Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

مناظره

یا

مجادله

April 20, 2018
با تشکر از شهرما  

بسیاری از این افراد در توجیه عدم صراحت خود، مدارائی و اجتناب از تفرقه را عنوان میکنند، و نه تنها این ضعف فرهنگی را نادیده میگیرند، بلکه به انتقاد آنهائی برمیخیزند که غیر از این عمل مینمایند. و با اینکه روز بروز بر وخامت اوضاع افزوده میشود، باز ترجیح میدهند بدور مشکلات چرخیده و هنوز هم امیدوارند که با گذشت زمان و این گونه رفتار ها بتوان تغییراتی بوجود آورد. متاسفانه همانطور که یکی از کاندیدا ها هشدار میدهد، در حال بازگشت به زمانی هستیم که رودرروئی، خشم و پرخاش در گردهمائی ها عادی و حاکم میبود. مجری برنامه نیز یکی دیگراز کاندیدا ها را، که حاضرین را به ده ثانیه سکوت و آرامش دعوت میکند، مخاطب قرار داده و نظر خود را مبنی به طبیعی بودن این نوع برخورد های خشونت آمیز در این قبیل گردهمائی ها اعلام میکند.

باید اذعان نمود که هییت مدیره فعلی و چه بسا هییت مدیره آتی بی توجه به اعتراضات و خواسته های اعضاء به فعالیت های خود ادامه خواهند داد. شاید موقعیت و دسترسی به امکانات این نهاد برای آنها در تماس با دولتمردان و سیاست مداران تسهیلاتی را بوجود بیاورد، ولی در دو سال اخیر شاهد بوده ایم که کاری را از پیش نبرده اند. چرا ورای نتایج این انتخابات،  کاندیدا ها و اعضای معترض و پیشرو بدون آنکه بخواهند نهاد دیگری را تشکیل دهند، در درجه اول با سعی در همکاری مستقیم و در غیر اینصورت فعالیت های مستقلی را در راستای وظایف این نهاد آغاز نمیکنند؟ استقبال، مشارکت و نتایج حاصله بهترین نظر سنجی و اولویت شناسی خواهند بود. طولی نخواهد کشید که این مشارکت ها انسجام هائی را بوجود آورده که بصورت طبیعی این نهاد را از تسلط کسانی که حضورشان برای اهداف شخصی میباشد خارج کند.

با چنین تفکری "انجمن اعضای کنگره ایرانیان" پیشنهاد گردید که فعالیت هایش در رابطه با این نهاد بوده، و فراگیری آن باعث منسجم شدن اعضاء و جوابگو کردن هییت مدیره شود. یکبار دیگر تکرار میکنیم که برای خدمت نیاز به عضویت در هییت مدیره نیست، و داشتن تشکل هم نیاز به بوجود آوردن تشکیلات نیست. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد حسن نیت، صداقت و همت است. باشد که کاندیدا ها این پیام را بشنوند.  

با مشاهده ویدئو های مناظره کاندیدا ها اینطور برمیاید که مشکل اصلی در نحوه مدیریت این نهاد است. در صورتیکه برای همه آنهائی که با این نهاد حتی شناخت سطحی دارند واضح است که گرایشات سیاسی هییت مدیره کنونی و کاندیدا های مورد تایید آنها در رابطه با جمهوری اسلامی مشکل آفرین شده اند. حجب، حیا، تعارفات، عدم صراحت، و بخصوص اهمیت بیش از حد قائل شدن به اعتبار های اجتماعی و ظواهر امور، که همگی از خصوصیات اخلاقی و فرهنگ جمعی ما میباشند، اجازه نمیدهند که بصورت صریح و آشکار به اصل مطلب پرداخت. به یاد داریم که در سال 2014 مشکل اصلی کنگره، نحوه ورود رضا بنائی، دستیابی به ریاست، و حمایت ایشان از کاندیدای ایتالیائی تبار در انتخابات درون حزبی لیبرال ها بوده است. در گردهمائی که ایشان در ماه دسامبر آن سال برگزار کرده و از همه اعضا دعوت میکند که بصورت آزاد نظرات خود را بیان کنند، هیچکدام از هفت سخنران معترض، اشاره ائی به مشکل اصلی نمیکند. جالب توجه اینکه در میان معترضین بعضی از کاندیدا های فعلی، روسای بعدی این نهاد، و طراحان طومار برکناری رئیس وقت کنگره حضور داشتند.

بسیاری از این افراد در توجیه عدم صراحت خود، مدارائی و اجتناب از تفرقه را عنوان میکنند، و نه تنها این ضعف فرهنگی را نادیده میگیرند، بلکه به انتقاد آنهائی برمیخیزند که غیر از این عمل مینمایند. و با اینکه روز بروز بر وخامت اوضاع افزوده میشود، باز ترجیح میدهند بدور مشکلات چرخیده و هنوز هم امیدوارند که با گذشت زمان و این گونه رفتار ها بتوان تغییراتی بوجود آورد. متاسفانه همانطور که یکی از کاندیدا ها هشدار میدهد، در حال بازگشت به زمانی هستیم که رودرروئی، خشم و پرخاش در گردهمائی ها عادی و حاکم میبود. مجری برنامه نیز یکی دیگراز کاندیدا ها را، که حاضرین را به ده ثانیه سکوت و آرامش دعوت میکند، مخاطب قرار داده و نظر خود را مبنی به طبیعی بودن این نوع برخورد های خشونت آمیز در این قبیل گردهمائی ها اعلام میکند.

باید اذعان نمود که هییت مدیره فعلی و چه بسا هییت مدیره آتی بی توجه به اعتراضات و خواسته های اعضاء به فعالیت های خود ادامه خواهند داد. شاید موقعیت و دسترسی به امکانات این نهاد برای آنها در تماس با دولتمردان و سیاست مداران تسهیلاتی را بوجود بیاورد، ولی در دو سال اخیر شاهد بوده ایم که کاری را از پیش نبرده اند. چرا ورای نتایج این انتخابات،  کاندیدا ها و اعضای معترض و پیشرو بدون آنکه بخواهند نهاد دیگری را تشکیل دهند، در درجه اول با سعی در همکاری مستقیم و در غیر اینصورت فعالیت های مستقلی را در راستای وظایف این نهاد آغاز نمیکنند؟ استقبال، مشارکت و نتایج حاصله بهترین نظر سنجی و اولویت شناسی خواهند بود. طولی نخواهد کشید که این مشارکت ها انسجام هائی را بوجود آورده که بصورت طبیعی این نهاد را از تسلط کسانی که حضورشان برای اهداف شخصی میباشد خارج کند.

با چنین تفکری "انجمن اعضای کنگره ایرانیان" پیشنهاد گردید که فعالیت هایش در رابطه با این نهاد بوده، و فراگیری آن باعث منسجم شدن اعضاء و جوابگو کردن هییت مدیره شود. یکبار دیگر تکرار میکنیم که برای خدمت نیاز به عضویت در هییت مدیره نیست، و داشتن تشکل هم نیاز به بوجود آوردن تشکیلات نیست. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد حسن نیت، صداقت و همت است. باشد که کاندیدا ها این پیام را بشنوند.  

با اینکه هییت مدیره اعلام کرده بود که فیلمبرداری از جلسه مناظره کاندیدا ها، که یکشنبه گذشته در سیویک سنتر نورت یورک برگزار شد، مانند تمام گردهمائی های دیگر کنگره در انحصار خود و رسانه های رسمی میباشند، دیگر اعضاء اقدام به فیلمبرداری کرده و خوشبختانه از آن ممانعت به عمل نیامد. در ضمن افراد غیر عضو نیز توانستند در مناظره حضور داشته باشند. از این رو این برنامه بصورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح وسیعی پخش گردید. متاسفانه یکبار دیگر در ویدئو های به اشتراک گذاشته توسط هییت مدیره بخش قابل توجهی از آن حذف شده است.

حتی ویدئو های کامل نیز قادر نمیباشند که شرایط و جو حاکم براین مناظره و یا بهتر بگوییم مجادله را آنطور که باید نمایان سازند. جو و محیطی را که فقط آنهائیکه در آن جلسه حضور داشتند میتوانند با مشاهده ویدئو ها به یاد آورده و احساس تاسف کنند. بدون هیچگونه برنامه ریزی قبلی حاضرین نسبت به گرایشات خود بصورت جداگانه در سالن جای گرفتند. به نحوی که کف زدن ها مانند گوئی از طرف چپ سالن که هواداران هییت مدیره و هفت تن از کاندیدا ها قرار داشتند، بطرف راست، که حامیان چهار کاندیدای دیگر تجمع کرده بودند رد و بدل میشد. یکی از بدترین روز های زمستان امسال، در پائین بودن تعداد حاضرین که در حدود شصت الی هفتاد نفر، بصورت کم و بیش برابر از دو جناح محدود میگشت، بی تاثیر نبود.

از بنیان گذاران فقط سعید حریری و از اعضای هییت مدیره های سابق، مهرداد قرکانی، همسر شعله خلیلی که یکی از کاندیدا های فعلی که پنج سال اول این نهاد در هییت مدیره مشارکت داشته، و ارسلان کهنموئی پور که در سال 2015 ریاست کنگره را برای مدت یکسال عهده دار بود، حضور داشتند. دو تن از کاندیدا ها، پویان طبسی نژاد برای دوره دوم و محسن خانیکی که یکی از اعضای انتصابی بعد از استعفای مروارید زارع زاده است، در هییت مدیره کنونی فعالیت دارند. بابک امین تفرشی و سورنا ظهیری شادباد، دو کاندیدای دیگر در این مناظره حضور نداشتند و رضا سپهر اصفهانی نیز از طریق تلفن در گفتگو ها شرکت داشت. سمن طبسی نژاد نامزد انتخابات استانی از ویلودیل که قرار است در ماه جون برگزار گردد نیز یکی از یازده کاندیدا میباشد. محبوب بلندی که هم اکنون ریاست کانون مهندس را به عهده دارد، مهردخت هادی، شایان معین، و یونس زنگی آبادی کاندیدا های دیگری بودند که بصورت حضوری در مناظره شرکت داشتند.

قرار است شش تن از این عزیزان از طریق رای گیری در انتخاباتی که در روز 29 آپریل در سیوک سنتر نورت یورک برنامه ریزی شده است، جایگزین شش تن از اعضای هییت مدیره فعلی گردند. از هم اکنون جناح بندی هائی در میان کاندیدا ها صورت گرفته است. چهار کاندیدا، مهردخت هادی، محبوب بلندی، شایان معین و رضا سپهر اصفهانی در یکطرف و هفت کاندیدای دیگر که توسط هییت مدیره حمایت میشوند در طرف مقابل قرار دارند. گروه چهار نفره کلن به نحوه برگزاری انتخابات، و بخصوص نحوه گزینش اعضای کمیته انتخابات توسط هییت مدیره معترض میباشند. در این کمیته مشهود ناصری، از دست اندرکاران رسانه سلام تورنتو و مجری مناظره کاندیداها، سعدی اعتماد و رامین فرجی که برای اکثر افراد کامیونیتی ناشناخته میباشند شرکت دارند. یکی از کاندیدا ها اعتراض خود را با اشاره به روابط نزدیک مشهود ناصری با بیژن احمدی، رئیس کنگره، بیان میدارد. این چهار کاندیدا در تماس های قبلی خود با هییت مدیره، مهران آرین نژاد، سعید حریری، آتوسا مهدویان، افخم مردوخی، حسین زرشکیان و منوهر میثاقی که چهار نفر آنها از بنیان گذاران این نهاد میباشند را برای کمیته انتخابات پیشنهاد کرده بودند. جای تعجب است که چرا هییت مدیره از هیچکدام از این افراد در تشکیل کمیته انتخابات استفاده ننمود، بخصوص که حمایت های هییت مدیره از گروه هفت نفره، ابهاماتی را در برگزاری بیطرفانه انتخابات بوجود آورده است. در جو بی اعتمادی حاکم، ثبت نام و رای گیری آنلاین نیز مشکلاتی بر مشکلات دیگر افزوده است.

با مشاهده ویدئو های مناظره کاندیدا ها اینطور برمیاید که مشکل اصلی در نحوه مدیریت این نهاد است. در صورتیکه برای همه آنهائی که با این نهاد حتی شناخت سطحی دارند واضح است که گرایشات سیاسی هییت مدیره کنونی و کاندیدا های مورد تایید آنها در رابطه با جمهوری اسلامی مشکل آفرین شده اند. حجب، حیا، تعارفات، عدم صراحت، و بخصوص اهمیت بیش از حد قائل شدن به اعتبار های اجتماعی و ظواهر امور، که همگی از خصوصیات اخلاقی و فرهنگ جمعی ما میباشند، اجازه نمیدهند که بصورت صریح و آشکار به اصل مطلب پرداخت. به یاد داریم که در سال 2014 مشکل اصلی کنگره، نحوه ورود رضا بنائی، دستیابی به ریاست، و حمایت ایشان از کاندیدای ایتالیائی تبار در انتخابات درون حزبی لیبرال ها بوده است. در گردهمائی که ایشان در ماه دسامبر آن سال برگزار کرده و از همه اعضا دعوت میکند که بصورت آزاد نظرات خود را بیان کنند، هیچکدام از هفت سخنران معترض، اشاره ائی به مشکل اصلی نمیکند. جالب توجه اینکه در میان معترضین بعضی از کاندیدا های فعلی، روسای بعدی این نهاد، و طراحان طومار برکناری رئیس وقت کنگره حضور داشتند.


تخلف اساسنامه ائی شعله خلیلی یکی از کاندیدا های گروه شش نفره


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 22/04/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca