که برای اولین بار در جلسات گفتگوی کنگره شرکت کرده و از نظر سنی بر دیگران ارجحیت داشت به پایان میرسانم.

- مگر امشب چه حرف هائی زده شد که فیلمبرداری از آن میبایست این همه جنگ و جدل بوجود آورد. امیدوارم روابط انسان ها بهتر و شفاف تر شوند. حباب ها و این حاشیه پردازی ها از بین بروند و هدف خدمت کردن شود.

در ضمن مقاله این هفته خود را تحت عنوان " آزادی و دموکراسی بلی! اما و ولی....." به گفتگو و دادن اطلاعات بیشتر در رابطه با این جلسه اختصاص داده ام.

 

 

سخنان سعید سلطانپور
 در رابطه با گردهمائی ده آگوست (ویدئو)

جالب توجه اطلاعات غلط فاحشی میباشند که در
این ویدئو در رابطه با کنگره داده میشود.

 

ویدئو های گردهمائی دهم آگوست 2017 - "ده سال بعد" - گفتگو با بنیانگذاران کنگره ایرانیان

خلاصه

فیسبوک
August 13 at 1:19pm

گفتگو با حضار (3)
August 21 at 10:06pm
هومن شیرازی - هومن رضوی  ارسلان کهنموئی پور

گفتگو با حضار (2)
August 16 at 12:41am
محبوب بلندی - سوده قاسمی - بهروز آموزگار- جواد بهشتی -  مهردخت هادی

گفتگو با حضار (1)
August 14 at 1:36am
فرزام جلیلی - صمد اسدپور - حسین رئیسی - بیژن احمدی

گفت وگو با بنیانگذاران کنگره ایرانیان کانادا - مقاله فرح طاهری

نهال نابارور کامیونیتی - مقاله مهدی شمس
August 24 at 6:00pm

نوید رشد و تحول - مقاله مهدی شمس
August 17 at 6:05pm

     
خوشامدگوئی

فیسبوک
August 17 at 11:47pm

بخش اول خوشامدگوئی مریم ناظمی

با این خوشامدگوئی و آن گفتگو ها دیگر برای کسی نباید شکی باقیمانده باشد که ارسلان، شهرام، مریم، کاووس، مهردخت و رضا، با برگزاری این جلسه،  جز گفتگو پیرامون کنگره در محیطی دوستانه هدف دیگری نداشتند. باشد که آرام آرام به طرف اعتمادی سازی در جامعه قدم برداریم.

معرفی بنیان گذاران

 

فیسبوک
August 19 at 11:15am

 

 بخش دوم معرفی محمد تاجدولتی به عنوان گرداننده و بنیان گذاران

یکی از اهداف جلسات گفتگو درمیان گذاشتن مشکلات و در پی راه حل بودن برای آنهاست. از فرصت استفاده کرده موارد زیر را مطرح میکنم.

 1- فیلمبرداری از جلسات
2- به مشارکت گذاشتن آنها
3- مالکیت و حق استفاده از آنها
3- نگاهداری آنها

حضور شش تن از اعضای هییت مدیره به همراه دوربینشان برای فیلمبرداری از علائم مثبتی میباشند که شاید تغییراتی را در آنیده به همراه داشته باشند. از فرصت استفاده کرده چند سئوال را مطرح میکنم:

1-      دلایل هییت مدیره برای ممانعت و یا در انحصار خود قرار دادن فیلمبرداری از جلسات کنگره چیست؟
2- ممانعت از فیلمبرداری ولی با دوربین به جلسات دیگران رفتن به چه معنی دارد؟
3- آیا فیلم های تهیه شده توسط هییت مدیره از جلسات عمومی کنگره به هییت مدیره تعلق دارند؟
4- آیا فقط هییت مدیره امتیاز استفاده از آنها را داشته و اعضا هیچ حقی نسبت به آنها ندارند؟

فیلمرداری از این جلسه، به اشتراک گذاشتن، حق مالکیت و نگاهداری آنرا مطالعه کنیم. اشکالات آنرا را بررسی کنیم و در مجموع به توافقی برسیم و آنرا بصورت آئین نامه ای در آوریم که هییت مدیره ها موظف به اجرای آن باشند.

بخش سوم

 

فیسبوک
August 21 at 8:16pm

 

بنیان گذاران چه کسانی بودند؟ آیا از برپائی چنین نهادی راضی هستید؟

در این بخش تاجدولتی از بنیان گذاران این نهاد در ده سال پیش و آنچه که باعث شد این نهاد بوجود آید میپرسد. در ضمن جویای آنست که بداند آیا بنیان گذاران حاضر در جلسه از بوجود آوردن این نهاد راضی میباشند. درست است که این نهاد در ده سال گذشته سرچشمه بسیاری از تفرقه ها در کامیونیتی بوده، و بصورت چشم گیر کار مثبتی انجام نداده ولی نمیتوان گفت که نبودنش بهتر از بودنش میبود.

 

مهرداد آرین نژاد- آنزمان اتحاد و همبستگی نبود
مهرداد حریری - جمع آوری مردم امروز مشکل تر است.

مسعود - کامیونیتی ما نسبت به کامیونیتی های دیگر جوانتر است

بخش چهارم

 

فیسبوک
August 24 at 10:58am

 

ضرورت تاسیس این نهاد چه بود و اهداف، آرمان، و ماموریت آنرا چگونه تصور میکردید؟

- حفظ منافع ایرانیان در کانادا
- بالا بردن پرستیژ و پروفایل جامعه ایرانی
- در ارتباط قرار دادن افراد و سازمان های مختلف
- سازمانی که حرفش اثر داشته باشد
- پل زدن بین جامعه ایرانی و جامعه کانادائی
- گرفتن امکانات برای افراد و سازمان های ایرانی
- کمک به افراد برای پیشرفت های اجتماعی
- از میان برداشتن سقف های شیشه ای
- اعتلای جامعه ایرانی در جامعه بزرگتر کانادا
- سازمانی با نگاهی معطوف به کانادا
- فراهم کردن سهم برابر از دخالت در موارد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایرانی
- تلاش برای ممانعت از به حاشیه رفتن جامعه ایرانی
 

چه نمونه ائی در ذهن بنیان گذاران بود و از چه سازمان های موجود الگو برداری کردید؟
- ایتالیائی ها، چینی ها، ارامنه

آیا تماسی هم با آن سازمان ها داشتید؟
- خیر

بخش پنجم

 

 

 

فیسبوک

August 26 at 6:43pm

 

انجمن ایرانیان انتاریو (1985)
کانون ایرانیان انتاریو (1983)

منوهر میثاقی و مسعود منصور زاده از بنیان گذاران و اولین اعضای هییت مدیره انجمن ایرانیان کانادا بوده اند. از همان اوائل این نهاد سالی هفتصد و پنجاه هزار دلار از دولت کمک مالی دریافت میکرد که بعد ها قطع شد.

این انجمن چرا بوجود آمد و تا چه حد کنگره دنباله رو و یا کامل کننده آن نهاد بوده است؟

منوهر میثاقی - تا سال های 1990 ایرانیان بصورت جدی وارد کانادا میشدند که تعداد قابل توجهی از آنها را پناهجویان تشکیل میدادند. در آنزمان لازم بود که تشکیلاتی بوجود آید که نیاز های اولیه افراد را برآورده کند .  انجمن در آن زمان ها حدود بیست هزار سرویس در سال به ایرانیان تازه وارد میداد. بعد ها نهاد های دیگری انجمن را الگو قرار داده و سازمان های دیگری مانند مهندس، زنان... را بوجود آوردند.

در سال های  به بعد به مرحله ائی رسیده بودیم که نیاز به انسجام و اتحاد کامیونیتی برای پیدا کردن جایگاه خود در جامعه بزرگتر  حس میشد.

در اواخر سالهای نود انجمن دچار بحران هائی شده بود و دولت کمک های مالی اش را قطع کرد. انجمن کارائی خود را از دست داده بود ولی نیاز ها ادامه داشتند.. آیا با بوجود آمدن کنگره قرار بود که به آن نیاز ها پاسخ داده شود و یا اینکه کنگره برای اهداف دیگری تاسیس شد؟


مسعود منصور زاده مشکل اصلی انجمن نیز پائین بودن تعداد اعضای آن بود. در زمان تاسیس کنگره پیشنهاد دادم که برای چند سالی این نهاد بصورت دیکتاتوری اداده شود. حالا هم پیشنهاد میکنم که برای افزایش تعداد اعضاء حق عضویت برای مدتی گرفته نشود. مشکل اصلی این نهاد پائین بودن تعداد اعضاء میباشد که تا برطرف نشود مشکلات ادامه خواهند داشت.

بخش ششم

 

فیسبوک

 

- رابطه کنگره ایرانیان با وضعیت سیاسی اجتماعی ایران؟
- در چه مواردی کنگره میبایست در مواردی که به ایران مربوط میشود دخالت کند؟
- نان پارتیزان در کنگره به چه معنی میباشد؟

سعید حریری: کنگره قرار بود و قرار است که فراگیر باشد. این به این معنی میباشد که کنگره میبایست از منافع تمام ایرانیان حمایت کند. برای همین منظور میبایست از تمام موضوعاتی که اختلاف انگیز میباشند پرهیز کند.

منوهر میثاقی: اولن کنگره سامان گرفته، ولی اگر میخواهیم به آن سامان دیگر و یا سامان بهتری بدهیم موضوع دیگریست.
دومن این وظیفه هییت مدیره است که اساسنامه را در رابطه با شرایط روز و موقعیت ها مختلف در جهت اعتلای جامعه ایرانی در کانادا تفسیر کند و اختلاف بوجود نیاورد. ما باید به هییت مدیره احترام بگذاریم و اجازه دهیم که اینکار را انجام دهد ولی ما هم به عنوان یک شهروند آزاد، حق داریم که اعتراض کرده و یا نظر خود را ارائه دهیم.

مهران آرین نژاد: کنگره باید بصورت نان پارتیزان عمل کند، غیر از این از هم خواهد پاشد. در مورد کانادا معنی این واژه ساده میباشد ولی در رابطه با ایران میتوان از آن تفسیر های مختلفی داشت. آنچه که اهمیت دارد اینست که ببینیم آیا موضوعاتی که کنگره به آنها میپردازد دغدغه جامعه ایرانیان کانادا میباشد. موضوعات حقوق بشری همیشه دغدغه جامعه ایرانی در کانادا میباشد. و نکته مهم دیگر اینکه نفوذ و قدرت یک سازمان در فراگیری آن میباشد

بخش هفتم

 

فیسبوک

 

رابطه کنگره ایرانیان با وضعیت سیاسی اجتماعی ایران
تعریف نان پارتیزان - ثبت فدرال

مهران حریری: شیوه برخورد با احزاب مختلف در کانادا میبایست یکسان باشد.
مسعود منصورزاده: کنگره برای کانادائی های ایرانی تبار بوجود آمده است. ما فقط در موارد حقوق بشر میتوانیم به آنچه در ایران میگذرد دخالت هائی داشته باشیم.

در موقعیت فعلی آیا کنگره ایرانیان میتواند کلیه ایرانیان کانادا را نمایندگی کند؟

سعید حریری: اگر اساسنامه گنگره ایرانیان در هر مورد گنگ باشد در این مورد خیلی روشن است. کنگره ایرانیان میتواند نمایندگی کل ایرانیان کانادا را به عهده بگیرد ولی آنچه در انتاریو به ثبت رسیده است بخش انتاریو کنگره است. طبق اساسنامه موجود، کانادا به پنج بخش تقسیم بندی شده است. طبق همین اساسنامه کنگره ایرانیان میتواند در هر کدام از این نواحی شعبه خود را تاسیس کند. آنزمان هییت مدیره های این نواحی میتوانند هییت مدیره کشوری کنگره ایرانیان را تشکیل دهند.

ویدئو های گردهمائی دهم آگوست 2017 - "ده سال بعد" - گفتگو با بنیانگذاران کنگره ایرانیان - بخش پرسش و پاسخ
بخش اول

5:11

 

 

 

 

فیسبوک

Yesterday at 2:39pm

این هم  بخش اول از قسمت دوم گردهمائی ده آگوست که فرزام جلیلی از برنامه و نیروی اجرائی (اکشن پلن) سخن میگوید.

مهرداد حریری: گفتگو، گفتگو، گفتگو
منوهر میثاقی: استفاده از تجربیات گذشته

__________________________________________________


کلیه ویدئو های گردهمائی ده آگوست در پانزده بخش آماده شده و در بخش ویدئو های سایت انجمن (
(www.iccma.ca در دسترس همگان میباشند. هفت بخش مربوط به سخنان بنیانگذاران و هشت بخش هم مربوط به سئوال و پاسخ های حضار میباشد.

- اولین ویدئو که خلاصه ائی از گفتگو ها بود، (3:45) سه روز بعد از تاریخ برگزاری گردهمائی در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد.
- بخش اول از سخنان بنیانگذاران بصورت کامل در تاریخ 17 آگوست به مشارکت گذاشته شد.
- از آن تاریخ به بعد به فاصله یک و یا دو روز شش بخش دیگر سخنان بنیانگذاران بصورت کامل در اختیار همگان قرار گرفت.
- امروز، سوم سپتامبر، اولین بخش سئوال و پاسخ از طریق فیسبوک در اختیار همگان قرار گرفت.
- هفت بخش دیگر آماده شده که در بخش ویدئو های سایت انجمن (
(www.iccma.ca قابل دسترس میباشند، که آنها نیز به فاصله های یک الی دو روز داز طریق فیسبوک به اشتراک گذاشته خواهند شد.
- در ضمن  هر بخش با شرح مختصری از موضوعات مطرحه در آن ویدئو همراه بوده است.
- در دو مورد با توافق افراد مربوطه در کل به مدت چهار دقیقه حذف شده اند.
- در یک مورد دیگر به تقاضای فرد مربوطه تصویر حذف و در صدا تغییرات بوجود آمده است.
- در ضمن مصاحبه های کوتاهی با دوازده نفر از حضار صورت گرفته که آنها نیز در سه بخش در اختیار همگان قرار گرفته اند.

_______________________________________

چه نواقصی در این روش وجود دارند و چه پیشنهاداتی داریم تا ضبط ویدئوئی جلسات بهتر شود؟ همانطور که در این گردهمائی به آن اشاره شد، اساسنامه به تنهائی کافی نبوده و میبایست با آئین نامه های اجرائی همراه باشد. یکی از آن آئین نامه ها میتواند مربوط به برگزاری گردهمائی ها و همین موضوع فیلمبرداری باشد. لازم نیست که در تهیه این گونه آئین نامه ها منتظر هییت مدیره باشیم و یا اینکه بخواهیم با بوروکراسی کار را سخت نمائیم. با کمک هم میتوانیم این آئین نامه را به تدریج تهیه و آنرا به هییت مدیره پیشنهاد دهیم. که اگر مورد تائید قرار گرفت بخشی از ضوابط اجرائی کنگره در آید.

بخش دوم

4:24

 

فیسبوک

بخش دوم

صمد اسدپور: اسدپور به گفته میثاقی اشاره میکند و سامان گرفتن را زیر سئوال میبرد. از بنیان گذاران میپرسد که با استناد به اساسنامه آیا تا به امروز کنگره آنطور که میبایست عمل نموده است؟

مهران آرین نژاد: مسلم به آنجائیکه باید برسیم نرسیده ایم و راه طولانی در پیش داریم. دموکراسی یک پروسه است و یک شبه صورت نمیگیرد. اگر مواردی که امروز به آنها اشاره شد رعایت شوند، مانند بی طرفی سیاسی، مسلمن کنگره فراگیر تر خواهد شد و افراد بیشتر به عضویت کنگره در خواهند آمد و میتوان به نتایج بهتری دست یافت.

مهرداد حریری: مشخص است که کنگره به آنجائیکه انتظارش را داشتیم نرسیده است. اما به نتایج مثبتی هم رسیده ایم. کنگره الان یک نهاد شناخته شده در جامعه میزبان است، که نباید کوچک شمارده شود.

 

بخش سوم

فیسبوک

بخش سوم

تقی عبدالحسینی  - ؟

میزان سنجش دغدغه های کامیونیتی کدامند؟ اگر دغدغه ها اشتباه باشند آیا سعی میشود که تصحیح گردند؟ بطور مثال آیا کنگره ایرانیان سعی کرده است که کامیونیتی را متوجه مشکلات پناهجویانی که بیش از ده سال در ترکیه منتظر پذیرش کشور میزبان هستند؟ چگونه میتوان مسائل حقوق بشری را از سیاست جدا کرد؟

مهرداد حریری: یک از مواردی که نیازش مسلم است ولی تا به امروز به آن توجهی نشده است تعیین نیاز ها در کامیونیتی میباشد. امکانات کنگره خیلی محدود است و نمیتواند در تمام موارد فعالیت کند. به امور سیاسی ایران دخالت ننمودن به آن معنی نیست که در

 

بخش چهارم

فیسبوک

بخش چهارم

عدم توجه کنگره به تنوع فرهنگی، قومی و فکری ایرانیان در کانادا

سوده قاسمی: مشکل تهمت، افترا، بی احترامی به افراد که یکی از نتایج آن عدم تمایل داوطلبین به پیوستن به این نهاد میباشد. نیاز داشتن آئین نامه رفتاری.

سعید حریری: فرهنگ قدردانی از داوطلبین را باید توسعه داد. کنگره تا کار چشمگیر و بزرگی انجام ندهد نمیتواند اعتماد جامعه را جلب کند. بخصوص جامعه ما که در هیچ موردی کسی به کسی اعتماد ندارد. تا زمانی که کاری صورت نگیرد نمیتوان اعتماد مردم را جلب کرد و پشتیبان داشت و تا زمانیکه پشتیبانی وجود نداشته باشد نمیتوان کار کرد. زمانیکه اساسنامه نوشته میشد قرار بود که آئین نامه های اجرائی بوجود آیند که یکی از آنها آئین نامه رفتاری بود

منوهر میثاقی: جامعه ما یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین جوامع میباشد. جلب اعتماد کردن بسیار مشکل است. در ضمن جامعه بسیاری هشیاری میباشد. اگر کار درست، با صداقت و با کیفیت انجام شود نباید به تیر های زهرآگین توجه شود که دردراز مدت مورد تقدیر قرار میگیرند.

مهران آرین نژاد: باید در مقابل برچسب زدن ها به سختی ایستاد.

بخش پنجم

6:19

 

 

فیسبوک

بخش پنجم

بهروز آموزگار: کنگره قربانی رفتار های افراطی جناح های فکری مختلف شده است. رفتار های سیاسی افراطی هر جناح باعث شده که جناح دیگر تندروی بیشتری کند. و آن گروهی که خارج از گود قرار گرفته است کارشکنی های بیشتری کند. در نتیج یک سیکل معیوبی بوجود آمده است. در نتیجه این فکر بوجود میاید که هر کسی در هییت مدیره میباشد به جناح خاصی مرتبط میباشد که توانسته وارد هییت بشود. دراین شرایط کاری هم نمیتواند صورت بگیرد. آیا به آن بلوغ سیاسی رسیده ایم که بتوانیم فعالیت های سیاسی را در کنگره به کنار بگذاریم بدون آنکه ترس از آن باشد که گروه بعدی به عکس عمل کند؟

مسعود منصور زاده: مداخله امور مختلف مشکل همیشگی کامیونیتی ما بوده. سعی نمیکنیم در موارد مشترک فعالیت کنیم بلکه توجه مان همیشه روی فرق ها و تفاوت ها میباشد. باید روی مخرج مشترک ها کار کرد.

منوهر میثاقی: همه چیز نسبی میباشد. در مقایسه با شدت برخورد ها درانجمن ایرانیان ما در کنگره آدم های بسیار متمدنی شده ایم و در این روند هم پیش خواهیم رفت.

سعید حریری: ما اگر گرایشات سیاسی خود را کنار بگذاریم بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. ما تا بیست سال کار برای جامعه داریم که انجام دهیم بدون آنکه لازم باشد به مسائل سیاسی ایران بپردازیم. مثل همین موردی که این خانم عصبانی مطرح کرد. ایشان میگفت که سالمندان ما با موش دارند زندگی میکنند. سالمندان ما تمایلی به رفتن به خانه سالمندان ندارند چون هیچکدام از آنها به انگلیسی صحبت نمیکنند.

بخش ششم

 

فیسبوک

بخش ششم

هومن رضوی: در اثر وجود تنش ها در زمان تغییر هییت مدیره انتقال تجربه صورت نمیگیرد. چگونه میتوان این مشکل را حل کرد؟ مشکل انتخابات؟ نظرات در رابطه با فعالیت ها در رابطه با بازگشائی سفارت؟

مهرداد حریری: لازم است که گرایشات سیاسی کنار گذاشته شوند. لزوم تماس و گفتگو در تمام بخش ها و قشرها. و کامیونیتی ها. در رابطه با بازگشائی سفارت که توجه به کنسولگری میشد از حمایت بیشتری برخوردار میشد.

مسعود منصورزاده: آیا اطلاعات تمام هییت مدیره های قبلی در اختیار میباشند؟ آیا اسناد و مدارک از هییت مدیره ائی به هییت مدیره دیگر منتقل شده اند؟ آیا اسناد و مدارک در جای خاصی حفظ میشوند؟ لازم است که انجام این امور توسط واحد مستقلی صورت بگیرد. ما از این نظر هنوز سامان نگرفته و آواره هستیم.

منوهر میثاقی: هییت مدیره میبایست سیاست گذار باشد و هییت اجرائی میبایست اجرا کند. این دو میبایست از هم جدا باشند. در نتیجه وقتی هییت مدیره تغییر میکند دفتر اجرائی به کار خود ادامه خواهد داد.

بخش هفتم

 

 

فیسبوک

بخش هفتم

ایمان کمالی سروستانی

مشکل جانبداری از احزاب در کانادا
مشکل اجرای نظر اکثریت و شنیدن نظر اقلیت

سعید حریری: اگر اساسنامه را امروز مینوشتم تاکید میکردم که کسانی که به عضویت کنگره در میایند در مدت خدمت خود میبایسست از عضویت در احزاب استعفاء دهند. کنگره میبایست کاملن یک نهاد غیر سیاسی شود. اگر کنگره یک نهاد سیاسی با گرایشی خاصی شناخته شود توسط همه دولتمردان به یک نحو برخورد نخواهد شد. در نتیجه پیگیری منافع کامیونیتی ایرانی با مشکل روبرو خواهد شد. اصلن هم قرار نیست که کنگره به اقلیت و اکثریت مبدل شود. کنگره میبایست منافع کل کامیونیتی را در نظر بگیرد.  

بخش هشتم

 

فیسبوک

بخش هشتم

 پاشا امیری - سلورا تقی عبدالحسینی

پیوستن دانشجویان به هییت مدیره
انتقال تجربه
در رابطه بودن کنگره با سازمان های دیگر
توجه به شنیدن
نقش ما در بستن و یا بازگشائی سفارت

مهرداد حریری: در کنگره به تقاضای ایجاد دفتر کنسولگری ارجحیت دادن به این معنا نیست که با بازگشائی سفارت مخالفت هائی وجود دارد.

مهرداد آرین نژاد: در کشور های دموکراتیک این نهاد ها میباشند که میتوانند کار کنند. به صورت انفرادی کار کردن و با بدنه قدرت ارتباط برقرار کردن و گفتگو بسیار مشکل است. از اینرو کنگره نهاد بسیار مهمی میباشد. از کنگره قهر کردن هم صحیح نیست. کنگره یک ساختار دموکراتیک دارد. اگر از هییت مدیره ای راضی نیستید اجازه دهید این دو سالشان تمام شود و بعد هییت مدیره دیگری را انتخاب کنید.

سعید حریری: همه از جمله دانشجویان میتوانند به عضویت کنگره در بیایند. برای عضویت در هییت مدیره میبایست شهروند کانادا بود تا در حمایت از منافع کامیونیتی دولت ها در مقابل شما احساس مسئولیت کنند.

محمد تاجدولتی: با تشکر از بنیانگذاران، برگزارکنندگان و اعضای هییت مدیره و امیدواریم که باب گفتگو گشوده شود. ما به این نوع جلسات بسیار نیازمندیم.

 

 

مجمع عمومی سالیانه می 28 -2017

     
     

گزارش بیژن احمدی ریاست کنگره

فیسبوک
 

Election Committee Report
May 28, 2017

 

سخنان هومن شیرازی

قسمت پایانی گزارش کمیته نظارت

   

 

 

May 2017

Tayaz Fakhri

اطلاعیه‌ی ویدئویی دوم در مورد انتخابات آنلاین کنگره‌ی ایرانیان کانادا در سال ۲۰۱۷:
 آخرین اخبار و انصراف دو نامزد از انتخابات هیات مدیره و طرح هیات مدیره برای ثبت کنگره به صورت فدرالی موضوعات این ویدئوست.

این ویدئو حذف شده است.

Instructions for ICC's 2017 online election & AGM by Pantea Jafari, member of the 2017 Election Committee. Date of this video is Friday May 19th. 
https://www.youtube.com/watch?v=bGFUmkdtGAs

P.S.: use of videos by PR depart to inform members of the latest updates is a new experience for our organization. We hope with gaining more experience and resources, we improve the quality of the videos in near future.

 

Iranian Canadian Congress (ICC) was live.

ویدئو مناظره کاندیدا ها - بخش دوم

Mohsen Khaniki shared Iranian Canadian Congress (ICC)'s live video.
May 16 at 7:49pm

ویدئو مناظره کاندیدا ها - بخش اول

 
 

Iranian Canadian Congress (ICC)

عملکرد کنگره ایرانیان- مهران فرازمند - می 2017

May 05, 2017
Medi's speech about ICCMA - Iranian-Canadian Congress Members Association

باهمستان

عملکرد کنگره ایرانیان - بیژن احمدی ماه می 2017

Tayaz Fakhri shared Iranian Canadian Congress (ICC)'s video.

 

عملکرد کنگره ایرانیان - مجتبی ادیب راد - می 2017

بدست آوردن دفتری برای کنگره - نیاز به کمک های مالی - راندمان موفق سال گذشته - دعوت از کاندیدا ها در سنین مختلف- حق گرفتنیست

Tayaz Fakhri shared Iranian Canadian Congress (ICC)'s video.

عملکرد کنگره ایرانیان - تایاز فخری - می 2017

مشارکت قابل توجه سیاسی افراد کامیونیتی با اشاره به طومار - صدها ایمیل - در جهت حمایت منافع کامیونیتی - مبدل شدن کنگره به یک سازمان - افزایش تعداد حمایت کنندگان - گسترش جغرافیائی این نهاد - فعالیت های دراز مدتی - وبسایت اشتغال - شگفت زده نشدم چون با این نهاد آشنائی داشتم - کار تیمی به شکل خوب - بهتر است آنهائیکه وارد میشوند هم به کار تیمی اعتقاد داشته باشند و هم با کامیونیتی آشنائی داشته باشند.

Tayaz Fakhri shared Iranian Canadian Congress (ICC)'s video.

عملکرد کنگره ایرانیان- پویان طبسی نژاد - می 2017

حمایت از منافع کامیونیتی که بیشتر سیاسی میباشد - فعالیت در کنگره برای من اعتیاد کننده بود - بطور کلی در این هییت مدیره تفاهم وجود داشت - کار در کنگره زمان زیاد میبرد - کنگره ایرانیان تنها نهادی میباشد که از منافع سیاسی کامیونیتی حمایت میکند و همچنین در رسانه ها

Tayaz Fakhri shared Iranian Canadian Congress (ICC)'s video.
Hambastegi.Hemayat
Published by Medi ShamsMay 5 at 7:44pm

انجمن اعضای کنگره ایرانیان

 

April 2017

 

عدم حمایت کنگره از کاندیداهای ایرانی

Hambastegi.Hemayat
Published by Medi ShamsApril 26 at 4:43pm
روز زمین - پاکسازی به اتفاق علی احساسی
Hambastegi.Hemayat
 

ICC Q&A with Members - Part 1        ICC Q&A with Members - Part 2

Published on Apr 17, 2017

Iranian Canadian Congress Question & Answer with Members Session - Part 1 & 2
This session was held on the 5th of February 2017 and part 1 includes ICC's President's report on the first 8 months of ICC

 

 

March 2017

مهمانی نوروزی شهروندان ارشد

بخش اول        بخش دوم       بخش سوم     بخش چهارم       بخش پنجم

 

 

February 2017

سئوالات یکی از نمایندگان در سنا
Hambastegi.Hemayat
 

Published by Medi Shams
Page Liked  March 7, 2017Edited 

آیا حذف این سی ثانیه اتفاقیست؟

آیا حذف سی ثانیه اول ویدئو حضور بیژن احمدی وپویان طبسی نژاد در مجلس سنا پیرامون بررسی لایحه 219 تحت عنوان" تحریم های غیر هسته ای" که از ماهییت تروریستی رژیم، اشاعه نفرت و تعرضات حقوق بشری میگوید،و توسط کنگره به اشتراک گذاشته شده است، اتفاقیست؟
مجلس سنا - لایحه 219 - حساب های بانکی
Hambastegi.Hemayat
Published by Medi ShamsFebruary 22

 

 

 

 

 

 

   

Support the Iranian Canadian Congress

September 1 at 11:30am

Advocacy Campaign

July 31 at 1:55pm

کنفرانس خبری با نماینده ان دی پی

July 18 at 8:58pm

 

اعضای هییت مدیره با نماینده ان دی پی
July 19 at 10:26am

گردهمائی مشکلات تازه واردین - 4 آگوست 2017 - سیویک سنتر

Event   - August 4 at 3:52pm

July 29 at 3:00pm

Charlie Agnus - NDP
August 2 at 10:50am

جلسه پرسش و پاسخ کنگره ایرانیان - 5 فوریه 2017

بخش اول - گزارش بیژن احمدی - 30 دقیقه

بخش دوم - پرسش و پاسخ - 50 دقیقه

 

Canada Prays for Teheran -
TVT Canada - June 17,2017

Election Committee Report
May 28, 2017

 

ویدئو سخنان بیژن
 در گردهمائی آپریل 2015 بنیان گذاران

فیسبوک

 

 

 

 

 

Last Edited 28/05/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca