Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

نظرخواهی بیشتر، نظر سنجی کمتر

July 30,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما  

 نظر سنجی در رابطه با توافق هسته ای نیز عکس العمل هائی را در جامعه بوجود آورد. به جا بود قبل از آنکه نظر سنجی دوم صورت گیرد در این رابطه نیز امکان گفتگوی جمعی در میان اعضاء بوجود آورده میشد.

آنچنان که هییت مدیره به مشارکت جمعی و احترام به خواسته های اعضاء اعتقاد داشته و اهمیت نشان میدهد، لازم است که طوری عمل شود که رو در روئی ها و گفتگو ها میان اعضاء صورت گیرد و هییت مدیره به عنوان یکی از طرفین به حساب نیاید. هییت مدیره میتواند نقش داور و نفر سوم را بازی کرده، به نظر خواهی بیشتر از نظر سنجی اهمیت داده و بدون دخالات تمایلات خود، درجهت خواسته های اعضا حرکت کند. بدون آنکه بخواهیم ذره ای به بی غرضی و خوش نیتی هییت مدیره شکی کنیم، متاسفانه باید اعتراف کرد که کنگره در دو ماهه گذشته در جهت بوجود آوردن محیط گفتگو، جذب مخالفین، واگذار کردن قدرت تصمیم گیری به اعضاء عمل ننموده است. تعریف جدید و تشکیل مجدد کمیته ها با اتکاء به اساسنامه، بدون توجه و معتبر شمردن آنچه در این رابطه در سال گذشته آغاز شده، نمایانگر گوشه ای از این بی توجهی ها میباشند.

شرایط خاص گردهمائی اخیر، از جمله جدید بودن و نا آگاهی بیشتر شرکت کنندگان در امور کنگره، بی توجهی و برخورد سطحی و شعار گونه گروه اپوزیسیون، و گروه اقلیت در هییت مدیره، امکان گفتگو و بررسی این مشکلات را در جلسه اخیر بوجود نیاورد. نیاز کمیته ای در جهت برگزاری جلسات گفتگو به خوبی حس میشود. این کمیته از طریق گردهمائی ها میتواند در بالا بردن سطح آگاهی نسبت به مشکلات بنیادی کنگره، سازمان دهی فکری در جهت پیدا کردن راه حل، بوجود آوردن ارتباط میان اعضاء و هییت مدیره بسیار موثر قرار گیرد. انتخاب عنوان گفتگو ها در هر گردهمائی با در نظر گرفتن نظریات اعضاء و موضوعات روز، اداره جلسات، بوجود آوردن آگاهی و گفتگو در رابطه با موضوعات انتخابی قبل از گردهمائی و بعد از آن از طریق رسانه ها و سوشیال مدیا، از کارهائی میباشند که این کمیته میتواند به عهده بگیرد. چه بهتر که اعضاء هییت مدیره مانند دیگراعضای عادی در این جلسات شرکت کرده و نظریات شخصی خود را عنوان کنند. از این طریق نه تنها میتوان اعضای هییت مدیره را بهتر شناخت، بلکه تصمیم گیری در هییت مدیره نیز از سلامت و آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود، و دموکراسی و شفافیت به معنای واقعی تری به اجرا در خواهند آمد. باید در نظر داشته باشیم که هر چقدر به نظر خواهی اهمیت بیشتری دهیم نیاز کمتری به نظر سنجی خواهد بود.

عدم شفافیت و عدم مشارکت جمعی دو مشکل اساسی کنگره و کامیونیتی میباشند که خوشبختانه شاهد آن هستیم که جریانات در جهت اصلاح هر دوی آنها پیش میروند. شفافیت نیاز به آگاه بودن و آگاهی بوجود آوردن میباشد. مشارکت جمعی نیاز به برقراری  اعتماد، در گیر شدن و درگیر کردن افراد را دارد. اگر هییت مدیره بتواند نقش هماهنگ کننده را به عهده بگیرد و تا جای امکان مسئولیت ها و تصمیم گیری ها را از طریق کمیته ها و جلسات گفتگو به اعضاء بسپارد، مطمئنن در زمان کوتاه تر به نتایج بهتری خواهیم رسید.


Facebook/hambastegi.hemayat

facebook/ICC 2014Election
facebook/Letís Talk Iranian Canadian Congress!
 
I'm an Iranian-Canadian

 

اولین گردهمائی عمومی امسال کنگره ایرانیان، تحت عنوان " آشنائی و همفکری"، روز یکشنبه گذشته در سیویک سنتر نورت یورک با شرکت هفتاد الی هشتاد نفر، دو ماه بعد از آغاز فعالیت های هییت مدیره جدید برگزار گردید. غیر از مجمع های عمومی که سالیانه یکبار برقرار میگردد، هر ساله گردهمائی هائی نیز با شرکت اعضاء و هییت مدیره جهت آشنائی و یا پرسش و پاسخ برگزار میشوند. در سال 2012 دو بار در ماه های جون و نوامبر، در سال 2013 یکبار در ماه اکتبر و سال گذشته یکبار در ماه دسامبر شاهد این نوع گردهمائی ها بوده ایم. در سه سال گذشته اکثر این گردهمائی ها صحنه های رودرروئی و مجادله میان اعضاء و هییت مدیره هائی بوده اند که قصد بهره برداری سیاسی از کنگره را داشته اند. به عکس گردهمائی امسال شکل و حال دیگری داشت و جز تنی چند که بیشتر آنها از هواداران گروه اقلیت بودند، اکثر شرکت کنندگان را چهره های جدید تشکیل میدادند. گردهمائی که قرار بود در جهت آشنائی و همفکری میان اعضاء و هییت مدیره صورت گیرد، بیشتر به گزارش فعالیت های دو ماهه و پرسش و پاسخ منتهی شد.

ابراز مخالفت و انتقادات آرشاک شجاعی به نحوه مدیریت گردهمائی و بعضی از سیاست های اجرائی هییت مدیره، تنش هائی را بوجود آورد که با عکس العمل تنی چند از شرکت کنندگان در جلسه روبرو گردید. هواداران گروه اقلیت، که یکی از کاندیداهای انتخاباتی نیز در میان آنان بود، طبق روند همیشگی خود، به برخورد تند، پرخاشگرانه، تحریک آمیز و حتی تهمت زدن پرداخته که خوشبختانه با مدیریت مسالمت آمیز مدیران جلسه نتوانست تاثیر آنچنانی بر روند دوستانه گردهمائی گذارد. به جا بود که مخالفین با اشاره به ضعف و خطاهای گروه اکثریت در دو ماهه اخیر، و ارائه راه حل هائی برای آنها، هم خوش نیتی خود را به اثبات رسانده و هم در جهت سازندگی قدم برمیداشتند. از این گردهمائی ضبط صوتی و تصویری به عمل آمده است، که میتوان از طریق سایت "همبستگی" به آنها دسترسی پیدا کرد. با مشاهده آنها هر کس میتواند برداشت واقعانه تری از این جلسه داشته باشد.

بنا بر این اصل که هدف، تعریف، تمجید و تعارف نبوده و هر گونه انتقادی جهت سازندگی میباشد، میبایست اعتراف کنیم که در تهیه، تدارک و برگزاری این گردهمائی هییت مدیره کاستی و بی تجربه گی هائی از خود نشان داده است. در ضمن میاموزیم که چنین گردهمائی ها زمانی کارائی خواهند داشت که موضوع و هدف گردهمائی هم برای برگزارکنندگان و هم برای شرکت کنندگان مشخص بوده و تا حد امکان سعی شود که گفتگو ها از مسیر تعیین شده خارج نشوند. در دو ماهه گذشته تعداد موضوعات پیش آمده در کامیونیتی در رابطه با کنگره آنچنان متعدد بوده که خواه ناخواه هر کس بنا به مقتضیات ذهنی خود تمایل داشته در آن رابطه گفتگو ها را پیش برد. مطمئنن در یک جلسه نمیتوان در باره باز شدن سفارت، توافق هسته ای، گرامیداشت خمینی، و فعالیت های کنگره به گفتگو نشست. از طرفی دیگر این نشان دهنده لزوم تشکیل منظم جلسات گفت و شنود در رابطه با موضوعاتی میباشد که خواسته و ناخواسته کنگره را با خود درگیر خواهند کرد. چه بهتر که این گردهمائی ها به موقع صورت گرفته تا مانع آن گردند که سوء تفاهمات پیش آمده و تفرقه بیشتری بوجود آید. مطمئنن برای بوجود آوردن تفاهم جمعی و نزدیک کردن گروه های مخالف به یکدیگر، گفتگو بهترین و تنها راه حل میباشد.

مشخص است که کنگره در رابطه با بوجود آوردن محیط گفتگو در دو ماهه گذشته کوتاهی کرده است. بخصوص که انتخابات گذشته کنگره، خود یک نظر سنجی آشکار بوده که نشان دهنده تمایل نیمی از رای دهندگان در جهت سیاسی کردن کنگره در رابطه با آنچه در ایران میگذرد میباشد. گرامیداشت خمینی که بلافاصله بعد از انتخابات صورت میگیرد، و انتظارات گروه مخالف از هییت مدیره در جهت واکنش به آن، ایجاب میکرد که به این موضوع حساس، توجه بیشری میشد. جذب مخالفین، رفع سوء تفاهمات، جلوگیری از دو قطبی شدن اعضاء و هییت مدیره و نزدیک کردن آنها به یکدیگر میبایست از اولویت های همگان قرار گیرند.

ویدئو های گردهمائی روز یکشنبه 26 جولای - آشنائی و همفکری

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca