Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

شفاف سازی و مشارکت جمعی

January 08,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما  

 یکی از نشانه های بارز آن کنگره ایرانیان میباشد که چه در سطح هییت مدیره ها و چه در میان اعضا مشارکت جمعی به ندرت دیده شده است. شاید بتوان در سالهای گذشته، مقصر اصلی را هییت مدیره ها عنوان نمود که در این راه هیچ اقدامی نکرده اند. اما امسال به همت تنی چند از اعضای هییت مدیره و اعضای عادی کنگره برای اولین بار کمیته های اجرائی شکل گرفته اند و جای هیچگونه بهانه ای را برای کسی باقی نگذاشته اند. منطقی مینماید که اگر بخواهیم تغییری در حاصل کار بوجود آید، میبایست تغییری در نحوه عمل، رفتار و کردار خود بوجود آوریم.

 چه کرده ایم و چه میکنیم که سال آینده با مشکلاتی که امسال در کنگره با آن مواجه هستیم روبرو نگردیم. آیا انتظار داریم که تغییر و تحولات از هییت مدیره ای آغاز گردد که خود سرچشمه مشکلات و گلایه های ما میباشد؟ چرا نباید به یکی از کمیته های تشکیل شده بپیوندیم و آنطور که به آن اعتقاد داریم عمل کنیم که باعث تغییراتی شوند که توقع دیدن آنها را داریم. افزایش تعداد اعضاء کنگره و مشارکت جمعی خواسته اکثریت افراد جامعه میباشد، چه مانعی وجود دارد که نتوانیم از هم اکنون در راه آن قدم برداریم.

چرا فرهنگ فرید که حداقل در ظواهر امر به گروه اقلیت وابسته بوده و خواهان شفافیت و مشارکت جمعی میباشد، کمیته ارتباطات و روابط عمومی را فعال نمینماید و با برقراری گردهمائی های ماهانه امکان گفتگو میان اعضا و هییت مدیره را فراهم نمیکند؟ چرا ما نباید خود ابتکار عمل را بدست گرفته و با فعال کردن این کمیته و کمیته هائی که فکر میکنیم میتوانند در بوجود آوردن تغییرات عاملی به حساب آیند اقدام کنیم؟ چرا کمیته ای جهت تدارک انتخابات سال آینده بوجود نمی آوریم تا بتوانیم افراد لایق و  مورد اعتماد را شناسائی کرده و کاری کنیم که چهار جای خالی در هییت مدیره سال آینده را آنها پر کنند؟

بیائیم در سال جدید، شفاف سازی و مشارکت جمعی را سرلوحه گفتار و کردار، و یکی از اهداف اصلی امسال خود قرار دهیم. از هم اکنون با شرکت در فعالیت های جمعی، و با بوجود آوردن تغییرات بنیادی در ساختار کنگره، سازمانی را بر پا کنیم که فارغ از تغییرات سالیانه هییت مدیره ها باشد. به جای اینکه با کناره گیری و بی تفاوتی این توهم را در آنها بوجود آوریم که تصمیم گیرنده و تشخیص دهنده بد و خوب ما میباشند، با شرکت در فعالیت ها در تصمیم گیری ها سهمی برای خود قائل شده و آنان را به مدیران اجرائی خواسته های خود مبدل سازیم. بیائیم با مشارکت جمعی عنان تنها سازمانی را که میتواند سخنگوی ما بوده و میبایست عاملی در بوجود آمدن همبستگی و اتحاد در میان ما باشد را در دست بگیریم. بیائیم در این چهار ماه باقی مانده آنچنان حضوری در صحنه از خود نشان دهیم که آنهائی که غیر از خدمت به کامیونیتی افکار دیگری در سر میپرورانند به خودی خود از نزدیک شدن به کنگره و شرکت در انتخابات سال آینده خودداری نمایند.

کمیته های مشارکت جمعی، حقوق بشر و فرهنگی شکل گرفته و فعال میباشند. با پیوستن به یکی از آنها و یا با راه انداری کمیته های دیگر میتوان اولین قدم ها را در بنیان گزاری کنگره ای که آرزویش را در سر داریم، برداریم.

facebook/hambastegi.hemayat
facebook/ICC 2014 
Election facebook/Letís Talk Iranian Canadian Congress!
 I'm an Iranian-Canadian too

 

از بدو تاسیس کنگره ایرانیان، شفاف سازی و مشارکت جمعی دو موضوعی میباشند که سرلوحه گفتار همه مخالفین و موافقین بوده است. کاندیداهای انتخاباتی این دو مورد را به عنوان مهمترین نکات برنامه های خود معرفی کرده اند. منتقدین مادام از نبود آن ها گلایه و یا که در مقاله های خود از آن نام برده اند. آنهائی هم که بی تفاوتی و کناره گیری را گزیده اند، علت آنرا این دو عامل عنوان میکنند. این چه مشکلاتی میباشند که تا به حال نتوانسته ایم راه حلی برای آنها پیدا کرده، و انگاری بعد از هفت سال هنوز اندر خم پیچ اولیم.

شاید باید که ریشه آنرا در فرهنگ خود بجوئیم. اگر شفافیت را صراحت در بیان و قاطعیت در عمل بدانیم باید اعتراف کنیم که در این دو مورد نمیتوانیم به فرهنگ غنی خود افتخار کنیم، که در هر دو با ضعف های قابل توجه ای روبرو هستیم. تعارف، تملق، عدم قاطعیت در گفتار و کردار که بعضی اوقات آنها را حتی مثبت می انگاریم، معرف های بهتری برای خصوصیات اخلاق فردی، بخصوص اخلاق جمعی ما میباشند.

شفافیتی که از هییت مدیره کنگره ایرانیان توقع داریم چیست که نمیتوانیم به آن دست یافته و یا که آنها نمیتوانند جوابگوی آن باشند. چه اشکالی وجود دارد که آنها نتوانند اهداف خود را بصورت آشکار بیان کنند؟ بخصوص که در شرایط فعلی و پائین بودن تعداد اعضا، رای دهندگان از همفکران، و دوست و آشنایان آنها بوده و نسبت به اهدافشان آگاهی و توافق کامل وجود دارد. زمانی که دیر یا زود همگان از نتیجه تصمیمات اتخاذی مطلع خواهند شد دیگر چه دلیلی وجود دارد که نخواهیم صورتجلسات در دسترس همگان قرار گیرد. آیا لازم است که هر سال با مشکلاتی چنین ابتدائی سر و کله زده و سالی را به امید سال دیگر به سر کنیم؟ بخصوص با توجه ای که اخیرن کامیونیتی از خود نشان داده، جای امیدی برای هرگونه سوء استفاده از کنگره باقی نمانده است. در نتیجه حاصل سرسختی ها و نپیوستن به خواسته های جمعی جز اتلاف وقت و انرژی چیز دیگری نبوده و نخواهد بود.

اما چه میشود که آنهائی هم که در صداقتشان جای شک و تردیدی نیست، و جز خدمت کردن به کامیونیتی هدف دیگری ندارند، با پیوستن به هییت مدیره تعهدات خود را از یاد برده و در عمل از مخالفین شفافیت و مدعیان محرمانه بودن موضوعات مطرح شده در جلسات میگردند. چه خطری عضوی از هییت مدیره را تهدید میکند و یا چه عاملی باعث میگردد که از آزادی بیان خود استفاده نکرده، و موضوعات مطرحه را با آنهائی که به او اعتماد کرده و رای داده اند در میان نگذارد. آیا بالاتر از اینکه از هییت مدیره اخراج شود خطر دیگری او را تهدید میکند؟ آیا بهتر نیست که به اصول خود پایبند بوده و به جای استعفا راه شفاف سازی را گزیند؟ آیا اگر یکی از اعضاء این راه را برگزیند دیگران به او نپیوسته و آنچه را که همگی مادام از آن سخن میگوئیم بوقوع نخواهد پیوست؟

خوشبختانه در کشوری زندگی میکنیم که شرکت در فعالیت های جمعی بصورت  داوطلب از اصول فرهنگی آن به حساب میاید. به نحوی که جوانان برای آینده سازی خود سعی میکنند تا جای امکان در این نوع فعالیت ها شرکت کرده و رزومه های خود را از آنها غنی نمایند. در جوامع پیشرفته جای شکی برای افراد نیست که مشارکت جمعی یک وظیفه شهروندی بوده و بدون آن نمیتوان به جامعه مطلوب رسید. متاسفانه این یکی از ضعف های فرهنگی ما ایرانیان بوده و حتی بعد از سالیان طولاتی زندگی در کانادا بسیاری از ما نتوانسته ایم تغییری در آن بوجود آوریم.

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca