Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پشنبه 27 فوریه2021

گپی با احمد و امیر حسن

صحت انتخابات اصول دموکراسی مشروعیت

برای آن دسته از دوستان که در صحت انتخابات، اصول دمکراسی
 و شفافیت انتخابات شک دارند
از گفتار احمد احساندار عضو هییت مدیره ۲۰۲۰ در آی سی سی فوروم

مطرح شدن انتخابات آزاد، صحت آن، زیر نظر ناظر بیطرف بودن، اصول دموکراسی، پیروزی و شکست، مشروعیت، بزرگترین نهاد، توسط دو تن از اعضای هییت مدیره مرا برانگیختند که در باره آنها بیشتر بیاندیشم. حاصل آنرا به قلم آورده که شاید کمکی باشد برای بخش تازه وارد به فعالیت های کنگره که برای اولین بار دراین نهاد که سیزده سال از قدمت آن میگدرد حضور دارند.

جای تعجب نیست که این سخنان از کسانی شنیده شود که فعالیت های خود را در کنگره با حضور در هییت مدیره آغاز کرده و شناخت کافی از این نهاد ندارند. چه نامی میتوان بر این پدیده گذاشت؟ از ۹ عضو هییت مدیره فقط ۳ نفر قدیمی میباشند که با توجه به کارنامه آنها نمیتوان گفت که مشاورین و راهنمای مناسبی برای تازه پیوستگان باشند.

به این افتخار میکنیم که کنگره ایرانیان تنها نهاد دموکراتیک میباشد. آنهم فقط به این دلیل که کلیه اعضاء در انتخاب هییت مدیره آزاد و دارای حقوق برابر میباشند. اما برداشت ما از دموکراسی چیست؟ دموکراسی را به چه میزان در پندار، گفتار و کردار خود مشاهده میکنیم؟ ساختار دموکراتیک این نهاد چه تاثیراتی بر فعالیت های این نهاد و تحولاتی در نحوه عمل ما تا امروز گذاشته اند؟

بد نیست نظری به انتخابات از سال ۲۰۱۲ به اینطرف بیاندازیم:

۱- درسال های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ فقط براندازان بودند که با داشتن تشکل به سادگی میتوانستند هییت مدیره  ها را در تسلط خود در آورند.
۲- در انتخابات ۲۰۱۴ با اولین مناظره میان کاندیدا ها و با توافقی بر سر چند اصل کفه ترازو جا به جا میگردد. ولی با توسل به روش های غیر دموکراتیک (توطئه تخشا) یکسال دیگر توازان قوا به نفع براندازان ادامه پیدا میکند.  
۳- انتخابات ۲۰۱۵ برای اولین و متاسفانه آخرین بار درب دموکراسی را بر این نهاد گشود. افسوس که حاصلی نداشت جز سقوط.
۴- صحبت از انتخابات کردن در سال های ۲۰۱۶ که اصلن صورت نگرفت، در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که رقابتی در کار نبود به تمسخر گرفتن دموکراسی است.
۵- ۲۰۱۹ بی انتخابات گذشت.
۶- با استناد به اینکه انتخابات زیر نظر ناظر بیطرف تعیین شده از طرف دادگاه صورت گرفت، انتخابات ۲۰۲۰ توهمی ار دموکراسی  را به ارمغان داشت. تا اینکه جریان عدالت ۸۸ پرده از نظم پنهانی بر میدارد که نه تنها باور های ذهنی ما را نسبت به انتخابات در این نهاد دگرگون میکند بلکه بازبینی ساختار را هر چه بیشتر الزامی میدارد.

فکر میکردیم با ممانعت از تقلب در انتخابات میتوانیم مشکل را برطرف کنیم. اما با تشکل هایی که بر پایه منافع خاص و در جهت مخالف منافع عام بنا شده اند چه باید و چگونه میتوان برخورد کرد؟ با مداخله چند صد غیر ایرانی آنهم به دعوت هییت مدیره ای که میبایست ضامن صحت و سلامت باشد چه میتوان کرد؟

برای اولین بار انتخابات بصورت فدرال برگزار گردید. درمیابیم که شبکه هایی که بر پایه گرایشات عقیدتی در سرتاسر کانادا از سالیان پیش بر پا شده اند، امکان برابری در انتخابات را برای همیشه ناممکن میسازند. مگر اینکه فعالیت ها به هر نحوی که به ایران مربوط میگردند بصورت مطلق از محدوده فعالیت های این نهاد خارج گردند. با این امید که آنهاییکه قصد بهره گیری از این نهاد در جهت حمایت و یا مبارزه با رژیم را دارند دیگر دلیلی برای حضور در کنگره را نیابند. و یا اینکه بصورت رسمی و علنی کلیه محدودیت برداشته شده و این نهاد حق داشته باشد که فقط به نمایندگی اعضای خود فعالیت کند.

اگر از ساده لوحی و ساده اندیشی نباشد از عوامفریبی خواهد بود که انتخابات را دلیلی بر مشروعیت نهاد و یا هییت مدیره ای بدانیم که طبق اساسنامه کنگره عمل نکند. آنهم نه به تفسیر خود بلکه به گونه ای که مشارکت افراد در فعالیت ها تعیین کننده باشند.

اگر فعالیت های کنگره به صدور بیانیه خلاصه شود نگرانی نخواهد بود که اگر بر پایه نظر سنجی هایی باشد که نه خاطره خوشی از آنها داریم و نه امکانات لازم را برای به اجرا در آوردن صحیح آنها در اختیار داریم. ولی اگر قرار باشد که فعالیتی هایی صورت گیرند چرا نباید مشارکت داوطلبین را چه در تصمیم گیری و چه در پیشبرد آنها تعیین کننده قرار دهیم؟ غیر از این، خودارضایی و یا عوامفریبی بیش نیست که اگر بخواهیم از صحت و شفافیت نسبی انتخابات در جهت اثبات مشروعیت خود و اصول دموکراسی رعایت نشده بهره گیری نماییم.

- بدبینی و عدم همکاری قدیمی ترین و فعال ترین اعضای کنگره
- برپایی هیاهو و تصمیمات عجولانه اعضای جدید و بی تجربه، در روند جریاناتی همچو انحلال و استعفاء
- از گردونه خارج شدن کهنه کاران سیاسی که اکثرن از تورنتو بوده و براندازان را شامل میشود
- جریان عدالت ۸۸ که میتواند مولد تغییر و تحولات اساسی گردد
- بی تجربگی اعضای جدید و جوان هییت مدیره
- فدرال شدن خلاف اساسنامه کنگره و نابسامانی که به همراه دارد
- شرایط خاص کوید

نه تنها در وخامت اوضاع افزوده بلکه شرایط را بسیار پیچیده کرده اند. با توجه به نکات ذکر شده توسط مسلم نوری در مصاحبه اخیر خود با خبرنامه، از جمله نیازایجاد اعتماد و برطرف کردن شکاف میان سازمان و اعضا، میتوان اینطور برداشت کرد که ایشان به خوبی با مشکلات اساسی آشنایی دارد. ولی با مشاهده بیانیه اخیر در رابطه با برجام که جز ایجاد بی اعتمادی و شکاف بیشتر نتیجه دیگری نخواهد داشت، فقط میتوان به نیات آنان بدگمان شد.

بازگشایی صفحه آی سی سی فوروم که یکی از تصمیم گیری های مثبت هییت مدیره میباشد، متاسفانه گفتگو های سازنده ای به همراه نداشته است. از طرفی هم در شرایط فعلی نباید انتظاری غیر از سنگ پراکنی هایی که شاهد آن هستیم را داشت. همکاری صاحب نظران از طریق بررسی، تحلیل وضعیت کنونی و به مشارکت گذاردن نظرات و ارائه راه حل میتواند بیشترین کمک به هییت مدیره و اعضا باشد. از این رو از همه دعوت میکنم که به جای در گیری در گفتگوهای فیسبوکی که جز سرخوردگی، رنجش و رنجاندن حاصلی ندارند قلم به دست گرفته و بصورت مفصلتری به شرح نظرات خود بپردازیم. شاید که آشنایی با نظرات تک تک اعضای هییت مدیره بتواند در این روند نتایج بیشتری در جهت پیوستن به گفتگو ها داشته باشد.

یکی دیگر از ابتکارهای** قابل تقدیر هییت مدیره خبرنامه است که این نوید را میدهد که بعد از این ماندگار گردد. در راستای این خبرنامه و چیزی شبیه به آن، پیرامون تبادل نظر جای خالی وجود دارد که شاید به همت صاحب نظران پر گردد و به نظرنامه* مبدل گردد.

در این روند جای شهرام تابع محمدی یکی از مهره های اصلی کارزار تغییر و از قدیمیترین فعالان کنگره و صاحب نظران دست به قلم خالیست که در این برهه حساس یاوری باشد. چه خوب میبود که رضا بنایی نیز نظرات خود را بر پایه دستاورد های جریان عدالت ۸۸ در میان میگذاشت. ارسلان کهنمویی عزیز و کاندیدا ها که جای خود دارند و اگر بهرام جلایر، سیاوش جلیلی، محمد تاجدولتی، ابوذر بهشتی،  شجاع الدین ضیاییان و عزیزان دیگر هم نظرات خود را مفصلتر، همچو نوشتار و یا گفتار تصویری عنوان کنند چه بسا قدم های اول را در مسیری نو آغاز گر باشیم.
 


افزوده ها:

* عزیزی نظرکده را پیشنهاد میکند.
** لازم است حضور اعضای هییت مدیره در گفتگوها در آی سی سی فوروم با نام خود را یکی دیگر از نوآوری ها به حساب آورد چون در گذشته کم و بیش اینچنین نبوده است.


 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 27/02/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca