Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

رضا

مریدی

June 28, 2018
با تشکر از شهرما  

روی گرداندن مردم از لیبرال ها در حدی بود که حتی رهبر حزب، کاتلین وین، به سختی توانست با اختلاف 180 رای در حوزه دان ولی غربی بر رقیب کانسرواتیو خود غلبه کرده و کرسی خود را همچنان در پارلمان حفظ کند.

جالب توجه اینکه امیر خدیر نیز بنا به تمایلات شخصی اعلام کرده است که در انتخابات استانی امسال کبک که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود شرکت نکرده و صحنه سیاست حکومتی را ترک خواهد کرد. ورود و خروج رضا مریدی و امیر خدیر را در پارلمان های کانادا که کم و بیش همزمان صورت گرفته اند را میتوان فصل اول مشارکت ما ایرانیان در نظام حکومتی کانادا به حساب آورد. به گونه ائی نیز میتوان این را اقبالی برای این دو فرد تلقی نمود که زمانی صحنه را ترک میکنند که شاهد تغییر و تحولات سیاسی ناخوشایندی در کامیونیتی هستیم.

در دهه اخیر به علت تغییرات بنیادین در ماهییت و دلایل مهاجرت ایرانیان به کانادا نه تنها تاثیرات عمیقی در روابط سیاسی-اجتماعی ما بوجود آمده بلکه دگرگونی های فرهنگی را نیز به همراه داشته است. اخیرن شاهد ورود قشر جوانی در فعالیت های سیاسی-اجتماعی هستیم که نه تنها تمایل زیادی دارند که امور سیاسی کانادا را به امور سیاسی ایران مرتبط کنند، بلکه اصرار میورزند که سیاستمدارن ایرانی-کانادائی که نمایندگان کل شهروندان حوزه خود میباشند از آنها پیروی کنند. برای رسیدن به اهداف خویش نیز حد و حدودی قائل نیستند و تا تخریب سیاستمداران به گونه های مختلف بصورت علنی پیش میروند. و یا اینکه با بهانه قرار دادن مشکلات، بزرگنمائی و برخلاف واقعیت ها نمایاندن، عوامفریبی، مظلوم نمائی و جبهه گیری های خاص، طوری عمل مینمایند که انگاری در کانادا نیز دولت و مردم از هم جدا بوده و نسبت به هم بیگانه و دشمن یکدیگر میباشند. بیشک در میان این افراد کسانی وجود دارند که از روی جهالت تحت تاثیر آنهائی قرار میگیرند که با هدف مشخصی اینچنین عمل مینمایند. در نتیجه بر خلاف آنچه که ممکن است در اذهان عمومی جلوه کند، نا بسامانی هائی اخیر ناشی از اختلاف در نحوه تفکر دو نسل نبوده بلکه رودرروئی دو فرهنگ است: یکی که از آن گریخته و دیگری که به آن پناه آورده ایم.

البته هر چقدر تعداد نمایندگان ایرانی-کانادائی و مشارکت کامیونیتی در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افزایش پیدا کند از تاثیرات مخرب اینگونه رفتار ها خواهد کاست. عملن هم شاهد بوده ایم که اینگونه فعالیت ها تا به حال نتیجه ائی جز هیاهو به همراه نداشته است. ولی نباید از این غافل شد که در دراز مدت اینگونه رفتار ها میتوانند لطماتی به  صمیمیت و اعتماد در کامیونیتی، اتحاد و همبستگی، و اعتبار ما ایرانیان در جامعه بزرگتر وارد نمایند. از اینرو در جهت منافع همگان میباشد که تا جای امکان از رودرروئی ها که بخشی از اهداف این گونه افراد میباشد کاسته و به فرهنگ سازی و بوجود آوردن آگاهی افزود.

اینرا هم باید برای همیشه در خاطر داشته باشیم که ورود و حضور طولانی رضا مریدی در حوزه های تصمیم گیری سیاسی کانادا در مشارکت بیشتر ایرانیان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور تاثیرات بسیار داشته است. با این امید که اکنون ایشان با به دست آوردن فرصت بیشتر نقش موثر تری در هدایت کامیونیتی به سوی انسجام، اتحاد و همبستگی ایفاء نماید. بخصوص که به نظر میاید جمهوری اسلامی با برنامه های دراز مدت در صدد داشتن حضور و نفوذ بیشتری در کانادا میباشد. با در نظر داشتن تغییرات در بافت کامیونیتی شاید لازم باشد که در مبارزات خود نیز تغییراتی را بوجود آوریم و به جای مبارزه مستقیم با مستبدین به مبارزه با استبداد و فرهنگ ناشی از آن در جامعه ائی که افتخار شهروندی آنرا داریم بپردازیم.

حضور در صحنه سیاسی آنهم در سطح نماینده پارلمانی و بخصوص وزارت مادام نیست. سیاست مداران به این واقعیت آگاهی داشته، و آمادگی آنرا دارند که هر لحظه از صحنه سیاست حکومتی خارج شوند. رضا مریدی، فردی که درب حضور در صحنه سیاست کانادا در سطح پارلمانی و وزارت را برای ایرانیان با افتخار گشود، با احترام و محبوبیت بیشتر در انتخابات اخیر صحنه سیاست حکومتی را ترک کرد. انتخابات استانی 2007  برای ما ایرانیان با انتخابات امسال بسیار متفاوت میبود. داشتن یک نماینده ایرانی در پارلمان کانادا آنقدر برای اعضای کامیونیتی پر هیجان و با اهمیت بود که سعی نمایند اختلافات را برای مدت کوتاهی هم که شده به کنار بگذارند. بخصوص که آنروز ها نفاق و دشمنی در حد و به شکل و ماهییت امروز نبود.

کانسرواتیو ها به رهبری مایک هریس برای دو دوره پارلمان انتاریو را بصورت اکثریت در اختیار داشتند. به رهبری دالتون مک گینتی، لیبرال ها موفق شدند که از طریق انتخابات 2003 اکثریت را به دست آورده و در سال 2007 برای دوره دوم آنرا حفظ کرده و از 107 کرسی 72 آنرا در اختیار بگیرند. رضا مریدی در شرایطی که لیبرال ها از محبوبیت بالائی برخوردار بودند از حوزه تازه تاسیس ریچموندهیل که بخش عمده ائی از آنرا ایرانیان تشکیل میدادند برای مدت چهار سال در تاریخ ده اکتبر 2007 به پارلمان راه مییابد. پنجهزار اختلاف آراء با رقیب کانسرواتیو اجازه چنین برداشت را میدهد که ایرانیان در موفقیت ایشان سهم موثری داشته اند.

ورود یک مهاجر به پارلمان بعد از هفده سال و آنهم از کامیونیتی جوانی که کمتر از سه دهه از طول عمرش در کانادا نمیگذرد برای همه امیدوار کننده و برای ما ایرانیان پر از هیجان میبود. برای اولین بار داشتن یک نماینده در پارلمان را تجربه میکردیم. البته امیر خدیر نیز یکسال بعد در استان کبک به پارلمان راه یافته و به دلیل پائین بودن تعداد ایرانیان در آن استان مسیر دیگری را طی میکند. در صورتیکه در انتاریو بسیاری از ما ایرانیان رضا مریدی را به گونه ائی نماینده خود در کانادا میپنداریم و انتظار داریم که کلیه مشکلات ما را برطرف کند. از اینرو از همان زمان اختلافات آغاز و مخالفت هائی که باعث جناح بندی ها میشد نمایان میگردند.

در انتخابات استانی 2011 از میزان محبوبیت لیبرال ها کاسته و 11 نماینده جای خود را به کانسرواتیو ها و 6 نماینده به نیو دمکرات ها واگذار میکنند و با کسری یک نماینده، لیبرال ها اکثریت را در پارلمان از دست میدهند. رضا مریدی موفق میگردد برای دوره دوم با اختلاف چهار هزار رای بر رقیب کانسرواتیو خود پیروز گردد. با وصف مخالفت های علنی بعضی از افراد، اینبار نیز میتوان حمایت های ایرانیان را ضامن موفقیت ایشان به حساب آورد.

در انتخابات 2014 لیبرال ها به رهبری کاتلین وین موفق میگردند که 58 نماینده در پارلمان داشته و یکبار دیگر اکثریت را به خود اختصاص دهند. رضا مریدی با اختلاف حدود پنجهزار رای یکبار دیگر بر رقیب کانسرواتیو خود نه تنها پیروز شده و برای دوره سوم در پارلمان باقی میماند بلکه در این دوره به سمت وزارت نیز ارتقاء پیدا میکند.

در دو انتخابات اخیر استانی و فدرال، در درجه اول اهمیت قرار گرفتن محبوبیت احزاب در تاثیر گذاری بر آرای شهروندان، جائی برای معیار های دیگر از جمله تجربه، کارائی، محبوبیت، و خدمات گذشته کاندیدا ها باقی نگذاشت. بخصوص که محبوبیت حزب لیبرال آنچنان تنزل پیدا میکند که فقط هفت تن از آنان موفق میشوند که به پارلمان راه یافته و به علت نرسیدن به حد نصاب هشت نماینده، رسمیت خود را در پارلمان به عنوان یک حزب از دست میدهند.


 

www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca