Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 
Elections By-Law Hambastegi

نهال

نابارور

کامیونیتی

August 24, 2017
با تشکر از شهرما  

به دفعات نیز جهت تامین و پوشش هزینه های تبلیغاتی بازگشائی سفارت و مقابله با تحریم ها از طریق سایت کنگره،  با اعضاء و هواداران تماس گرفته شده است. گردهمائی دیگری نیز در همین راستا در یکی از رستوران های حامی هییت مدیره در اواخر ماه سپتامبر برنامه ریزی شده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که "گزارش مالی ناقص" سال گذشته که در مجمع عمومی امسال  مورد اعتراض قرار گرفت هنوز تصحیح نشده و در اختیار اعضاء قرار نگرفته است. متاسفانه فعالیت های امسال هییت مدیره نسبت به سال گذشته از شفافیت کمتری برخوردار است. سال گذشته تا پایان آگوست، هییت مدیره دوازده جلسه داشته است. در همان فاصله زمانی، امسال فقط دو صورتجلسه در اختیار اعضاء قرار گرفته و مشخص نیست که هییت مدیره چند جلسه داشته است.

سخنرانان در جلسه اخیر، که یک تن از آنان از بنیان گذاران هر سه نهاد میباشد، انجمن ایرانیان و کنگره را دو نهاد متفاوت، با اهداف متفاوت، در دو دوره حضور ایرانیان در کانادا با نیاز های متفاوت تعریف میکنند. آنها به نحوی اینطور بیان میکنند که شکست اولی باعث برپائی دومی نشده است. از این رو مطرح نمیگردد که در زمان تنظیم اساسنامه کنگره چه پیش بینی هائی شده است که این نهاد نیز به سرنوشت دو نهاد دیگر مبتلا نگردد. به نظر میاید که بنیان گذاران و مطرح کننده سئوالات، نه تنها از زیر سئوال بردن فعالیت های هییت مدیره کنونی خود داری میکنند، بلکه از پرس و جو در رابطه با فعالیت های بنیان گذاران و هییت مدیره های قبل نیز دوری میجویند. یکی دیگر از بنیان گذاران هر سه نهاد پائین بودن تعداد اعضاء را سرچشمه مشکلات عنوان میکند. ایشان پیشنهاد ده سال پیش خود را یادآوری کرده که تازمانی که این نهاد نتوانسته بیش از پنجهزار عضو را به خود جلب کند بصورت غیر دموکراتیک اداره شود. امروز هم ایشان معتقد است برای بالابردن تعداد اعضاء بهتر است از دریافت ده دلار حق عضویت بطور موقت خودداری شود.

بصورت های گوناگون بنیان گذاران به ضعف اساسنامه در عدم صراحت گوئی اشاره هائی میکنند. با وصف این فهم و تصحیح آن نواقص را از مسئولیت ها هییت مدیره ها میدانند. دیگر جای توقعی نباید باشد که با چنان اساسنامه ائی و چنین هییت مدیره هائی  وضع این نهاد بهتر از این باشد. جای خوشنودی است که بعد از ده سال چنین گردهمائی صورت گرفت تا به تعریف روشن تری از غیر حزبی عمل نمودن، عدم مداخله در امور سیاسی ایران، اجتناب از فعالیت هائی که باعث تفرقه در کامیونیتی میشوند، و اتحاد و همبستگی را هدف اصلی و نهائی این نهاد قرار دادن، به میان آیند.

این گردهمائی به عنوان مقدمه ائی برای منسجم و متمرکز کردن نیرو ها، در مسیر صحیح قرار دادن فعالیت های کنگره، و پرداختن به دلایل عدم بارورشدن جمعی کامیونیتی، از طریق گفتگو بسیار موفقیت آمیز بوده است. زمان آن رسیده که دریابیم واکنشی عمل کردن در مقابل هییت مدیره ها نمیتوانند کارساز باشند. این به عهده اعضای کنگره میباشد که با نظر خواهی، و بوجود آوردن افکار جمعی منسجم، از طریق برگزاری جلسات گفتگو، راهنما و پیش برنده فعالیت ها در کنگره باشند. یکی از دلائل عدم وجود نظام بعد از ده سال در این نهاد تغییراتی میباشد که هر دو سال در هییت مدیره ها صورت میگیرند. متاسفانه تا به امروز شاهد بوده ایم که چه  اعضای هییت مدیره ها، و چه کاندیدا ها بعد از پایان نقش خود دیگر توجهی به این نهاد نمیکنند. ولی به عکس دیده ایم که بسیاری از اعضای عادی چه با تمدید و یا عدم تمدید عضویت خود، توجهشان از این نهاد کاسته نمیشود.

به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات و در میان گذاشتن نظرات مختلف و چه بسا به چالش کشیدن آنها از فرآیند های جلسات گفتگو میباشند. زمانی که گفتگو ها با وقایعی در گذشته مربوط میشوند، اطلاعات، و اگر در رابطه با آینده باشند، اظهار نظرات بر گفتگو ها حاکم میگردند. طبیعتن در رابطه با آنچه در حال وقوع میباشد، گفتگو ها صورت دیگری بخود میگیرند. چون اطلاعات و اخبار در اختیار همگان بوده، و برداشت ها نیز نزدیک تر به واقعیات میباشند. در جلسه اخیر دهم آگوست واضح مینمود که کلیه شرکت کنندگان، بخصوص بنیان گذاران که نیمی از دو ساعت جلسه به سخنرانی آنها اختصاص داده شده بود، سعی نمودند از بوجود آمدن تنش، محکوم کردن فرد و یا گروه خاص، بخصوص هییت مدیره فعلی دوری گزینند. در ضمن تمام موارد ذکر شده در نامه خود به هییت مدیره را، هر چقدر هم کلی، با توضیحات بیشتر بیان کردند. البته کلی گوئی مختص به این جلسه و یا به علت جو نامساعدی که قبل از برگزاری آن بوجود آمده بود نیست. در جلسات اینچنینی که تعداد قابل توجهی از افراد شرکت دارند، و بخصوص زمانی که فیلمبرداری نیز در میان است، از صراحت گوئی کاسته و سعی میشود تا حد امکان با موارد به نحوی برخورد شود که نه سیخ بسوزد و نه کباب. شاید این روش کمتر کسی را دلگیر کند ولی در عوض سرخوردگی جمعی از عدم بررسی دقیق تر موارد را به همراه خواهد داشت.

در جلسه اخیر از کانون ایرانیان انتاریو سخن به میان میآید که در سال 1983 قبل از انجمن ایرانیان که در سال 1985 برپاشد، برای مدت دو سال وجودیت داشته است. جالب توجه آنکه یکی از اعضای هییت مدیره آن که برای بسیاری از افراد کامیونیتی ناشناخته است در این جلسه حضور داشت. تاکید میشود که هر دو نهاد و همچنین کنگره ایرانیان تا سال 2012 همیشه از پسوند انتاریو برای معرفی خود استفاده مینمودند. از زمانی که افرادی با اهداف سیاسی در رابطه با ایران به کنگره میپیوندند، سعی میشود  در مجامع عمومی بخصوص آنجائی که به دولت کانادا مربوط میگردد، به خطا این نهاد را نماینده و در رابطه با کل ایرانیان کانادا قلمداد کنند. این روند تا جائی پیش میرود که ثبت فدرال آن در آخرین مجمع عمومی به رای گیری گذاشته میشود. البته همانطور که در این گفتگو ها بار دیگر به آن تاکید میشود، تا زمانیکه تعداد اعضاء به چند صد نفر محدود باشد، نباید از نتایج نود و هشت درصدی آن متعجب بود.

تا به امروز از کانون ایرانیان انتاریو، و اینکه چه کسانی، با چه اهدافی آنرا بوجود آورده و چرا دوام نیاورد کمتر سخن به میان آمده است. بازگوئی اینکه انجمن تازه تاسیس ایرانیان انتاریو در جهت خدمت رسانی به تازه واردین، مبلغی در حدود هفتصد و پنجاه هزار دلار در سال از دولت کانادا کمک مالی دریافت میکرده است، و متاسفانه به علت کجروی ها قطع گردیده، قابل تعمق است. باید در نظر داشت که از زمانی که هییت مدیره کنونی سرپرستی این نهاد را در اختیار گرفته است، تلاش برای دریافت کمک های مالی از دولت و از مردم از نو آغاز شده اند. سال گذشته مبلغ هجده هزار دلار جهت پرداخت دستمزد به شش دانشجو که در تابستان سال گذشته با این نهاد همکاری داشته اند از دولت انتاریو دریافت شده است. یکی از این شش دانشجو به هییت مدیره پیوسته و هم اکنون در حال خدمت است. مشخص نیست که به چه علت  ویدئوئی در این رابطه از صفحات کنگره حذف شده است. از طریق ضیافت "سیمرغ"  با ورودیه 150 دلاری که گویا چهار صد نفر در آن شرکت داشته اند نیز در دسامبر گذشته جمع آوری کمک های مالی صورت گرفته است.    


- خلاصه جلسه
- گفتگو با حضار (1)
 
فرزام جلیلی - صمد اصدپور - حسین رئیس - بیژن احمدی  (قیسیوک)
- گفتگو با حضار (2)
محبوب بلندی - بهروز آموزگار - بهشتی - تیاز فخری - سوده قاسمی -مهردخت هادی
- گفتگو با حضار (3) هومن شیرازی - هومن رضوی - ارسلان کهنموئی پور
- سخنان
هومن رضوی در جلسه (زنده)

 

ویدئو های گردهمائی آگوست 10
- بخش اول - خوشامدگوئی - مریم ناظمی
- بخش دوم - معرفی گرداننده  و بناین گذاران
- بخش سوم -
بنیان گذاران چه کسانی بودند؟ آیا از برپائی چنین نهادی راضی هستید؟
- بخش چهارم -
ضرورت تاسیس این نهاد چه بود و اهداف، آرمان، و ماموریت آنرا چگونه تصور میکردید؟
- بخش پنجم -
انجمن ایرانیان انتاریو (1985) - کانون ایرانیان انتاریو (1983)- - بخش ششم رابطه کنگره ایرانیان با وضعیت سیاسی اجتماعی ایران
تعریف نان پارتیزان

- بخش هفتم
 - رابطه کنگره ایرانیان با وضعیت سیاسی اجتماعی ایران
تعریف نان پارتیزان - ثبت فدرال


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 24/08/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca