Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 


پدوشنبه 14 دسامبر 2020

قدم بعدی
فراسوی انتخاباات ۲۰۲۰

 اگر هم با چنین هدفی برپا نشده است، کارزار تغییر که کمپینی در جهت مقابله با کجروی های هییت مدیره ها چهار سال گذشته شکل گرفته، با فعالیت هایی که نشان از پختگی، تجربه در مدیریت و هدف سازندگی، بعد از چند ماه به نهادی مبدل شده است.  ایکاش آنزمانی که امکانش ساده تر بود به اینصورت عمل کرده بودیم. از طرفی هم، چه بهتر که این شکل گیری در شرایطی صورت گرفت که کارزار مسئولیت رسمی نداشته و در جایگاه قدرت قرار نگرفته بود.

اگر  کسانی بودند که دو قطبی شدن کامیونیتی را با تردید مینگریستند و یا آنکه از روی غرض آنرا نفی میکردند، با مشاهده انتخابات اخیر میبایست که پذیرای این واقعیت باشند. در چنین شرایطی مدیریت این نهاد برای هیچکدام از طرفین امکان پذیر نیست مگر بر پایه توافق.

برداشتن قدمی به سوی یکدیگر، هر چقدر مشکل به نظر آید،  نباید ناممکن باشد، بخصوص اگر مطمئن باشیم که نیمی از اعضاء را همراه داریم. آنچه به نظر بعید میاید و چه بسا نباید انتظارش را داشت برداشتن این قدم از طرف جناح مقابل است.

آنچه ستودنیست، مشارکت است، که هر دو جناح با تمام وجود به آن تن داده اند، حتی اگر جناحی از روی بی تجربگی، جهالت، غرض و منافع، پیروزی به هر قیمت را محرک اندیشه، گفتار و کردار خود ساخته بود. که در قیاس با رفتار جناح سومی که کناره گیری، تخریب، تفرقه، و مخالفت با اصول دموکراسی که بدون مشارکت امکان پذیر نیست را دنبال میکرد، بخشودنیست.

به همت هر دو جناح تعداد، تعداد اعضای کنگره به بالاترین سطح  در تاریخچه ۱۳ ساله خود، یعنی ۳۵۰۰ نفررسیده است. به همت هر دو جناح، انتخاباتی با مشارکت ۹۳٪ اعضاء که برای ناظرین و مجریان قابل تقدیر بود، برگزار شد. به همت هر دو جناح کنگره به بالاترین حد توانایی خود تا امروز رسیده است. و مهمتر از همه، به همت رودررویی های کم و بیش دموکراتیک هر دو جناح، حجاب از چهره معدود افرادی برانداز نما * که در میان مخالفین صادق رژیم، لانه امنی برای خود برپا کرده بودند برداشته شد. جای دارد که کامیونیتی برای این مهم ارزش قائل شده و در نظر داشته باشد که عده ای ماهییتن حضوراجتماعی شان منفی، مخرب و در ضدیت با دموکراسی است.

با کمی توجه و درایت  میتوان انتخابات ۲۰۲۰ کنگره را پایان یک دوره چهل ساله حضور ما ایرانیان مهاجر در کانادا تلقی و آنرا به آغازی برای دوره جدید مبدل ساخت. با در نظر داشتن اینکه در میان جناح مقابل معدود افرادی با اهداف و منافع خاص وجود دارند که در بعضی مواقع با اهداف جناح سوم همسو میگردند، مابقی آنها را میبایست همچو خود دانسته که آنها هم صادقانه در مسیر باور های خود فعالیت میکنند.

در این زمان حساس بیشترین وظیفه و مسئولیت بر دوش کارزار میباشد. با بوجود آوردن اولین تشکل اعضاء در جهت توازن قوا در کنگره که تا امروز هییت مدیره محور بوده است، میتوان اولین قدم را در جهت تغییر ساختار این نهاد قبل از تغییر اساسنامه برداشت. با اتکاء به حداقل نیمی از اعضای فعلی کنگره که بیشتر از تمامی اعضاء در بهترین زمان وجودیت این نهاد به حساب میایند، بدون قصد جدایی میتوان به ادامه برنامه های ارائه شده کارزار پرداخت. جای تعجب نخواهد بود اگر بخش بزرگی از حامیان جناح مقابل در این همکاری ها شرکت نمایند.

نباید اجازه دهیم که اختلاف جزیی در تعداد آراء، تعیین کننده سرنوشت این نهاد و مانعی در اجرای برنامه های قابل تقدیر کاندیدا های کارزار تغییر باشد. اگر مشارکت را عامل تعیین کننده بدانیم، مبارزه واقعی از امروز با عملکرد ها آغاز میگردند که فریبکاری فقط در حرف و شعار و کسب آراء میتوانند موثر قرار گیرند.

چگونه مبدل ساختن جریانی که با فعالیت های کارزار تغییر بوجود آمده، به تشکلی نوین که اکثریت اعضاء در آن سهم و مشارکت فعال داشته باشند چالشی خواهد بود که برای اولین بار با آن روبرو میشویم. بدون داشتن امکان تماس با اعضاء این امر در سابق غیر ممکن مینمود ولی امروز بسادگی قابل تصور است. جای دارد که دریابیم که هر هزینه ای را که برای به دست آوردن این حق مسلم خود تحمل کرده ایم ارزشش را داشت، ولی اگر از آن در ادامه مسیر بهره نگیریم کفران نعمت نموده و مقصر خود ما هستیم.

آنچه بیشتر از همه در این زمان حساس به آن نیار است، سرعت و ابتکار عمل است. برپایی انجمن و یا اتحادیه اعضای کنگره ایرانیان و ثبت رسمی آن چه بسا موثر ترین قدم در مسیر تغییر ساختار، تعریف، و بازنگری ذهنی ما نسبت به این نهاد باشد. مهمتر از آن مشارکت اکثریتی در تصمیم گیری و شکل دهی آن به گونه ای میباشد که حتی یک نظر نادیده گرفته نشده باشد.  

در نظر داشته باشیم که تعداد محدودی از اعضای جناح مقابل، گرایشاتی همسو با منافع جمهوری اسلامی دارند. نباید اجازه دهیم که این تعداد افراد عنان کنگره را به دست گرفته و آنرا در مسیر دلخواه خود قرار دهند.

 براندازان جعلی = Fake Regime Opposition (FRA)


نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ کنگره ایرانیان


نحوه تشکل هییت مدیره، اگر به انتخابات به عنوان نظر سنجی مینگریستیم


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 17/12/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca