Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

کی کیست؟

March 02, 2017
با تشکر از ایران استار و شهرما  

 تا نه تنها از بوجود آمدن مشکلات در اثر عدم شناخت افراد جلوگیری کرده، بلکه قدمی در جهت سازمان دهی کامیونیتی برداشته باشیم. به نظر میاید که کامیونیتی به اندازه کافی گسترش یافته است که بتواند تقسیم بندی هائی با شکل و ماهییت حزبی داشته باشد. در این راستا سایتی به همین نام   www.kikist.ca  و صفحه گفتگوی فیسبوکی که امکان مشارکت را به همه میدهد بوجود آورده ایم و با در نظر گرفتن سه عامل، گرایش، شفافیت، و مشارکت، قصد داریم که فعالان را در سه گروه، و هر گروه را در سه میزان تقسیم بندی نمائیم. بدون آنکه شوخ طبعی و طنز را فراموش کنیم، امیدواریم از طریق این حرکت، که میتوان آنرا یک بازی جمعی و حقیقی تصور نمود، که در آن ضوابط و مقررات به خواسته همگان قابل تغییر میباشند، به نتایجی دست یابیم که در شناخت بهتر افراد و کامیونیتی موثر باشند.

از آنجهت که باور ها در رابطه با ایران بصورت جدی در فعالیت های جمعی تاثیر گذار میباشند، گرایش فکری افراد و میزان آن در موفقیت، تفاهم و مسیر حرکت نقش عمده ائی را بازی میکنند. درست است که تفاهم یکی از عوامل مهم در موفقیت هر فعالیتی است، ولی به عکس باور اعضای جوان هییت مدیره کنونی کنگره، این به آن معنا نیست که باور ها و گرایشات میبایست یکسان باشند. بی شک بعد از کمپین موفق "من هم یک ایرانی کانادائی هستم" اگر شناختی از گرایش های افراد وجود داشت، و یا اگر آنهائیکه خود را کاندیدای انتخابات کردند شفافیت بیشتری از خود نشان داده بودند، و صادقانه گرایشات نهفته خود را آشکار میکردند، لیست افرادی که این گروه به عنوان کاندیدا معرفی کرده بود شکل دیگری به خود میگرفت. اگر با توجه بیشتر و عمیق تر به نحوه عمل افراد و موفقیت و شکست فعالیت های جمعی بنگریم تاثیر گرایشات، شفافیت و مشارکت را بخوبی  خواهیم دید. پشتیبان هر سه عامل نیز صداقت است که در نبودش هیچ فعالیت جمعی عام المنفعه موفق نخواهد شد. توقع داشتن صداقت از کلیه افراد نیز یک ساده لوحی بیش نیست. این خود دلیلی دیگر بر اهمیت و لزوم شناخت افراد میباشد. یکبار دیگر به کامیونیتی و کنگره ایرانیان بنگریم. یکی از نمانیدگان منتخب، و هر هفت نفری که امسال بدون رای گیری به هییت مدیره پیوستند برای کامیونیتی کاملن ناشناخته بوده اند. سه نفر از آنها حتی شرط لازم عضویت یکساله را نیز نداشتند. در کمال آگاهی از اینکه برنامه مشترکشان مورد تائید اعضاء قرار نگرفته است، باز در اجرای آن اصرار ورزیده و باعث بوجود آمدن تفرقه و افزایش عدم اعتماد بصورتی بی سابقه نسبت به این نهاد میگردند. حتی هیاهوی بوجود آمده پیرامون بازگشائی سفارت، تهیه طومار، و یا مخالفت با لایحه 219 و حضور در مجلس سنا، نتوانستند کجروی و کمکاری ها را پوشیده نگاه دارند. ارائه کارنامه عملکرد سه ماهه دوم با تاخیر و با نامی دیگر، در لیست انتظار بودن کارنامه سه ماهه سوم، غیبت های متعدد و بالای حد مجاز چند تن از اعضای هییت مدیره، عدم شفافیت، تنزل تعداد اعضاء، عدم شکل گیری کمیته ها، عدم مشارکت داوطلبین، نشانه هائی از عارضه ای میباشند که از عدم شناخت سرچشمه میگیرند.

برای شناخت بهتر یکدیگر، مطلع بودن از گرایش، شفافیت، و مشارکت الزامی میباشد. بی شک این شناخت باعث نزدیک شدن،  بوجود آمدن اعتماد، و تقویت حس تعلق به یک واحد مشترک که کامیونیتی میباشد خواهد بود. تا در زمان گفتگو، تصمیم گیری، انتخاب، تقسیم مسئولیت، برخورد بهتری با یکدیگر داشته و نیازی به نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد.


www.hambastegi.ca
  647-748-5991  
 
Injured Workers 647-748-3302
[facebook/hambastegi.hemayat]
 [Let's talk ICC] 
[facebook/aiding people
No Deportations To Iran

فعالیت های خود را با حمایت از یک پناهجو در سال 2012 آغاز کردیم. این حرکت منجر به بوجود آمدن نهادی شد که از آن به بعد به حمایت از پناهجویان ایرانی پرداخته و موفق شد بیست و هفت پناهجو را در کانادا ماندگار کند. به کامیونیتی رو آوردیم تا حمایت از پناهجویان، کارگران و هر ایرانی که نیاز به کمک دارد را از وظایف خود بداند. به فعالان کنگره ایرانیان پیوستیم و موفق شدیم با جمع آوری اطلاعات، تاریخچه ای از این نهاد را بوجود آورده، و تا حد امکان آنرا به کامیونیتی بشناسانیم. صفحات گفتگوی فیسبوکی برای آن ایجاد کردیم، به انتخابات شکل و حال دیگری دادیم، برنامه های انتخاباتی، مناظره کاندیدا ها، صورتجلسات، کارنامه فعالیت ها، را بوجود آورده و یا از آنها پشتیبانی کردیم. به مخالفت با حذف اطلاعات از سایت کنگره برخاسته، برای خنثی کردن آن سایتی بوجود آوردیم که آینه فعالیت ها و اطلاعات این نهاد باشد. به تحلیل، بررسی، و ارائه گزارشات فعالیت های کامیونیتی پرداختیم. قشری که به کامپیوتر و اینترنت دسترسی ندارد را در نظر داشته و چهار سالی میباشد که بدون استثنا هر هفته مقالاتی در رابطه با فعالیت های کامیونیتی در دو نشریه فارسی زبان منتشر میکنیم. در تمام این مدت مستقل عمل کرده و هیچگاه خود را نهادی مجزا از نهاد های دیگر تصور نکردیم. از این رو به دنبال رسمی کردن، نوشتن اساسنامه ، رئیس و معاون تعیین کردن، جمع کردن همفکران بدور خود، و بوجود آوردن گروه و سازمانی خاص، اقدام نکردیم. در حمایت از نسرین ستوده در نوامبر 2012 ماهییت فکری خود را اعلام کرده، و گفتیم که بخشی از یک جریان حق طلب هستیم که از پیدایش بشر وجود داشته، و پایانی هم نخواهد داشت. در قالب خاصی نگنجیده، و نسبت به حقانیت هر موضوعی تغییر مسیر داده، و ابائی ندارد که لحظه ای در کنار موافق و لحظه ای دیگر در کنار مخالف قرار گیرد. از اینرو از هر گروه بندی پرهیز کرده، واهمه ائی از عکس العمل های منفی دیگران نداشته، در بازنگاه داشتن درب های گفتگو با موافق و مخالف تلاش کرده، و اجازه ندادیم که روابط و منافع تعیین کننده مسیر و اهداف باشند.

میتوان گفت که اکثر فعالیت های جمعی کامیونیتی متاثر از باور های افراد در رابطه با ایران میباشند. طبیعی مینماید که مخالفین با رژیم از بدو حضور در کانادا به سازماندهی خود پرداخته، بصورت علنی و با افتخار فعالیت نمایند. در صورتیکه موافقین از چنین آزادی برخوردار نبوده و نسبت به شرایط زمانی، آنهم بیشتر زیر پرچم عدالتخواهی، دموکراسی و انساندوستی، حضور کمرنگی از خود نشان میدادند. از طرفی در اثر طولانی شدن حاکمیت رژیم، وارد میدان شدن نسل جدید، تغییر و تحولات در مراکز قدرت در ایران، و از طرفی دیگر افزایش، تغییر دلایل، و ماهییت مهاجرت ایرانیان به کانادا در ده سال گذشته، و بخصوص با به سر کار آمدن دولت لیبرال، شرایط برای آشکارعمل کردن جناح موافق فراهم میشود. با وصف این، یکی از دو نماینده ایرانی که جدیدن به پارلمان اتاوا راه یافته است، و کنگره ایرانیان که در تسلط این جناح میباشد، فعالیت های خود را در جهت بازگشائی سفارت، حضور ومخالفت با لایحه 219 در مجلس سنا، فراهم کردن تسهیلات بانکی، رفع تحریم ها، با اینکه بصورت واضح همسو با منافع رژیم و وابستگان آن میباشد را زیر پوشش عناوین دیگر ارائه میدهند.

در این مرحله نیاز بهتر شناختن افراد و گرایشات آنها بوضوح حس میشود. از این نظر بخش بعدی فعالیت های خود را در این راستا برنامه ریزی کرده ایم. تحت عنوان "کی کیست؟" در صدد هستیم که با استناد به فعالیت های  جمعی کنشگران اجتماعی، که حدود سیصد الی چهارصد نفر تخمین زده میشوند، و با کمک خود آنها و دیگران، جناح بندی های موجود را مشخص کنیم.

Last Edited 01/01/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca