Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

پنجشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱

واکنش های عجولانه

مقاله هفته گذشته، تحت عنوان معذوران واکنش های عجولانه و تندی را در سوشیال مدیا باعث شد که نیاز به زمان کافی برای بررسی دارند.

گام بعدی در راستای معیار سنجش قرار دادن عوامل تضعیف کامیونیتی و ارزیابی فعالیت های کنشگران نسبت به آنها، دو همسو و دو برانداز شناخته شده کامیونیتی را برگزیدیم. 

بد نیست که عوامل تضعیف کامیونیتی را که معیار قرار داده ایم را یکبار دیگر یادآوری کنیم.  

-  بوجود آوردن تفرقه، رودررویی، بی اعتمادی، ناامیدی و عدم اطمینان
 - تخریب افراد سرشناس، فعالان اجتماعی، رهبران و تاثیرگذاران
-
 نفوذ، حاکمیت، تضعیف و تخریب نهادهای مدنی
-
 مقابله و کارشکنی در مشارکت های جمعی

واقعن که باعث تاسف و تعجب است که فقط با قرار گرفتن تصویری از چهره های افرادی از دو جناح در کنار هم، بتوان چنین واکنشی را در یکی از آنهایی که به سادگی به دیگران توهین میکند، دروغ میگوید، افترا و برچسب میزند، بوجود آورد. جالب آنکه تنی چند از حامیان دو نفری که به جناح برانداز تعلق دارند، کاسه داغ تر از آش شده و به تکاپو افتاده اند. چه بسا که آنها هم پیش بینی خوابیدن شتر در مقابل درب خانه خود را کرده باشند. در ضمن، نباید متعجب شد اگر پاره ای از این قبیل افراد در جهت متوقف و خاموش ساختن این جریان، همصدا شده و بار دیگر به فکر تهیه طومار و یا ترفندی دیگر باشند.

از طرف دیگر، عدم حمایت از این افراد، میتواند پیام نهفته ای را برای کسانی داشته باشد که در حرکت های جمعی، به اهداف نهفته و منافع فردی خود، اولویت میدهند. همانطور که در رابطه با انتخابات اخیر کنگره ایرانیان، گردهمایی جولای در حمایت از مردم خوزستان، حمایت از قربانیان پرواز ۷۵۲، رد پایی از آنها را مشاهده کرده ایم.

مشترکات بعضی از آنهایی که نتیجه اعمالشان تضعیف کامیونیتی است.

از آنجاییکه پدیده، مهمتر از شخص میباشد، به میان نیاوردن نام افراد، چه بسا حساسیت کمتری در درک مطلب داشته باشد. آنچه در برخورد اول در مشاهده و مقایسه مشترکات دررفتار این چهار نفر به چشم میایند عبارتند از:
رفتار افراطی،
تندرو، خشن و در مواردی همراه با توهین و افتراست.
- مطرح بودن اسرائیل چه در مخالفت، استفاده از آن جهت برچسب زنی و تخریب شخصیت های اجتماعی، و چه در
حمایت و درشت نمایی روابط و نزدیکی با یهودیان در کانادا
- تفرقه و تخریب، تا مدت ها توسط همسویان برای ممانعت از مشارکت در فعالیت های اجتماعی، شکل گیری نهاد های مردمی، و توانمندی سیاستمداران ایرانی، مورد استفاده قرار میگرفت. اخیرن تنی چند از براندازان، از جمله دو نفری که به آنها اشاره شد، بصورت سیستماتیک، ابتدا فعالان
همسو را مورد هدف قرار داده ،و اخیرن به تخریب بعضی از مخالفین رژیم، بخصوص کاندیدا های کارزار تغییر پرداخته اند.

زمانی که با چنین نگاهی به بررسی عملکرد فعالان اجتماعی میپردازیم، گرایشات سیاسی و تقسیم بندی هایی که کامیونیتی را دو قطبی ساخته اند، کنار رفته و معیارهای دیگری جایگزین آن می شوند که توانمندی و سازندگی جامعه کوچک و بزرگ را در نظر دارند. اگر بتوان چنین تغییر و تحول را در نگرش افراد و اذهان عمومی بوجود آورد، بیشک میتوان گفت که برای اولین بار، بعد از چهل سال حضور در کانادا، تازه متوجه شده ایم که حمایت و مخالفت های گذشته ما با جمهوری اسلامی تاثیرگذار نبوده، و فقط نیروی خود را بیهوده در خنثی کردن یکدیگر و تضعیف خود در جامه بزرگتر بکار برده ایم.

توجه بی حد و افراطی ما به آنچه از لحاظ سیاسی در ایران میگذرد، از یاد ما برده است که کانادا برای اکثر ما و خانواده هایمان و بخصوص فرزندانی که در اینجا متولد میشوند، محل زیست همیشگی خواهد بود. این کشور نیز بر پایه تجمع شهروندانی از کشورهای مختلف شکل گرفته است. خواسته و ناخواسته رقابت هایی میان کامیونیتی های مختلف در تشکیل حکومت فدرال، استانی و شهری، داشتن جایگاه مناسب و برتر، از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد.

اگر اختلافات سیاسی در رابطه با رژیم ایران، عامل اصلی فعالیت های جمعی ما در کانادا نشده بود، بیشک امروز جامعه ایرانی، از هر لحاظ، دارای جایگاه مناسب تری در این کشور بود.

این فقط جمهوری اسلامی نیست که از تفرقه و روردررویی های ما و به هدر رفتن نیروهایمان بهره میگیرد. بلکه در کانادا نیز، جوامع و نهادهای سیاسی و اقتصادی دیگری هم هستند که از ضعف های جوامع دیگر در جهت رشد خود استفاده مینمایند. رقابت ها، محدود به زمان انتخابات میان نمایندگان کامیونیتی های مختلف نیست. نظام نهفته، به هیچ عنوان نه تنها علاقه ای ندارد که ساختارش دگرگون گردد، بلکه بصورت غیر مستقیم، با تمام قوا، و با استفاده از فوت و فن هایی که ما با آن، بیگانه هستیم، سعی به حفظ قدرت و ثروت خود دارد.

ما چهل سال پیش، خود را به عنوان مهمان، در این کشور میدانستیم که بزودی با چمدان های باز نشده به وطن باز می گردیم. افسوس که هستند باز کسانی که مسخ شده و یا سرخورده، به همان رفتارها ادامه داده و یا اینکه از بی توجهی دیگران به نفع خود بهره میگیرند.

نظم و نظام جهانی، الگویی برای کامیونیتی

برای حفظ نظم، صلح و امنیت جهانی، کشورها، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری، پیمان های امنیتی، نیروی های حافظ صلح، را برپا ساخته و از طریق ابزاری همچون تحریم، دادگاه های بین المللی، قطع روابط دیپلماتیک، منزوی ساختن، لیست های سیاه، سعی میکنند که دولت هایی که خطری برای صلح جهانی هستند را مهار کنند.

نه برای تمرین دموکراسی، که آن، نیاز به آشنایی با اصول اولیه دارد. بلکه برای آموختن، چرا ما در کامیونیتی چنین نظامی را الگو قرار نمیدهیم و اینچنین عمل نمیکنیم؟ بطور مثال، چرا برای مقابله با افرادی که اجازه نمیدهند در حریمشان در سوشیال مدیا کسی به مخالفت با آنها بر خیزد، در محیط هایی که مدیریت آنرا به عهده داریم، تحریمشان نمیکنیم؟ بخصوص که آنها خود و یا، از طریق عواملشان، از آزادی بیان در مکان های دیگر و آنهم در جهت تخریب و ایجاد تفرقه بهره میگیرند.

به عنوان اولین گام در این مسیر، از مدیران همه صفحات فیسبوکی دعوت میکنم که چنین افرادی را در لیست متعرضین به آزادی بیان قرار داده، تحریم، و در جهت منزوی ساختن آنها اجازه ندهند که مطالبشان در صفحات آنها منتشر گردند.

باشد که با همت جمعی، قدم بعدی، بر پایی تشکلی مانند دادگاه های بین المللی و یا شورای ریش سفیدان باشد. که از این طریق، حتا اگر در سطح نظر و یا حکم مجازی باشد، متعرضین به حقوق جمعی را آگاه و اذهان عمومی را راهنمایی کنند.

جنگ های جهانی چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر روابط اجتماعی، شکل امروزی را به جهان داده اند، که آنهم یکبار دیگر در حال تغییر میباشد.

تغییر و تحولی که پنج سال پیش اتفاق افتاد، باعث گردید که کامیونیتی ما دوقطبی شده و شکل امروزی را به خود بگیرد. به نظر میاید که زمان آن رسیده که یکبار دیگر تغییر و تحولی صورت بگیرد و همزمان با تغییرات جهانی، کامیونیتی ما نیز متحول گردد. چه بسا که اتفاقات ناخوشایندی که شاهد آنها هستیم، در جهت این تغییر و تحول بوده و با کمی دور اندیشی بتوانیم آنرا در مسیری قرار دهیم که نتیجه اش، قدرتمندی کامیونیتی در کانادا باشد. دگرگونی مثبت و سازنده هم صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه معیارها را جایگزین کنیم. 

 

 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 14/10/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca