Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 


پپنجشنبه 3 دسامبر 2020

من هم یک بهایی ام

کنگره ایرانیان را با دانشگاه مقایسه کرده بودم که در آن دموکراسی را میاموزیم. آن خطایی بیش نبود. نه به تقصیر، نه از غرض و یا که به عمد، که در زمانی صورت گرفت که هنوز اثراتی از صدق، صفا، و صمیمیت در میان بود. در زمانی بود که آنکه به ما گقت که اگر ناراضی هستید به خانه هایتان بازگردید، چند روزی طول نکشید که با پوزش نامه ای دردست به دور شهر میگشت. در زمانی بود که آنانیکه فارس را عرب خواندند، راه فرار را در خوش آمدگویی روز نو در نیمه شب یافتند.

اما چه شد که رذلمان خواندند و آب از آب تکان نخورد، جز اینکه سر ما خم تر بشد. کار به جایی رسیده است که آنهایی که به حمایت از حقوق ابر و باد و مه و خورشید و فلک همت کرده اند، فرمان یورش و تاراج میدهند، چون دریافته اند که خانه ما را نه در و پیکر، که صاحب خانه ای نیست. و ما در عوض، سر موذن را به دار میدهیم که مبادا خفته ای را آزرده باشیم.

سوشیانت زنگنه پور یکی از کاندیدا های جوان کارزار تغییر،  خیلی زود متوجه شد که این ملت را آینده ای نیست و آنکه فردا فردا میکند گر مرده ای نباشد، خفته ای بیش نیست. سوشیانت نیامده رفت چون دریافت که بهر او گوشی نیست. که جزای تلاش در بیدار کردن کسی که به اختیار گور را بهر خفتن گزیده است بیش از نیز نیست. رقیب سابق رهبری حزب سبز، گناهش بخشوده شد، چون یهودا را کشیدند بر صلیب.

(نامه سرگشاده سوشیانت به رقیب سابق رهبری حزب سبز)

چگونه میتوانم غیر از این گویم، که گر ممکن بود چه سود؟

در آخرین درد دل ویدیویی خود، تحت عنوان من هم یک بهایی ام، به شرح حال خود پرداختم، که خانه مان را در مقابل چشمانمان به آتش میکشند، ثروتمان را در روز روشن به تاراج میبرند. دیگر در امان نیستیم و به بدترین وجهی حقیرمان میسازند. از فقر فرهنگی، بیعدالتی، و جهالت ها گفتم که عاصی ز آن، هرچندگاه به شکلی و اینبار با متوسل شدن به قانون و زیر سایه آن سخت در تلاشیم که در مقابل دوز و دغل بازان فریبکار بیایستیم. با تمام وجود ندای قانونمندی، شفافیت، جوابگویی، تفاهم و همکاری را سر دهیم، پر پر شویم، چون در شهر ما هر روز بر تعداد آنهاییکه که جمهوری اسلامی را در خود نهادینه دارند افزوده میگردد.

آری، برای ما در کانادا، کشوری امن، آزاد، دموکراتیک، قانونمند و انساندوست به این زودی ها فرصت پیش نخواهد آمد، تا روحانی ها، زنگنه پورها و خدیر ها موفق گردند ما راهمصدا کنند تا جایگاهی را که شایسته آنیم در جامعه بزرگتر به دست آوریم، و یا از توان خود برای تاثیر گذاری در کشوری که در آن پناه جسته ایم بهره بگیریم.

نه قصد توضیح و توجیح دارم، که برخاسته زدل را عذر و بهانه ای نیست. نه قصد قانع کردن کسی را دارم، که جام تا پر نشود لبریز نگردد، و شاخه نشکند تا به حد خم نشده باشد.

اما در زندگی فرصت هایی پیش میایند که اگر بغض در گلو را بصورت فریادی نگشاییم، به خفتگانی که مگر با چنین فریاد هایی بیدار میشوند، ظلم کرده ایم. و یا رهایی از دردی که از درون مانند خوره ای به جان ما افتاده است خود را محروم ساخته ایم.

انتخابات کنگره برای عده ایی انتخابات است، برای عده ای انتقامجویی، برای عده ای زور آزمایی، برای عده ای واژگونی، برای عده ای بهانه ای برای ارضای خشم، کینه و نفرت که آنچنان در روح و جانشان ریشه افکنده که به خصلت و ماهییت آنها مبدل شده است.
ولی برای من، هر دم و هر لحظه، ره رهایی از بار هستی است.

هر لحظه که به زمان رای گیری نزدیک تر میشویم، دیگ من بیشتر به جوش میاید و آنچه را که اقلیت ها در هر محفلی حس میکنند، بیشتر حس میکنم. من اینبار برای نه گفتن به حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا رای میدهم. من اینبار با رای دادن از همه ستم دیدگان برای بی تفاوتی های خود طلب پوزش میکنم. من بیشتر از هر زمان دیگر از بزرگترین موهبت در یک جامعه آزاد و دموکراتیک که رای من است بهره میگیرم تا عدالت خواهی را در خود نهادینه کنم.


که اینبار رای من،  برای نه گفتن به آنهاییست که دانسته و نادانسته، خواسته و ناخواسته در مسیر همسو با رژیمی قرار گرفته اند که از اعتقادات عده ای جهت فریب آنها، و از اعتقادات عده ای دیگر برای ارضای خونخواری خود بهره میگیرد. من اینبار با وضو رای میدهم که رای من اینبار مقدس است. رای دل به حقانیت است.

از اینکه امیر، امیر حسین و یا امیر حسن متوجه نگردند که چه میگویم، چه باک؟ که اگر آنها را درک و فهمی بود چنین نمیکردند. از اینکه این و آن، میان بد و بدتر فرقی نمیبینند چه جای افسوس، که اگر آنها را چشمی برای دیدن بود، غیر از این درو میکردند.

آری، کنگره ایرانیان که میتوانست دانشگاهی باشد تا در آن با دموکراسی آشنا گردیم، آنرا بیاموزیم و در خود نهادینه کنیم، به دروازه ای مبدل شده که هر ناکسی را گذر از آن امکان نیست. همین کافیست که تنی چند دریافته باشیم که آزادی، برابری و برادری برای کسی ارزشمند است که برای حقوق خود که وظیفه را میطلبد ارزشی قائل باشد. همین بس که دریافته باشیم که زمانیکه اکثریت هنوز به قدرت اذهان عمومی و آرای انتخاباتی پی نبرده اند، در جامعه ای قانونمند راه هایی وجود دارند که بتوان کج را راست و فریبکار را افشا و بی آبرو ساخت.

تعداد اعضای کنگره به ۳۵۰۰ نفر رسیده است که بیش از ۲۰۰۰ نفر از آنها از انتاریو، حدود ۵۰۰ نفر از هر کدام از استان های کبک و بریتیش کلمیبا و حدود ۱۵۰ نفر از آلبرتا میباشند. این با آن زمانی که سرنوشت این نهاد را حدود ۲۰۰ نفر تعیین میکردند متفاوت است ولی اصل یارگیری یکیست، هنوز بر آن حاکم است و امید تغییری در آن نیست. که مشکل جای دگر است و ما ایرانیان را مقابله، برمیانگیزد و نه همراهی، همصدایی، تفاهم و همکاری.

ایکاش قانونی وجود داشت، و یا اینکه قاضی دادگاه شناخت بیشتری از ما داشت و مانند وکیل ناظر بر انتخابات عمل میکرد.  ۱۹ لایحه پیشنهادی برای مطرح شدن در مجمع عمومی، به تشخیص وکیل ناظر همگی به دلیل عدم شناخت ما از روند قانونی، مردود شدند. ایکاش قاضی دادگاه نیز با منحل و ممنوع کردن ما از داشتن هر گونه نهاد دموکراتیک به این زودی ها، و یا دو نیم کردن این یتیم، به درد سیزده ساله ما خاتمه میداد.

 در اینکه برای اولین بار نظامی وجود داشت که اعضاء پیشنهادات خود را برای بوجود آوردن تغییرات ارائه دهند و اینکه از آن به این حد استقبال شده، جای بسی خوشنودیست. نه تنها از این لوایح میتوان در بازبینی اساسنامه بهره گرفت، بلکه میتوان از این روش برای گفتگو و نظر خواهی استفاده نمود. البته مانعی وجود نخواهد داشت و قابل تقدیر خواهد بود اگر هییت مدیره آتی به پیشنهادات که مخالفتی با اساسنامه ندارند روی خوش نشان داده و به اجرایشان در آورد.

در نظر داشته باشیم که اعضاء میبایست حتمن تا ساعت 12 ظهر روز شنبه ۵ دسامبر از طریق آنلاین ثبت نام کرده باشند تا حق رای دهی در انتخابات را که از ۶ تا ۱۳دسامبر ادامه خواهد داشت را داشته باشند.


 

 

  من هم یک بهاپی ام

   


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 03/12/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca