Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پپنجشنبه 16 ژانویه 2020

نامه سرگشاده به مهدی امین
درد دلی با براندازان

این نوشتار، با یاد مهدی امین، همچو دعوتی نمادین در 20 نوامبر، آخرین روز پیوستن به کنگره، جهت رای گیری در انتخابات 13 دسامبر 2020 برای براندازانی که تا این لحظه کنگره را بایکوت کرده اند ارسال شده است. اگر شما هم فرد خاصی را در نظر دارید که شاید لازم باشد این پیام را دریافت و یا اینکه دوباره دریافت کند، دریغ ندارید.

مهدی جان،

درد دل با آشنا و مخاطبی که به نام و چهره میشناسی، در رابطه با موضوعاتی که هر دو طرف به خوبی از آنها آگاه و به اهمیت و حساسیتش واقفیم، از طرفی به مراتب ساده تر، دلنشین تر و بارور تر است. از طرفی، از آنجهت که رقابت، رودروئی، شکست، دلگیری و تجربیات تلخ گذشته را به یاد میاورند، چه بسا با تلخی هائی همراه باشد. ولی آنچه مسلم است، اگر با صفا، صمیمیت و بخصوص صداقت صورت بگیرد، ورای حاصلش در مخاطب، در آنکه خالصانه بر زبانش میاورد، تغییر و تحولی در خود است که در زندگی کمتر فرصت، امکان و اقبالش مهیا میگردند. برای آنکه در پی یافتن خویش است، کربلائیست که حاصلش رهائی و بی معنا شدن شکست و پیروزی است.

مهدی جان، انگاری با خود سخن میگویم و در هر لحظه که به نظر اخرین میاید، به دنبال برقی هستم، که در ذهن، در دل و یا در نگاه، آنچه را بنمایاند که تا آن لحظه از ما پنهان باقی مانده است. انگاری که به دنبال بخششی هستم که در منی که مادام دست لبیک بسوی این و آن دراز میکنم مدت ها صورت گرفته و چه بسا که هر گز گناهی و خطائی صورت نگرفته است.

مهدی جان، میدانی که این از سر ضعف و ذلت نیست که در قیاس با از خود گذشتگی برادران و خواهران پشت سر گذاشته مان در مقابله با بی عدالتی ها، جنایات و برادرکشی ها هیچ است. گرچه هر گونه تلاش در جهت منافع جمعی افتخاریست که بسادگی به دست میآید ولی هر ناکسی را از آن نصیبی نیست.

مهدی جان، شاید الان در سکوت ابدی به راز یکی اندیشی، یکی گوئی و یکی کرداری پی برده باشی و بدانی که چرا آدمیان از آن میهراسند. نه میتوانم از این فرصت طلائی برای آغازی نو بهره نگیرم، و نه میخواهم ذره ای پشیمانی برای خود به دلیل کوتاهی به جای بگذارم. به همین دلیل تا آخرین لحظه تلاش خواهم نمود و میدانم که اینگونه تلاش ها بعضی اوقات ما را به سو و مقصدی پیش میبرند که در قدم های اول از امکان وجودشان نیز خارج از تصور ما مینمود.

مهدی جان، شما هم مانند بعضی از آنهائیکه این نامه را برایشان میفرستم روزی با تهیه و امضای توماری من را عامل جمهوری اسلامی خواندی. تو اکنون دریافتی و امیدورام که دیگران نیز دریابند و بیاموزند که با هر میزان تجربه میتوانند به حدی غلط تشخیص داد که بیگناهی را تا پای چوبه دار پیش برند. البته همه کس شهامت آنرا نداشت تا مانند شما با چهره ای عریان عمل کند.

چرا این عزیزان در خود درنگ نمیکنند که مبادا اینبار نیز اشتباه میکنند؟ کناره گیری، سکوت و نظاره گری آنهائیکه همیشه و در کناره تو در صحنه بوده اند، آنهم در نیمروز، زمانی که آفتاب نه گرایشی به چپ و نه گرایشی به راست دارد و آسمان را به دو نیم کرده است، یا خطاست و یا اینکه حکمتی در خود دارد که برای تو یکی دیگر آشکار است. برای من همی بس که دانم که هر چه باشد این لحظه و این نامه را در خود دارد.

سربسته گفتم، چون آنچنان واضح مینماید که عدم دریافتنش میتواند فقط نشان از عدم تمایل به فهم و پذیرش است که آنرا علاجی نیست.

کاندیداها و برنامه های حریف  هم اعلام شده اند. دیگر مشخص است که اگر آنها با چنین هائی پیروز گردند، آن دگر نه از لیاقت و شایستگی آنهاست که بل از غرض، جهالت، و عجز ماست.

مهدی جان، نهادی را که توهم روزی برای بهبودی و فراگیری اش قدم برداشته ای، و یا برای در انحصار درآوردنش سینه سپر ساختی، امروز بازیچه چند جوان قرار گرفته که چشم در چشم ما در مسیری قدم بر میدارند که در مخالفتش بی ریا جنگیدی. اگر دیروز نمیدانستی امروز مطمئنن واقفی که آنچه آنها در این مدت کوتاه به دست آورده اند در اثر تلاش و تشکل بوده ولو آلوده به دروغ، ریا، تقلب، فریب و خلاف.

مهدی جان، آنچه در رودرروئی های امسال کنگره مینماید، یکی نبود توست. دیگری سرنوشت این نهاد است که تا پایان روز جمعه 20 نوامبر تعیین میشود و در یکشنبه 13 دسامبر آشکار میگردد. شکست آنها، حتی مفتضحانه برای من کافی نیست. آنچه بیشتر از همه به آن نیاز داریم نزدیک شدن گرایشات به یکدیگر است. همه میدانیم که مسبب اکثر مشکلات کنونی کامیونیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ آن است که هر روز بیشتر رشد میکند و شرایط را برای افزایش نفوذ و حضور رژیم، دست نشانده هایش و سرمایه های چپاول شده ملت آماده تر میسازد. همه میدانیم که سهم ما از آن به خطر افتادن و از دست دادن امنیتی است که با پناه آوردن به این کشور به دست آورده ایم.

مهدی جان، اجازه بده که به نام تو دعوت کنم، به نام خود تقاضا و اگر لازم باشد التماس کنم. که جای تاسف است که بیگانه نیز به اهمیت این انتخابات و این نهاد پی برده باشد ولی خودی کناره گیری را پیشه کند.

اگر مشخص نخواهد بود که چه کسی و به چه کسانی رای داده اند، ولی امسال لیست اعضای کنگره در اختیار همگان است و بیشک به عنوان سندی بر صحت و یا عدم صحت تشخیص ما نسبت به اهمیت این نهاد و انتخابات امسال در حافظه عمومی ثبت خواهد گردید. 2020 فراموش نخواهد شد. حضور و یا عدم حضور نام افراد در این لیست حاوی پیامی خواهد بود که اهمیتش از انتخابات و نتایج آن کمتر نیست. عدم حضور فعالان اجتماعی، بخصوص فعالان کنگره ایرانیان، به گونه ای میتواند رای نه آنها به مشارکت جمعی، تشکل، انسجام، اتحاد، همبستگی در مخالفت با همسویان، هواداران و عوامل رژیم به حساب آید. شکست این جریان در مقابله با همسویان از یکطرف اشتباه ترین پیام به کامیونیتی و جامعه بزرگتر بوده و از طرف دیگر خوشامدی به رژیم در جمع ما خواهد بود.

مهدی جان، تمام سعی خود  را کرده و تا آخرین لحظه ادامه خواهم داد تا در تصمیم یارانت شک و تردیدی بوجود آورم. دیدن نام فقط یکی از آنها در لیست اعضاء، چه بهتر امروز 20 نوامبر و چه در 13 دسامبر، برای من، به عنوان یک کاندیدا که فراگیری و مشارکت اکثریتی را راه حل نهائی در رفع مشکلات این نهاد میداند، کافیست تا پاداش خود را گرفته باشم.

با تشکر مهدی شمس کاندیدای انتخابات 2020 کنگره ایرانیان


تومار علیه رفتار تعرض آمیز کاندیدای سابق رهبری حزب سبز

لطفن امضاء کنید

 


ایمیل کاندیدای سابق رهبری حزب سبز به لیست افراد
 غیر ایرانی در تماسش برای پیوستن به کنگره و رای دهی درانتخابات


Medi Shams <medishams@rogers.com>
To:marcel@mongeonconsulting.com, iccelectionscommittee2019@gmail.com, Iranian Canadian Congress
Cc:Iccma Info, Icc4all Info, alexander.lascaris@gmail.com, info@annamiepaul.ca
Wed., Nov. 18 at 1:52 p.m.
November 18, 2020
Marvin J. Huberman, Court Appointed Monitor and ICC AGM Committee
Marcel D. Mongeon (ICC Court Appointed Technical Expert)
As a candidate in the ICC election, I am writing this letter as my first official complaint against the ICC current board of director that is trying to intervene in support of their own candidates.
I would like to bring your attention to this serious matter that could affect dramatically the result of the election and jeopardize all your effort for having a fair election for all parties.
I become aware that Mr. Dimitri Lascaris, a former Green Party leader candidate by the request of the ICC board of directors has recently circulated a letter among a group of his contacts and invited non-Iranian people to become members of Iranian-Canadian Congress, to vote in support of their interests.
The ICC bylaw allows the membership of all Canadians. This could be unethical and unlawful if the intention is just to interfere and disturb the democratic internal affair of an organization or in support of a party in the election.
I would appreciate and request your attention on this matter and the necessity for a prompt remedy for it.
Medi (Mehdi) Shams - The ICC 2020 election candidate.
CC: Annamie Paul
Alexander Lascaris

اولین اعتزاض رسمی مهدی شمس کاندیدای مستقل به کمیته
 انتخابات در رابطه با حضور کاندیدا های غیر ایرانی


مقاله در اتاوا سیتیزن

مقاله در نشنال پست

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 20/11/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca