Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پپنجشنبه 07 ژانویه 2021

هشت سال در یک نگاه

فعالیت های خود را در کامیونیتی از سال ۲۰۱۲ با حمایت از پناهجویان آغاز کردم و بصورت طبیعی به طرف کنگره ایرانیان کشیده شدم. چون بر این باور بودم که نهادی که برای حمایت از منافع ایرانیان کانادا برپا شده است نمیتواند این بخش از جامعه را که به بیشترین حمایت ها نیازمند است نادیده بگیرد. در سال ۲۰۱۳ اولین بیانیه کنگره در روز جهانی پناهجویان صادر و فعالیت های این نهاد در رابطه با پناهجویان در همین سطح خلاصه گردید. در سال ۲۰۱۴ کمیته حقوق بشر برای اولین بار تشکیل و اولین و آخرین نامه این نهاد به اداره مهاجرت در رابطه با ممانعت از بازگشت اجباری پناهجویان به ایران ارسال شد. از زمان سرکار آمدن لیبرال ها بازگشت های اجباری به ایران قطع و کنگره ایرانیان به محور اصلی فعالیت های من مبدل گردید. شاید عملن در طی چهارده سال وجودیت، فعالیت چشمگیری در کنگره صورت نگرفته ولی این نهاد بیشترین نقش ها را در کامیونیتی ایفاء کرده و میکند.

همکاری من با نشریات از سال ۲۰۱۲ بصورت نوشتن مقالات هفتگی، در بوجود آمدن نحوه نگرش خاصی به پدیده ها، که حاصل مشاهده، تجزیه، تحلیل و جمع بندی نظام یافته و مستمر میباشد موثر بوده است. هر ساله با انتخاب موضوعات کلیدی در رابطه با مشکلات کنگره و کامیونیتی مسیر فعالیت های ذهنی و عملی خود را تعیین کرده ام. قصد دارم در این نوشتار فهرست وار به آنها در کنگره بپردازم.

یکی از مشکلات همیشگی این نهاد عدم شفافیت است که ریشه فرهنگی دارد و میتواند ناشی از ترس ما از دیده و شنیده شدن باشد. گرچه اصرار به خصوصی بودن اطلاعات توسط هییت مدیره قبلی برای در اختیار قرار ندادن لیست اعضاء بهانه ای بیش نبود، ولی باید پذیرفت که حجاب ذهنی نهادینه شده در ما، مانع از آن میگردد که در جمع احساس امنیت کنیم.

عدم توجه به این نهاد در دورهای پیشتر باعث آن گردید که ضعف ها در این رابطه کمتر به چشم آیند. بطور مثال در سال ۲۰۱۲ لوگوی کنگره تغییر میکند، اولین بازبینی اساسنامه و تحولاتی در سایت کنگره صورت گرفته و اطلاعات سابق حذف میگردند بدون آنکه با اعضاء درمیان گذاشته شوند. در این دوره و دوره بعدی هیچ صورتجلسه ای تهیه نشده است. از مجمع عمومی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ با اینکه هییت مدیره ها فیلمبرداری از آنها را در انحصار خود داشتند اثری وجود ندارد.

فراگیری این نهاد را که میتوان با افزایش تعداد اعضاء در رابطه دانست، در دوره ۲۰۱۵ به حداکثر خود تا آن زمان رسید ولی مشارکت ها به همان نسبت افزایش نیافتند. با در نظر داشتن تعداد اعضاء میتوان گفت مشارک در دوره ۲۰۱۴ در بالاترین سطح خود بوده است.

با اینکه تغییر و تحولات در در سطح هییت مدیره در سال ۲۰۱۵، آغاز پی بردن به مشکلات بنیادین در تعریف، ماهییت و ساختار کنگره بود، ولی شرایط آنچنان مهیا نشدند که بتوان به نهاد سازی پرداخت. کنگره مشکلات خاص خود را دارد که میبایست بصورت آگاهانه به رفع آنها پرداخت.

این نهاد بنا به تعریف برای خدمت به کامیونیتی، یافتن جایگاه در شان خود در جامعه بزرگتر، و سهیم شدن در قدرت برپا شده است. در هیچکدام از این موارد فعالیتی که به همراه نتایج مثبتی باشد در هیچیک از دوره ها صورت نگرفته است. مطرح شدن این نهاد در سطح جامعه بزرگ در سال های اخیر نه تنها به اعتبار آن نیافزود بلکه لطماتی نیز به آن وارد کرد.

هر چقدر از فرهنگ سازی بگوییم باز کم است. خواسته و ناخواسته نیز مادام تحت تاثیر ناآگاهانه از وقایع هستیم. سال های اخیر با اینکه از بحرانی ترین دوره ها بوده اند و دو قطبی شدن کامیونیتی که به نظر مخرب میاید شرایط لازم را  برای ما که فرهنگی واکنشی داریم، در جهت سازندگی بوجود آورده اند. متوسل شدن به مراجع قضایی برای برخورد با بی قانونی ها در کنگره را میتوان یکی از تحولات فرهنگی بی سابقه در کامیونیتی دانست که اثرات خود را در کوتاه و دراز مدت نشان خواهند داد.

در هیچ دوره ای به فراهم کردن شرایط محیط برای بوجود آوردن حس تعلق، نوآوری و تحول توجهی نشده است. کمپین من هم یک ایرانی-کانادایی هستم تنها نمونه موفقیت آمیز از محیطی آزاد، برابر، با بالاترین سطح تفاهم و همکاری بوده است. ساختار هرمی که امکان در راس قرار گرفتن افرادی انحصار طلب را مهیا میسازد، یکی از دلایل سکون و کندی تحولات در کنگره و فعالیت های مربوط به آن است، که بدون تغییر آن نمیتوان انتظار دگرگونی در این نهاد را داشت.

کنگره و کامیونیتی در رابطه مستقیم با هم میباشند. یکی آینه دیگریست. همانطور که نمیتوان برای کامیونیتی شروطی قائل شد، برای فعالیت های کنگره نیز نمیتوان محدودیتی غیر از تمایل و توانایی های اعضای آن بوجود آورد. اساسنامه نیاز به بازبینی دارد ولی در درجه اول میبایست دگر اندیشی ما به این نهاد صورت گیرد. در صلاح خواهد بود که به جای اتکاء به تعریف و اهداف ذکر شده در  اساسنامه به دنبال تعریف، ماهییت و اهداف دیگری بر پایه آنچه در این نهاد در چهارده سال اخیر گذشت بود.

وضعیت فعلی کامیونیتی و دو قطبی شدن آن، سیاسی اندیشی را میطلبد که خواه ناخواه نیاز به انسجام و تشکل برای توازن قوا دارد. امنیت ما ایرانیان در کانادا بیشتر از هر زمان دیگر در خطر است که حداقل لطمات آن محروم شدن از مواهب یک جامعه آزاد، قانونمند و و دموکراتیک است. 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 09/01/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca