Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پپنجشنبه 14 ژانویه 2021

انجمن، باشگاه، اتحادیه، مجمع و یا فراکسیون

اقدامات قانونی علیه هییت مدیره قبلی کنگره ایرانیان باعث آن گردید که دریابیم یک عضو با هییت مدیره در مقابل قانون برابر است، و میتواند در مقابل خلافکاری ها بایستد و پیروز گردد. البته در مورد اخیر، مهردخت هادی، بابک پیامی، کامنوش شهابی و شایان معین، تنها نبودند و به کمک هم و یاری تعداد قابل توجهی از افراد موفق شدند که این بار سنگین را به مقصد برسانند. در جامعه دموکراتیک و قانونمندی مانند کانادا همه در مقابل قانون برابرند ولی هزینه های سنگین اقدامات قانونی باعث آن میگردد که بسیاری از افراد از حقوق خود محروم باقی بمانند. با اتکاء به این واقعیت، هییت مدیره های چهار سال گذشته موفق گردیدند که خلافکاری های خود را تا مجمع عمومی ۲۰۱۸ ادامه دهند. ولی از این به بعد میتوانیم مطمئن باشیم که چنین خلافکاری هایی کمتر صورت خواهند گرفت.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در باره هزینه های اقدامات حقوقی اخیر باید صبر نمود تا این مورد رسمن پایان یافته و گزارش آن در اختیار همگان قرار گیرد. ولی این مانع آن نخواهد بود که از هم اکنون فعالیت های خود را در تامین هزینه های باقیمانده که میتواند مبلغ قابل توجهی باشد آغاز نمود.

نیاز به تشکل

نکته ای را که قصد دارم در این نوشتار بیشتر به آن تاکید کنم تشکل و انسجام است. ساختار کنگره و اساسنامه آن غیر از اعتبار، هییت مدیره ها را در موقعیت برتری نسبت به اعضاء قرار میدهد. پی بردن به توانایی های قانونی و تغییر و تحولات حاصله اخیر در اذهان عمومی از یک طرف، و در اختیار داشتن لیست اعضاء از طرف دیگر شرایط را به نفع اعضاء دگرگون کرده است. اما این کافی نبوده و همانطور که در جریان اقدامات قانونی و انتخابات اخیر متوجه شده ایم، نیاز به انسجام و تشکل است که میبایست آنرا بوجود آورد.       

هفته گذشته به دعوت مهرنوش احمدی، تنها عضو هییت مدیره از کارزار تغییر، اولین نشست بعد از تشکیل هییت مدیره جدید، که ویدئو آن موجود است، برای ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، از طریق زوم برگزار وحدود هفتاد نفر در آن شرکت داشتند. یکی از جدی ترین موارد ذکر شده توسط ایشان رفتار نابرابرانه هشت عضو دیگر در روند تصمیم گیری ها در باره انتخاب سمت اجرایی اعضای هییت مدیره و تشکیل کمیته ها بود. مهرنوش ضمن اشاره به در اقلیت بودن خود در هییت مدیره، نیاز به مشورت حقوقی در این رابطه را مطرح میکند. بوجود آوردن تشکلی تحت هر نام، از جمله انجمن اعضاء که در نظر سنجی انجام شده بالاترین تمایل به آن نشان داده شد، از موارد دیگر گفتگو در این گردهمایی بود. بدیهی است با بوجود آمدن تشکلی با نیمی از اعضاء که در حمایت از کارزار تغییر رای داده اند، نابرابری موقعیت مهرنوش در هییت مدیره میتواند بصورت چشمگیری جبران گردد.

در رابطه با بوجود آوردن تشکل اعضاء نکات مختلفی مطرح گردیدند. ارسلان کهنمویی پور یکی از روسای سابق کنگره به یکی از جنبه های منفی تشکل اعضاء که میتواند تقابل را به همراه داشته باشد میپردازد. از گفته های ایشان میتوان این برداشت را هم داشت که در صورت عملکرد غیر جانبدارانه هییت مدیره نیاز به چنین تشکلی نخواهد بود و بهتر است که جبهه گیری اعضاء و هییت مدیره در کنگره نهادینه نگردد.

مصطفی عزیزی یکی از فعالان شناخته شده کامیونیتی به عکس، تقابل اعضاء با هییت مدیره را یک نیاز فوری و اساسی میداند. ایشان علت مخاطب قرار گرفتن کنگره توسط دولتمردان و رسانه ها را نام غلط انداز این نهاد که خود را نماینده و سخنگوی کلیه ایرانیان در کاندا قلمداد میکند میداند.

باید در نظر داشته باشیم که یک از دلایل و مهمترین عامل تماس دولتمردان و رسانه ها با کنگره در خصوص مواردی که به ایران و ایرانیان مربوط میگردد، عدم وجود نهاد دیگری مانند آن است. بیشک اگر در همین نهاد انجمنی با تعداد قابل توجهی از اعضاء  وجود داشت، رسانه ها و دولتمردان میتوانستند از نظرات بخش وسیع و متکثرتری از ایرانیان کانادا مطلع باشند. البته اهمیت هر تشکلی به تعداد اعضاء و فعالیت های آن بستگی دارد درضمن کمکاری هییت مدیره ها همیشه مورد اعتراض و انتقاد بوده که انجمن اعضاء در این زمینه نیز میتواند کاستی ها را برطرف و بر اعتبار خود در قیاس با هییت مدیره بیافزاید.

باید بپذیریم که ما ایرانیان واکنشی عمل میکنیم، به رقابت، بخصوص به رودررویی علاقمندیم، و از نظر خودگردانی بسیاری ضعیف عمل میکنیم. چرا از این خصوصیات در جهت مثبت و سازنده بهره نگیریم؟ در وضعیت فعلی بسادگی میتوان از طریق رقابت میان موافقین و مخالفین هییت مدیره،  نه تنها مشارکت و حس تعلق، بلکه کیفیت و تنوع فعالیت ها را بالا برد. با افزایش اعتبار انجمن در کامیونیتی و جامعه بزرگتر یکی دیگر از معضلات فرهنگی ما که نیاز به رسمیت شناخته شدن و مورد تایید و قدردانی قرار گرفتن نیز برطرف خواهد شد.

در رابطه با مورد مطرحه ارسلان کهنمویی پور، حتی اگر هییت مدیره ای غیر جانبدار داشته باشیم، تشکلی همچو انجمن اعضاء میتواند نقش هییت مشاور و نظارت را ایفاء نماید. انجمن اعضاء مستقل از هییت مدیره ها، میتواند همزمان در توازن قوا حتی در زمینه های مشورتی تصمیم گیری، و تقسیم مسئولیت ها بصورت واقعی تری عمل نماید. کارزار تغییر و کاندیدا های منتخب آن، در بوجود آوردن هییت های مشاور و نظارت که به گونه ای بورکراسی و الیت گرایی را در این نهاد افزایش میدهند تاکید داشته اند.

در مقابل هم قرار گرفتن نیرو ها چه در سال ۲۰۱۵ و چه امسال باعث فراگیری کنگره از طریق افزایش اعضاء، بالارفتن سطح گفتگو ها، کیفیت برنامه ها، رقابت های بیشتر در میان کاندیداهای انتخاباتی، و افزایش حس تعلق در میان اعضاء بوده است. امسال نه تنها شاهد یکی از پرهیجان ترین های آن بودیم، بلکه نحوه عمل کارزار تغییر، زمینه را برای ادامه فعالیت ها، نهادینه و مبدل کردن آن به نظامی مستمر و پیگیر که مستقل از تغییرات سالیانه در هییت مدیره ها عمل کند را فراهم کرده است.

یکی دیگر از مزایای انجمن اعضاء، آزادی عمل در تشکیل کمیته ها، با تایید و یا عدم تایید هییت مدیره هاست. از این طریق همزمان میتوان محیطی برای آموزش، شناسایی تخصص ها و شایستگی ها، آماده سازی افراد برای شرکت در انتخابات بعدی در جهت پیوستن به هییت مدیره باشد.

تفاهم و همکاری

اتحادیه های کارگری، انجمن های دانشجویی، شوراهای محلی و بسیاری از تشکل های دیگر برهمین پایه شکل گرفته و باعث بالارفتن سطح مشارکت، نهادینه کردن و معنا دادن به دموکراسی بوده اند. بعد از چهارده سال و بعد از اولین اقدام قانونی متوجه میگردیم که دموکراسی نحوه تفکر و ابزار اجرایی خود را دارد. عدم بهره گیری از آن خود نشان از ضعف های فرهنگی دیگر ما است، بخصوص که در جامعه ای که تمام شرایط برای آن فراهمند. جای دارد با تغییر و تحول در نگرش خود به کنگره، گسترش دادن سطح مشارکت و فعالیت ها، بهره گیری از تجارب و تخصص ها، خود را از شرطی نگری رها سازیم. از طرفی با بوجود آوردن تغییر و تحول در خود، امکان تفاهم، و با بوجود آوردن تغییر و تحول در محیط، امکان همکاری را در سطح گسترده تری فراهم سازیم. تشکیل انجمن، فراکسیون، باشگاه، اتحادیه و یا به هر نام دیگر در شرایط خاص کنونی کنگره ایرانیان، مرحله الزامی بعد از اقدامات قانونی علیه هییت مدیره، بخصوص با داشتن امتیاز برقراری ارتباط میان اعضاء میباشد.

 


ویدئو - سیاسی اندیشی - صندوق حقوق


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 16/01/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca